Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Pulsul creativităţii ştiinţifice. Laureaţii Concursului Naţional "Teza de doctorat de excelentă a anului 2014"


27 aprilie 2015

Deja al cincilea an se desfăşoară Concursul Naţional„Teza de doctorat de excelenţă a anului”, organizat de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA), având drept scop dezvoltarea şi stimularea creativităţii ştiinţifice a cercetătorilor. Obiectivele de bază ale acestei competiţii intelectuale ţin de promovarea cercetărilor ştiinţifice calitative în diverse domenii ale ştiinţei; stimularea activităţii de investigaţie cu rezultate de valoare pentru economia naţională; motivarea cercetătorilor în vederea elaborării unor teze de doctorat de calitate, ce corespund tuturor rigorilor ştiinţifice şi regulamentare; sporirea prestigiului cercetătorului, ca reprezentant al valorilor naţionale intelectuale. La ediţia actuală a concursului pentru anul 2014 comisiile de experţi pe domenii ale CNAA au selectat 36 teze de doctorat – 9 teze de doctor habilitat şi 27 de doctor. Dintre ele, conform evaluării, au fost identificate 12 teze de doctorat de excelenţă şi tot atâţia învingători.

Concursul Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2014”, potrivit Regulamentului respectiv, revăzut în anul trecut, a derulat pe trei domenii: ştiinţe socio-umane; ştiinţe reale şi tehnice; ştiinţe ale naturii şi vieţii. Comitetul de concurs pentru nominalizarea tezelor de doctorat de excelenţă ale anului 2014, condus de acad. Valeriu Canţer, preşedintele CNAA, a examinat la etapa finală cele 36 teze de doctorat, incluse în competiţie, pentru a selecta 12, cele mai bune. Din acest organ de jurizare au făcut parte în total 13 persoane, inclusiv 6 membri ai AŞM, 7 doctori habilitaţi şi profesori universitari. Altfel spus, nivelul profesionist al experţilor din Comitetul de concurs este foarte înalt. Anume ei au desemnat cei 12 laureaţi ai Concursului Naţional.

Lista nominalizărilor începe cu Teza de doctor habilitat de excelenţă în ştiinţe tehnice „Metodele matematice şi metode de eficientizare a conversiei energiilor regenerabile în baza efectelor aerohidrodinamice”, susţinută la două specialităţi: Modelare, metode matematice, produse program; Teoria maşinilor, mecatronica. Autorul lucrării este dl Viorel BOSTAN, şef al Filierei anglofone la Facultatea de calculatoare, informatică şi microelectronică a Universităţii Tehnice a Moldovei. În această cercetare au fost identificate şi argumentate modele matematice moderne de descriere a curgerii turbulente a fluidului, specifice rotoarelor de mică putere, evidenţiind efectele aero-hidrodinamice tranzitorii şi în vecinătatea palelor. Totodată, a fost argumentată geometria profilurilor aero-hidrodinamice ale palelor eficiente din punct de vedere al randamentului conversiei energiei. În baza lor au fost elaborate concepte originale de rotoare aero-hidrodinamice. Soluţiile tehnice ale acestora se regăsesc în 17 brevete de invenţie, apreciate la Saloanele Internaţionale „Inovaţii, Cercetare şi Transfer Tehnologic” cu medalii de aur, argint şi de bronz.

Cea de a două Teză de doctor habilitat de excelenţă este din domeniul ştiinţelor biologice cu tema „Managementul ecologic: fundamentarea teoretică şi particularităţile lui în tranziţia economică”, specialitatea Ecologie, susţinută la Institutul de Zoologie al AŞM, îl are ca autor pe cunoscutul specialist în domeniu, dl Arcadie CAPCELEA. Primul doctorat l-a susţinut în geografie, a fost ministru al Mediului şi Amenajării Teritoriului, în prezent activează în calitate de specialist superior în probleme de mediu la Banca Mondială, regiunea Europei şi Asiei Centrale. Munca în străinătate nu l-a făcut să se dezică de la un vis mai vechi de a elabora şi cel de al doilea doctorat, deja în ecologie. Astfel, cercetările neostenitului savant s-au fructificat într-un excelent studiu de doctorat habilitat, apreciat la nivel naţional şi susţinut cu lucrări publicate în reviste ştiinţifice internaţionale cu factor de impact.

