Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Cuvânt de rămas bun. Profesorul Constantin Eţco – om al muncii şi al corectitudinii profesionale (22.07.1941 – 19.12.2017)


19 decembrie 2017

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii deplânge trecerea subită în nefiinţă a colaboratorului său, Constantin EŢCO, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, şi exprimă întreaga compasiune familiei şi rudelor răposatului. Este o pierdere grea pentru ştiinţa moldovenească, în special pentru ştiinţele economie, management şi psihopedagogie în medicină. S-a stins din viaţă subit, la vârsta înfloririi puterilor sale intelectuale, cu planuri mari pe viitor.

S-a născut la 22 iulie 1941 în satul Horodişte, raionul Călăraşi, într-o familie de ţărani. Familia sa a cunoscut ororile GULAG-ului, tatăl său, Petru, „răcorindu-se” mulţi ani într-un lagăr de concentrare sovietic. Un alt detaliu. Soția lui, Ludmila, s-a născut în Siberia,intr-o familie de deportați moldoveni. În perioada anilor 1945-1957 a urmat şcoala medie din satul Pârjolteni, Călăraşi, 1959-1961 – Şcoala Medicală din Tiraspol, 1965-1971 – Institutul de Stat de Medicină din Chişinău, 1974-1978 – doctoratul la Catedra Igienă Socială şi Organizarea Ocrotirii Sănătăţii a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău. În 1979, a susţinut teza de doctor în ştiinţe medicale cu tema „Aspecte medico-sociale a mortalităţii infantile prin pneumonie la copii din localităţile rurale” (or. Moscova), în 1992 – teza de doctor habilitat în ştiinţe medicale, având un subiect înrudit cu prima: „Condiţii, modul de viaţă şi sănătatea copiilor din localităţile rurale dens populate” (or. Moscova). Vom sublinia că ambele cercetări au fost realizate sub îndrumarea vestitului savant şi organizator al ocrotirii sănătăţii, Nicolae Testemiţanu. Dat fiind urcării acestor trepte ale cunoaşterii, i s-au conferit titlurile ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar (1987) şi profesor universitar (1993).

Profesorul Constantin Eţco a fost cel mai merituos discipol al legendarului medic, Nicolae Testemiţanu. Cu ocazia împlinirii a 90 ani de la naşterea dascălului iubit, discipolul recunoscător a adunat într-o carte de 528 de pagini, superb editată, tot ce s-a scris despre mentorul său. În viaţă dânsul, de asemenea s-a străduit să trăiască după principiile umane ale dascălului său: „Grăbeşte-te să faci bine”; „Rea e pasărea care nu-şi iubeşte cuibul”; „Patria este mai întâi pragul casei tale, casa ta, satul tău, ţara ta”. Sub îndrumarea profesorului Eţco au susţinut tezele de doctor 35 de persoane şi de doctor habilitat – 3. Astăzi discipolii lui, de rând cu activitatea ştiinţifică, muncesc cu succes la posturi înalte de conducere din Parlament, Guvern, Ministerul Sănătăţii, precum şi din instituţiile medicale. O parte din ei activează în România, Franţa, Albania, Mongolia.

Constantin Eţco a susţinut şi a promovat idealurile mentorului său, care şi-a consacrat întreaga sa activitate, în calitate de ministru şi de cercetător, îmbunătăţirii calităţii asistenţei medicale a populaţiei. A dezvoltat mai departe şcoala ştiinţifică din domeniul managementului sănătăţii, fondată de Nicolae Testemiţanu, fiind de fapt un co-fondator al ei, punându-i acesteia o bază solidă ştiinţifică şi metodică. A publicat, de unul singur şi împreună cu colaboratorii săi, circa 750 lucrări, inclusiv 30 monografii, 46 manuale, suporturi de curs, compendii, ghiduri şi îndrumări metodice pentru studenţi şi 32 de recomandări practice pentru medici şi studenţi, 226 articole în reviste naţionale (categoria B-160; C-66); articole în culegeri la conferinţe ştiinţifice naţionale (181) şi internaţionale (76) etc. A participat cu rapoarte la peste 100 de foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale (Spania, Portugalia, România, Rusia etc.) A luat parte la multe ateliere de lucru în domeniul de activitate, care au avut loc în republică, precum şi în Ucraina, SUA, Rusia, Kazahstan.

Profesorul Eţco a fost un iscusit cercetător ştiinţific, dar şi un bun pedagog şi manager al ştiinţei. O simplă înşirare a funcţiilor pe care le-a ocupat ne confirmă cele spuse: lector la Şcoala Medicală Republicană din Moldova (1971), asistent şi lector superior la Catedra Igienă Socială şi Organizare a Ocrotirii Sănătăţii (1971–1973); vicedecan al Facultăţii de Medicină Generală (1990-1993); decan la studii postuniversitare (1993-1995); decan la masterat, doctorat şi postdoctorat (1995-2000); fondator, şef Catedră economie, management şi psihopedagogie în medicină (1997–2014); profesor la Şcoala de Management în Sănătate Publică (2014–2017); şeful secţiei Medicină şi Farmacie, consultant al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova (2000–2017).

