Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Atestarea cadrelor ştiinţifice: Toamna se numără bobocii, dar şi se pune temelia pentru viitor


22 octombrie 2015

Recent s-a întrunit cea de a cincea şedinţă a Comisiei de atestare, prezidată de academicianul Valeriu Canţer, preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare. În cadrul ei, au fost examinate circa 100 de dosare la compartimentul atestare: conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifico-didactice, recunoaşterea şi echivalarea tezelor de doctorat, susţinute peste hotare. Vom începe cu nominalizarea celor, care s-au învrednicit de cel mai înalt titlu ştiinţifico-didactic de profesor universitar. Acestea-s persoanele care întrunesc calităţi deosebite profesionale în cercetare şi în educaţie, dispun de gradul de doctor habilitat (de regulă, cu unele excepţii în domeniile artelor frumoase şi a sportului), au publicat de-a lungul vieţii lucrări ştiinţifice importante, apreciate la nivel naţional şi în străinătate, au pregătit cadre ştiinţifico-didactice de înaltă calificare (cel puţin doi doctori în ştiinţe), sunt oameni respectaţi în societate. De această dată, completează corpul profesoral de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” două personalităţi ştiinţifice, ambii la profilul Medicină generală: Emil Ceban şi Nicodim Belev.

Vine rândul doctorilor habilitaţi – etapa de conferire a acestui grad ştiinţific este foarte importantă în viaţa unui cercetător, ajuns la maturitate profesională, şi care îi deschide noi posibilităţi de avansare în carieră, inclusiv de a deveni profesori. E vorba de Sergiu Cataranciuc – doctor habilitat în ştiinţe matematice, Serghei Suman – doctor habilitat în ştiinţe medicale, Ştefan Manic – doctor habilitat în ştiinţe biologice şi Anatolie Zolotcov – doctor habilitat în ştiinţe tehnice. Felicitări, la mai mult şi la mai mare! – le spunem tuturor.

În cadrul acestei şedinţe, printr-o decizie aparte, a fost conferit titlul de doctor în ştiinţe în diverse domenii la 46 de persoane, de regulă, tineri, încadraţi în cercetare din interes profesional, dar şi din vocaţie pentru creativitate. Ştiinţa e tocmai locul, unde te poţi afirma, dacă vei munci cu abnegaţie. Unul dintre ei este Dumitru Sîrbu, care a susţinut în engleză teza de doctor în ştiinţe chimice, la specialitatea Chimia anorganică, fiind ghidat până la ultima suflare de mult regretatul academician Constantin Turtă. Lucrarea a fost apreciată de experţii CNAA cu foarte bine, fiindu-i acordat un maximum de puncte. Acest studiu de doctorat constituie, pe bună dreptate, o mărturie vie a trecerii prin această lume a unui mare savant chimist şi om de valoare, dar şi a apariţiei unui dotat tânăr cercetător, care-i va continua opera ştiinţifică.

O altă lucrare bună îi aparţine Veronicăi Eder, care a susţinut teza de doctor în ştiinţe biologice, la specialitatea Microbiologie, abordând o temă de actualitate „Studierea şi evaluarea virusurilor gripale în perioadele pandemică şi interepidemică”. Cel care a venit întotdeauna cu un sfat, cu o sugestie, dar şi cu un cuvânt de încurajare a fost, desigur, conducătorul ei ştiinţific, profesorul universitar Constantin Spânu, personalitate ştiinţifică notorie, bine cunoscută la noi în ţară şi nu numai.

Galina Marusic este o altă doamnă talentată şi harnică: şi în calitate de şefă a Departamentului şcoli doctorale al UTM, dar şi ca doctorandă, susţinând cu brio teza de doctorat în informatică cu tema „Modelarea evoluţiei spaţio-temporale a caracteristicilor ecosistemelor acvatice de tip râu în vederea estimării parametrilor calităţii apelor”. I-a fost conducător ştiinţific un bun specialist în domeniu, doctorul în ştiinţe fizico-matematice Vasile Moraru, şeful Catedrei de informatică aplicată a UTM. Prin urmare, rezultatele ştiinţifice obţinute de doctorandă în studiul său au perspective reale de implementare în economia naţională, în speţă, în ecologie.

Totodată, în cadrul şedinţei Comisiei de atestare a fost conferit titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar la 17 persoane, titlul de conferenţiar cercetător – la o persoană.

O altă chestiune de pe ordinea de zi: examinarea cererilor cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate. Astfel, după o analiză preliminară în comisiile de experţi pe domenii a dosarelor respective, inclusiv a tezelor de doctorat, a rapoartelor prezentate în limba de stat, au fost recunoscute şi echivalate, conform Nomenclatorului specialităţilor din Republica Moldova, 7 acte de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică, iar autorilor lor li se eliberează certificatele respective.

Un alt subiect important, ce este abordat de fiecare dată la şedinţele Comisiei de atestare, vizează formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc (CŞS) pentru susţinerea tezelor de doctorat. Acestea şi altele, care vor urma până la finele anului, formează temelia noilor susţineri de doctorat pentru anul viitor. De această dată, în centrul atenţiei Comisiei de atestare au fost 21 de dosare, dintre care 19 demersuri au fost soluţionate pozitiv prin formarea CŞS, 1 – respins, teza fiind întoarsă la seminarul din instituţie pe motiv că ea nu corespunde cerinţelor regulamentare, alt dosar a fost trimis la Comisia unificată de experţi, unde va fi examinat suplimentar, precum şi teza de doctorat.

Doctoratul nu poate evolua, fără extinderea reţelei de conducători de doctorat din rândul celor mai buni cercetători şi cadre didactice universitare. În acest context, a fost binevenită chestiunea cu privire la abilitarea cu dreptul de conducere a doctoratului. Conform regulamentului respectiv, aprobat de Comisia de atestare în 2014, au fost abilitaţi cu dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat (postdoctorat) pe o perioadă de 6 ani 23 de persoane, altor 18 persoane li s-au prelungit termenul de abilitare pe o perioadă încă de 6 ani.

Comisia de atestare a CNAA a examinat şi alte chestiuni ce ţin de activitatea şi competenţele ei în domeniul atestării.

Tatiana Rotaru