Dna Olga GAGAUZ este autoarea celei de a treia Teză de doctor habilitat de excelenţă în sociologie cu tema „Evoluţia sociodemografică a familiei în societatea contemporană (în baza materialelor din Republica Moldova)”, susţinută la specialitatea Sociologia populaţiei şi procese demografice în cadrul Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM. Discipolă a acad. Gheorghe Paladi şi m.c. Andrei TIMUŞ, s-a afirmat în cercetările din acest domeniu pe parcursul ultimelor două decenii, parcurgând calea de la cercetător ştiinţific până la cea, în prezent, de director al Centrului de Cercetări Sociodemografice al Institutului Naţional de Cercetări Economice al AŞM.

Următorul compartiment al Concursului Naţional „Teza de doctor de excelenţă a anului 2014” are în vizor lucrările de doctorat pe aceleaşi trei domenii: ştiinţe socio-umane; ştiinţe reale şi tehnice; ştiinţe ale naturii şi vieţii, fiind nominalizate respectiv la fiecare dintre ele câte trei lucrări învingătoare, în funcţie de evaluare: Teza de doctor de excelenţă de gradul I, respectiv gradul II şi gradul III.

La acest compartiment s-a evidenţiat tânăra cercetătoare de la Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii ”D. Ghiţu”, secretarul ştiinţific Ana ŢURCAN, cu o fundamentala lucrare de doctorat ”Proprietăţile magneto-termoelectrice ale firelor din bismut în funcţie de orientare cristalografică, dopare şi deformare elastică”, susţinută la specialitatea Fizica stării solide. Graţie acestei cercetări, autoarea a elaborat şi a brevetat tehnologia de obţinere a nanofirelor monocristaline din bismut şi aliajele lui în înveliş de sticlă, într-un diapazon extins de diametre cu două orientări cristalografice în lungul axei firului. La ce ar servi ele oamenilor? În identificarea a surse noi netradiţionale de energie electrică în baza dezvoltării intensive a nanotehnologiilor aplicate în termoelectricitate. Mai mult, în baza nanofirelor din bismut şi aliajele lui a fost creat primul model experimental al generatorului termoelectric anizotrop, care converteşte energia termică a corpului uman în electrică, ce poate fi utilizată în calitate de sursă de alimentare în dispozitive auditive. Lucrarea respectivă fost nominalizată ca Teza de doctor de excelenţă în ştiinţe fizice, gradul I.

Cel de al doilea laureat al Concursului Naţional „Teza de doctor de excelenţă în ştiinţe medicale, gradul I,” a devenit Vitalie MAZURU cu o lucrare de actualitate şi de importanţă semnificativă pentru societatea noastră, “Studiul factorilor moleculari ai limfangiogenezei în cadrul progresiei neoplaziei de cervix uterin”, specialitatea Anatomie patologică, susţinută la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”. Cercetătorul a studiat multidimensional fenomenul de limfangiogeneză tumorală pe parcursul tuturor stadiilor evolutive ale neoplaziei scuamo-celulare de col uterin, începând de la fenomenul de comitare limfatică a celulelor şi terminând cu stadiile tardive de recrutare a elementelor celulare stromale în peretele vaselor limfatice nou-formate. Ca urmare, a fost posibilă descrierea modificărilor vaselor limfatice la diferite etape evolutive ale leziunii, mecanismelor prioritare de formare a limfaticelor noi, determinarea rolului diferitor factori moleculari derivaţi din tumoare sau micromediul tumoral în acest proces. Rezultatele ştiinţifice deschid perspective noi în tratarea cancerului de col uterin.