În cadrul Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, a fost responsabil de atestarea cadrelor în domeniul medicinei şi farmaciei. Prin mâinile sale au trecut cca 1500 de dosare de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, s-a impus prin acurateţe şi corectitudine. Pentru colegii săi era şi un bun sfătuitor şi îndrumător în ceea ce priveşte problemele de sănătate.

De rând cu activitatea de bază, Constantin Eţco s-a remarcat şi printr-o muncă enormă pe tărâmul public. A fost membru al Consiliului ştiinţific al USMF (1986–2012); membru al Senatului USMF (1995–2013); membru al Asociaţiei Profesorilor Universitari de Pregătire a Administratorilor în Ocrotirea Sănătăţii (1994–2017); vicepreşedinte a Ligii Medicilor din Republica Moldova (1998–2017); preşedinte al Asociaţiei Economie, Management şi Psihopedagogie în Medicină (2000-2017); vicepreşedinte al Asociaţiei Sănătate Publică şi Management Sanitar (2000–2017); membru al Colegiului de redacţie al revistei „Curierul medical” (2000-2017); membru al Consiliului de experţi al MS (2001–2012); membru al Comisiei de Atestare în Sănătate Publică şi Management (2001–2017); redactor-şef (fondator) al revistei „Sănătate publică, economie şi management în medicină” (2003–2017); membru al Colegiului de redacţie al revistei „INFO-MED” (2004–2017); membru al Consiliului Ştiinţific al Centrului Naţional de Sănătate Publică (2005–2017); specialist principal în Management al MS (2006–2009); membru al Colegiului de redacţie al „Buletinului Academiei de Ştiinţe (ştiinţe medicale)” (2007-2017); membru al Consiliului de Administrare a Companiei Naţionale de Asigurări Obligatorii în Medicină (2007–2017); preşedinte al seminarului ştiinţific de profil „Medicină Socială şi Management” (2007–2012).

În calitate de organizator al ocrotirii sănătăţii, specialist principal al Ministerului Sănătăţii în Management a participat activ la elaborarea şi promovarea politicilor de stat în domeniul sănătăţii, a Strategiei de Dezvoltare a Sistemului de Sănătate pentru anii 2000-2017, asigurarea cadrului normativ ce ţine de pregătirea (prin doctorat şi postdoctorat) şi atestarea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice. Concludentă, în acest sens, este lucrarea metodică elaborată împreună cu colaboratorii catedrei Proiectarea, elaborarea şi redactarea lucrărilor ştiinţifice. Alte proiecte de anvergură la care şi-a adus contribuţia: Legea cu privire la serviciul de supraveghere în sănătatea publică, pregătirea actelor normative privind implementarea asigurărilor medicale obligatorii.

Pentru realizările merituoase înregistrate în ştiinţă, în activitatea de pregătire a cadrelor ştiinţifice şi în activitatea publică a fost ales membru titular al Academiei Internaţionale „Noosfera” (Moscova,1999); academician al Academiei Internaţionale de Informatizare de pe lângă ONU (2004), academician al Academiei Internaţionale de Management (2004). Pentru activitatea îndelungată şi fructuoasă a fost menţionat cu premii şi distincţii: Cetăţean de Onoare al raionului Călăraşi (1995), membru al Academiei de Studii Înalte, Iaşi, România (2008), laureat al Premiului Academiei de Ştiinţe a RM (2008, 2011), medaliile „Dimitrie Cantemir”, „Nicolae Testemiţanu” (2011), Ordinul „Gloria Muncii” (2012), Premiul de Stat al Republicii Moldova (2016).

Profesorul universitar Constantin Eţco a fost un om de ştiinţă de o înaltă competenţă în domeniul ocrotirii sănătăţii, cu vizibilitate mare în mediul academic din ţară şi de peste hotare. S-a manifestat totdeauna ca un om de omenie, tolerant, calm în orice situaţie. Îl caracteriza şi o blândeţe în vorbă. A fost un familist de excepţie, a ţinut mult la familie, vorba lui Nicolae Testemiţanu: „Rea e pasărea care nu-şi iubeşte cuibul”.

Colaboratorilor CNAA le vine greu să suporte această despărţire fără reîntâlnire cu profesorul universitar Constantin Eţco, nu găsesc cuvinte care să exprime durerea pierderii acestui om valoros.

Dumnezeu să te aibă în Împărăţia SA, Scumpe Profesor Constantin EŢCO, Om de Ştiinţă şi de Omenie, Om al Cuvântului, Om al Muncii, Om al lui Dumnezeu. Amintirea luminoasă despre persoana dumitale va rămânea veşnic în memoria colegilor noştri. Odihniţi-vă în linişte şi pace.

Colaboratorii Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare