Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Şedinţa Comisiei de Atestare la final de an: Tezaurul intelectual al ţării: să-l apreciem şi să-l valorificăm


12 ianuarie 2017

Ultima ședință a Comisiei de atestare, a șaptea la număr, s-a desfășurat în preajma sărbătorii de revelion. La deschiderea ei, acad. Valeriu Canțer, președintele CNAA, a venit cu unele precizări și completări a activității acesteia pe parcursul anului 2016. Conform planului de lucru, au avut loc toate ședințele programate ale Comisiei de atestare. A continuat elaborarea şi realizarea politicii de stat în domeniul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare. A orientat sistemul naţional de atestare spre standardele europene, asigurând transparenţa activităţii acestuia. A supravegheat activitatea de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, efectuată de consiliile ştiinţifice specializate ad-hoc, de comisiile de experţi ale CNAA, de școlile doctorale, de consiliile ştiinţifice ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi de senatele instituţiilor de învăţământ superior. A fost o muncă prodigioasă, la care și-au adus contribuția experții pe întregul traseu al susținerilor tezelor de doctorat.

GRADE ȘI TITLURI ȘTIINȚIFICE – CELOR PERSEVERENȚI

Dacă ne referim la ultima ședință a Comisiei de atestare din 28 decembrie 2016, în cadrul ei a fost conferit gradul de doctor habilitat unei singure persoane: dlui Petru Iliev pentru teza Tehnologii inovative de producere a cartofului în Republica Moldova, susținută la specialitatea Fitotehnie. Lucrarea a fost elaborată în cadrul Institutului Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare.

Gradul de doctor în științe a fost acordat la 23 de pretendenți din diverse domenii ale științei. Bunăoară, doctori în științe economice au devenit 5 persoane. În context, vom sublinia că 3 dintre ei reprezintă Academia de Studii Economice și acest lucru este normal pentru o instituție specializată în domeniul respectiv. Alți 5 tineri s-au bucurat de conferirea gradului de doctor în științe medicale. Specialitățile tezelor susținute: Diagnostic de laborator, Urologie și andrologie, Otorinolaringologie și Oftalmologie. Au fost conferite și 4 grade de doctor în științe pedagogice reprezentanților Universității Pedagogice de Stat „I. Creangă”, Universității de Stat din Moldova, Universității de Stat de Educație Fizică și Sport și Universității de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău.

Este îmbucurător faptul că două tinere de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Ecaterina Gîrbu și Hristina Barbanoi, și-au susținut doctoratele în aceiași zi, de 31 octombrie 2016, având drept subiecte de cercetare inspirate din muzica sacră. Prima pretendentă la grad științific și-a întitulat studiul Orientări stilistice în creația lui Vladimir Ciolac inspirată din genurile muzicii catolice; cea de a doua –Creația corală bisericească a compozitorului Mihail Berezovschi din perspectiva tradițiilor muzicale ortodoxe. Comisia de experți a menționat originalitatea acestor cercetări. În teza de doctorat cu referire la compozitorul Vladimir Celac, au fost introduse în circuitul științific noi lucrări muzicale în analiza opusurilor muzicale din punctul de vedere al canoanelor (invariantelor sau modelelor) de gen specifice tradiției eclesiastice catolice și identificate elementele esențiale de stil ale lucrărilor muzicale religioase. În studiul consacrat lui Mihail Berezovschi, autoarea vine să corecteze unele inexactități în abordarea subiectelor ce țin de creația religioasă a compozitorului, dar și să concretizeze unele informații cu privire la biografia sa, să aducă noi fascicule de lumină ce vizează viața și activitatea acestei personalități remarcabile a plaiului nostru.

În cadrul acestei ședințe, au fost acordate câte o diplomă de doctor în domeniul științelor tehnice, în drept, în științe biologie, în științe ale comunicării și în filologie. Lista integrală a celor 21 de doctori în științe poate fi accesată pe site-ul CNAA: Hotărârea nr. AT- 7/2.2 din 28 decembrie 2016.

Tabloul descrierii ultimei întruniri a anului la CNAA n-ar fi complet, fără a analiza compartimentul conferirii titlurilor științifice. De această dată, a fost acordat titlul de profesor universitar la 3 persoane: dlui Aurel Băieșu la profilul Drept privat, dnei Maria Nedealcov la profilul Geografie, dlui Ivan Curdov la profilul Pedagogie profesională. O persoană, dna Ludmila Malcoci, a devenit, conform altei hotărâri, profesor cercetător.

Un grup de cadre didactice și științifice a fost distins cu titlul științifico-didactic de conferențiar universitar și de conferențiar cercetător. Hotărârea nr. AT- 7/3.3 și Hotărârea nr. AT- 7/3.4 din 28 decembrie 2016.

CINE NE REPREZINTĂ ÎN STRĂINĂTATE?

Comisia de atestare a CNAA urmărește cu interes destinul acelor tineri și tinere, care au susținut tezele de doctorat peste hotare și au revenit în patrie pentru a-și continua viața și activitatea. În acest caz, ei trec în mod obligatoriu la CNAA procedura de recunoaștere și echivalare a tezelor de doctorat, conform Nomenclatorului specialităților științifice, aprobat de Guvernul RM în 2013.
La ultima ședință au fost examinate 5 dosare ale cetățenilor noștri care au susținut doctorate în străinătate. E vorba de Evgheni Circov cu teza de doctorat susținută la Universitatea Sud-Vest „Neofit Rilski” din Blagoevgrad, Republica Bulgaria, echivalată cu gradul științific de doctor în științe politice, specialitatea Cultură politică și ideologie; etnopolitologie. Sergiu Calancea a susținut lucrarea de doctorat la Universitatea Bordeaux, Franța, echivalată la noi cu gradul științific de doctor în științe chimice, specialitatea Chimie anorganică. A fost și o diplomă de candidat în doctor în pedagogie, eliberată de Ministerul Instruirii și Cercetării din Federația Rusă dnei Diana Moglan, care și-a susținut teza la Universitatea Pedagogică de Stat „A.I. Gherțen” din Sankt-Petersburg, Rusia. Diploma a fost echivalată cu gradul științific de doctor în științe pedagogice, specialitatea Didactica științelor. Două persoane din R. Moldova, Elena Hlaciuc și Dorel Mateș, au susținut doctoratele în România (respectiv Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași și Universitatea de West din Timișoara). Ambele diplome conferite lor au fost echivalate cu gradul științific de doctor în științe economice, specialitatea Contabilitate, audit, analiză economică. În total, în anul 2016 au trecut prin procedura de recunoaștere și echivalare a tezelor de doctorat susținute în străinătate 18 cetățeni ai țării față de 21 în 2015.

Ne-a surprins tendința de creștere a numărului de solicitanți străini de a elabora și susține doctorate în R. Moldova. Dacă în 2015 28 de cetățeni de peste hotare au obținut Diplome moldovenești de doctor în științe, apoi în 2016 numărul acestora a ajuns la 48. Cei mai mulți sunt din România și Israel – subiect aparte de analiză, la care vom reveni.

RESPINGERI LA PACHET

În cadrul ultimei ședințe a Comisiei de atestare, de asemenea, au fost formate 18 consilii științifice specializate ad-hoc (CȘS) de susținere a tezelor de doctorat. Anume aceste consilii vor transmite ștafeta pregătirii cadrelor științifice de înaltă calificare în noul an 2017, urmate apoi și de altele. Domeniile în care vor fi susținute teze de doctorat la acest început de an țin de drept – 5 dosare, științe economice – 3, științe medicale, științe tehnice și istorie – câte 2 dosare, iar științelor chimice, științelor fizice, științelor politice și filozofiei le revin câte un dosar. Hotărârea nr. AT- 7/1din 28 decembrie 2016.

Au fost discutate și dosare cu probleme: este respins demersul privind formarea CȘS ad-hoc pentru susținerea tezei de doctor habilitat în științe pedagogice Legitățile formării ritmului de activitate profesională pedagogică a specialistului de cultură fizică, parvenit din partea Consiliului științific al Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, elaborată de dna Olga Aftimciuc. Motivația: lucrarea nu corespunde prevederilor regulamentare; s-au depistat preluări de text, tabele și figuri din două teze de doctor în științe pedagogice, susținute anterior (2005, 2012), fără a face trimiterile respective și a indica sursele în Bibliografia tezei. Au fost evidențiate și alte neajunsuri, menționate în Hotărârea nr. AT- 7/1.2 din 28 decembrie 2016.

Un alt demers respins privind formarea CȘS ad-hoc pentru susținerea tezei de doctor în științe chimice a dlui Vsevolod Pogrebnoi a fost promovat de CȘS al Institutului de Chimie al AȘM. Temeiul respingerii: lucrarea nu corespunde prevederilor regulamentare; n-a fost demonstrată în mod convingător valoarea rezultatelor obținute; volumul părții principale a tezei de doctor nu corespunde cerințelor, constituind doar 60 de pagini din cele 115-120 prevăzute. Altfel spus, lucrarea n-a fost finalizată. În ambele cazuri au fost avertizați conducătorii științifici, doctorii habilitați, profesorii Vladimir Pâslaru și Fliur Macaev, pentru promovarea tezelor de doctorat cu încălcări ale prevederilor normative ale CNAA. În contextul dat, li s-a atras atenția și seminarelor științifice de profil. Hotărârea nr. AT- 7/1.1 din 28 decembrie 2016.

Comisia de atestare, de asemenea, a dat avize negative la două dosare cu privire la conferirea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar, la profilul Drept public, dlui Constantin Lupu (Universitatea de Studii Europene din Moldova), la profilul Pedagogie profesională, dlui Gheorghe Braniște (Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport) pentru încălcarea unor prevederi regulamentare: nu corespund cerințelor numărul de publicații științifice și metodice, vechimea de munca științifico-didactică, ocuparea prin concurs a funcției de conferențiar universitar.

ACTIVITATEA COMISIEI DE ATESTARE ÎN DATE STATISTICE

În 2016, Comisia de atestare a CNAA a conferit 216 grade de doctor în științe, inclusiv 14 de doctor habilitat. 24 de persoane au devenit profesori universitari sau profesori cercetători, 130 – conferențiari universitari sau conferențiari cercetători. Acei care citesc aceste date trebuie să știe că nu este mult. Germania, Suedia şi Elveţia, de exemplu, pregătesc anual mai mult de 30 de doctori la 100 mii de locuitori, alte state europene înregistrează valori de peste 15 doctori, iar Republica Moldova – 5-6 doctori la 100 mii de locuitori. În topul statelor europene suntem ai cincilea de la urmă.

După cum se știe, cadrele științifice și științifico-didactice formează tezaurul intelectual al unei națiuni. Practica internaţională a demonstrat că au evoluat acele state şi au devenit prospere, care au acordat o atenţie deosebită cercetării şi educaţiei. În contextul dat, am sugera celor de la guvernare să apeleze mai des la experții naționali din cercetare și educație, să promoveze în posturi-cheie, dar și în calitate de consultanți specialiștii de valoare cu grade științifice. Cadrele de conducere, selectate în ultimii 25 de ani doar pe liste de partid, n-au asigurat evoluția și prosperarea țării. Poate revedem politicile din domeniu?

Tatiana ROTARU