O lucrare înalt apreciată din domeniul dreptului este teza: „Statutul juridic al persoanelor intern strămutate în Republica Moldova”, elaborată de Marina CÂRNAŢ, la specialitatea Drept constituţional, în cadrul Universităţii de Stat din Moldova. Problema ştiinţifică soluţionată constă în determinarea statutului juridic al persoanelor intern strămutate (doar din Transnistria au plecat 130 mii de persoane: n.n.) şi elucidarea mecanismelor cu privire la protecţia drepturilor lor în R. Moldova, având ca efect dezvoltarea şi perfecţionarea legislaţiei naţionale în domeniu şi respectării drepturilor acestor categorii de oameni în baza standardelor internaţionale. Studiul ştiinţific al autoarei este cea de a treia Teză de doctor de excelenţă în drept, gradul I. E foarte plăcut să-ţi vezi apreciată munca la justa ei valoare. Acest sentiment îl trăieşte, cu siguranţă, şi laureata noastră.

În rezultatul evaluării, Comitetul de concurs a selectat alte trei lucrări de doctorat pe domenii pentru nominalizarea Teza de doctor de excelenţă, gradul II. La acest compartiment s-a evidenţiat talentatul matematician Victor PRICOP de la Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, autorul studiului de doctorat „Abordări combinatorice şi asimptotice în baza algebrelor graduate şi seriilor Hilbert, aplicate la sisteme diferenţiale”, specialitatea Ecuaţii diferenţiale, fiind ghidat de remarcabilul om de ştiinţă, prof. univ. Mihail Popa. Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în estimarea numerică a marginii superioare a numărului maxim de mărimi focale algebric independente, care participă la rezolvarea Problemei Centrului şi a Focarului pentru sistemele diferenţiale. Rezultatul a permis de a emite în premieră o ipoteză argumentată privind numărul de mărimi focale, ce rezolvă completamente problema clasică, formulată de Henri Poincaré cu 130 de ani în urmă pentru orice sistem diferenţial. Despre acest rezultat excepţional a fost deja scris în presa ştiinţifică de la noi şi de peste hotare. În cazul nostru, tânărul a realizat la această temă şi o Teză de doctor de excelenţă în ştiinţe matematice, gradul II.

De la matematică şi problema lui Henri Poincaré trecem la zoologie şi ţânţarii hematofagi, căci interesul ştiinţific al dnei Tatiana ŞULEŞCO vizează anume aceste insecte. Studiul de doctorat, la specialitatea Zoologie, scris în limba rusă, traducerea „Ţânţarii hematofagi (Diptera, Culicidae) în Republica Moldova : fauna, ecologia şi semnificaţia epidemiologică”, susţinut în Consiliul ştiinţific specializat al Institutului de Zoologie al AŞM, a suscitat interesul experţilor şi în cadrul concursului. Autoarea a descris, pentru prima dată, distribuţia, preferinţa biotopică, efectivul numeric şi dinamica activităţii sezoniere de atac a ţânţarilor asupra omului în condiţiile R. Moldova, utilizând şi metodele molecular-biologice. Datele investigaţiilor au fost utilizate de către Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC) în procesul de elaborare a hărţilor de distribuţie a artropodelor – vectori principali ai maladiilor transmisibile în Europa. Distincţia CNAA pentru această doamnă inteligentă – Diploma şi nominalizarea Teza de doctor de excelenţă în ştiinţe biologice, gradul II.

E salutabil faptul că la acest compartiment a fost selectată şi o lucrare ce ţine de ştiinţele socio-umane, dintr-un domeniu puţin studiat, ca dezvoltarea şi consolidarea bazei tehnico-materiale a bibliotecilor noastre. Cercetătoarea Natalia CHERADI, director adjunct al Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM, în rezultatul investigaţiilor de peste două decenii în ţară şi în străinătate, a finalizat un studiu valoros, întitulat „Orientarea de marketing ca strategie de dezvoltare a bibliotecilor universitare din Republica Moldova”, la specialitatea Infodocumentare; biblioteconomie şi ştiinţa informării. Anume această lucrare de doctorat, susţinută la USM, este cea de a treia Teză de doctor de excelenţă în ştiinţe ale comunicării, gradul II.

Urmează ultimele trei lucrări de doctorat pe domenii, nominalizate ca Teză de doctor de excelenţă, gradul III. Prima lucrare, având drept subiect „Contribuţii privind danturile angrenajelor precesionale prin deformare plastică”, specialitatea Teoria maşinilor, mecatronică, a fost elaborată de Nicolae TRIFAN de la Universitatea Tehnică a Moldovei. Anume ea este recunoscută drept Teza de doctor de excelenţă în ştiinţe tehnice, gradul III.

Cea de a doua nominalizare, Teza de doctor de excelenţă în ştiinţe geonomice, gradul III, „Legităţile temporale de distribuţie a temperaturilor extreme din perioada caldă a anului”, specialitatea Meteorologie, climatologie şi agrometeorologie, a fost susţinută de Ala OVERCENCO la Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM, fiind ghidată de mult regretata Tatiana Constantinov, membru titular al AŞM, fost director al acestei instituţii de cercetare.

Ultima lucrare nominalizată la acest compartiment este Teza de doctor de excelenţă în filologie, gradul III, „(Auto)ironie şi (auto)parodie în Levantul de Mircea Cărtărescu”– una din cele cinci susţinute în 2014 la specialitatea Literatura română în cadrul Institutului de Filologie al AŞM. Autoarea, Ludmila Şimanschi, o înzestrată cercetătoare, absolventă a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, a exploatat un subiect ce vizează literatura română de peste Prut. Meritul tezei constă în contribuţia pe care o aduce la înnoirea instrumentarului critic de la noi. Insistenţa de explicare în cele mai mici nuanţe a sensurilor pe care conceptele (auto)ironie şi (auto)parodie le-au acumulat în ultimele decenii conferă întregii lucrări un caracter teoretic distinct. Noutatea revendicată în studiu este aducerea la un numitor comun a semnificaţiilor acestor concepte capabile a demonstra complexitatea operei post moderniste, în general, şi a creaţiei lui Mircea Cărtărescu, în particular.

Conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului”, se recomandă instituţiilor de învăţământ superior şi instituţiilor de cercetare şi inovare, în cadrul cărora au fost realizate tezele respective de doctorat, să acorde laureaţilor, în limita posibilităţilor instituţiei, premii băneşti: Diploma de excelenţă pentru teza de doctor habilitat se apreciază cu 10000 lei; Diploma de excelenţă pentru teza de doctor, gradul I – cu 5000 de lei; Diploma de excelenţă pentru teza de doctor, gradul II – cu 3000 de lei; Diploma de excelenţă pentru teza de doctor, gradul III – 1000 de lei. Premierea poate avea loc şi sub formă de publicare a tezelor laureaţilor ca monografie din sursele bugetare ale instituţiei respective.

CNAA, de asemenea, decernează Diplome de Merit consultanţilor ştiinţifici, în cazul tezei de doctor habilitat, şi conducătorilor ştiinţifici, în cazul tezei de doctor, care au îndrumat în munca de investigaţie pe autorii tezelor de doctorat de excelenţă. La această ediţie a Concursului Naţional avem 13 persoane distinse cu Diploma de Merit a CNAA: academicienii Gh. Duca şi I. Toderaş (competitor dr. hab. A. Capcelea); acad. Gh. Paladi şi m.c. A. Timuş, (dr. hab. O. Gagauz); dr. hab.A. Nicolaeva (dr. A. Ţurcan); dr. hab. Lilian Şaptefraţi (dr. V. Mazuru); dr. hab. A. Arsenie (dr. M. Cârnaţ); prof. univ. M. Popa (dr. V. Pricop); acad. I. Toderaş (dr. T. Şuleşco); dr. hab. N. Ţurcan (dr. N. Cheradi); prof. univ. V. Dulgheru (dr. N. Trifan); acad. T. Constantinova – post-mortem (dr. A. Overcenco); dr. N. Leahu (dr. L. Şimanschi).

Înmânarea Diplomelor laureaţilor Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2014” va avea loc într-o şedinţă solemnă la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare. Data convocării ei va fi anunţată suplimentar.

Tatiana ROTARU