Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Institutul de Chimie al AŞM şi IMSP Institutul Oncologic - acreditate


4 aprilie 2016

În şedinţa Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a CNAA din 31 martie curent au fost prezentate pentru reacreditare 2 organizaţii: Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi IMSP Institutul Oncologic. Ambele organizaţii au fost evaluate pentru anii 2011-2015.

Comisia de evaluare a Institutului de Chimie a fost constituită din specialişti binecunoscuţi în Moldova în domeniul chimiei - Dicusar Alexandru, membru corespondent al AŞM, preşedinte al comisiei (Institutul de Fizică Aplicată), Zadorojnâi Larisa, dr., conf. univ., secretar (Universitatea Tehnică a Moldovei), Sturza Rodica, dr.hab., prof.univ. (Universitatea Tehnică a Moldovei), Gonţa Maria, dr.hab., prof.univ. (Universitatea de Stat din Moldova), Ivanova Raisa, dr. (Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor) - şi Gudâm Maria, economist (Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie).

În procesul evaluării s-a dovedit că, comparativ cu perioada precedentă evaluată (2005-2009), institutul şi-a sporit evident ponderea cercetătorilor ştiinţifici titulari (de la 70% la 87,9%), numărul de doctoranzi care studiază în exterior (de la 1,2 la 1,8, în medie pe an), ponderea mijloacelor speciale în finanţarea totală a instituţiei (de la 9,6% la 16,3%, în medie pe an). În 2011-2015, comparativ cu 2005-2009, cheltuielile pentru deplasări şi delegaţii ştiinţifice au crescut de 4,5 ori (de la 143,4 mii lei la 651,6 mii lei, în medie pe an). La capitolul Publicaţii ştiinţifice cercetătorii institutului au fost mult mai productivi comparativ cu perioada precedentă, publicând 7 monografii (vs 5), 13 capitole în monografii (vs 2), 311 articole în reviste de specialitate (vs 219), 85 articole în culegeri (vs 30), 4 manuale pentru instituţiile de învăţământ superior (vs 1). La fel, a sporit şi numărul de brevete de invenţie obţinute – de la 41 la 59. În perioada 2011-2015 Institutul de Chimie a realizat 12 granturi internaţionale, fructificând posibilităţile oferite de diverse programe de cercetare şi donatori (FP7 – People – IRSES, JOP „Black Sea Basin 2007-2013”, Horizon 2020, SCOPES, STCU, The Royal Society International Joint Project Programme, Marea Britanie şi BMBF, Germania). Colaborarea bilaterală cu instituţii de cercetare din România, Belarus, Ucraina, Italia, Franţa, Germania s-a materializat şi prin 14 proiecte de cercetare finanţare de la bugetul de stat.

În perioada de referinţă revista ştiinţifică a Institutului de Chimie (Chemistry Journal of Moldova) a fost preluată în Web of Science, fiind unica revistă din Republica Moldova inclusă în această bază de date (alte 4 reviste sunt incluse în baza de date SCOPUS).

Totodată, Comisia de evaluare a atenţionat asupra scăderii contribuţiei chimiştilor moldoveni în procesul informaţional global (în perioada 1996-2014 aceasta s-a diminuat de la 0,06% până la 0,03%) şi regional – Europa de Est (de 0,51% până la 0,39%). Cauza este evidentă - finanţarea insuficientă a ştiinţei chimice, în primul rînd, a Institutul de Chimie - instituţia de bază din ţară în acest domeniu.

Printre punctele slabe ale activităţii institutului în perioada 2011-2015 au fost enumerate scăderea ponderii doctorilor habilitaţi în numărul total al cercetătorilor cu grad ştiinţific, numărul mic de doctoranzi care îşi susţin tezele în termen, regresul şcolilor ştiinţifice în domeniul chimiei coordinative şi chimiei analitice. Comisia de evaluare a accentuat necesitatea atragerii a noi surse de finanţare pe viitor, în legătură cu concursurile de proiecte de cercetare tot mai dure la nivel european, participarea mai activă cu rapoarte în plen şi orale la conferinţe internaţionale, lărgirea spectrului publicaţiilor naţionale (monografii, articole, etc.) şi a celor electronice.

În discuţii, membrii Comisiei de acreditare a CNAA au recomandat Institutului de Chimie de a-şi intensifica eforturile întru valorificarea produselor ştiinţifice, în primul rând, prin căutarea agenţilor economici cointeresaţi într-o colaborare de durată, inclusiv organe ale controlului de stat, şi promovarea rezultatelor ştiinţei chimice cu accentuarea necesităţii acesteia pentru economia ţării, ocrotirea sănătăţii şi mediului ambiant. În final, Comisia de acreditare a CNAA, prin vot secret, a susţinut opinia Comisiei de evaluare, apreciind performanţa profilului de cercetare Sinteza, structura și proprietățile substanţelor noi polifuncţionale; procese și tehnologii chimice utile pentru economie și mediul ambiant drept „foarte bine” şi acordând Institutului de Chimie calificativul organizaţie cu recunoaştere internaţională (categoria A).

Referitor la Institutul Oncologic, Comisia de evaluare a menţionat că, în entitatea dată, activitatea ştiinţifică nu poate fi estimată prin abstragere de activitatea curativă. Institutul este organizaţia de bază care monitorizează şi coordonează serviciul oncologic la nivel naţional. Anual mii de pacienţi beneficiază de asistenţă medicală calificată acordată de colaboratorii instituţiei vizate.

Cu regret, dar situaţia financiară din ultimii ani n-a permis o dinamizare a procesului de consolidare a capacităţii instituţionale de cercetare. Aceasta s-a răsfrânt şi asupra indicatorilor de rezultat care, comparativ cu perioada estimată în cadrul acreditării precedente (2005-2009), s-a dovedit a fi ceva mai modestă.

Lasă de dorit numărul articolelor publicate în reviste cu factor de impact ISI, în reviste de specialitate din străinătate. S-a diminuat numărul de articole apărute în culegerile din străinătate în favoarea rezumatelor, acestea dublîndu-se în perioada recent evaluată. S-a triplat şi numărul celora ce au avut comunicări la conferinţe în instituţiile similare în străinătate.

Mai bine stau colaboratorii institutului vizat la capitolul Publicaţii în ţară. Între anii 2011-2015 şi-au făcut apariţia cu cca 35 de articole mai multe publicate în reviste de categoria B şi C, de cca 2,5 ori a crescut numărul articolelor în culegeri, graţie Congresului IV Naţional de Oncologie, ce şi-a ţinut lucrările în octombrie 2015.

Mîndria institutului sunt cele două Premii Naţionale pentru lucrările ştiinţifice Teoria ereditară a cancerului pulmonar şi ciclul de lucrări Tehnologii moderne şi metode noi de depistare precoce, tratament şi reabilitare a pacienţilor oncologici aduse în palmaresul organizaţiei, la care se alătură şi premiile AŞM, a diplomelor de excelenţă (România), ale Guvernului RM, ale AŞM, ale Inventatorilor şi Raţionalizatorilor din RM, titlul onorific Omul Anului-2015 etc.

Despre calitatea cercetărilor vorbesc şi tezele de excelenţă de doctorat (2011, 2013), medaliile obţinute la expoziţii, saloane internaţionale (4) şi naţionale (9). Reuşita muncii cercetătorilor din cadrul entităţii nominalizate a fost apreciată de către Comisia de acreditare la profil cu „bine”, iar instituţiei acordîndu-se calificativul organizaţie competitivă pe plan internaţional (categoria B).

Numărul acestora ar creşte cu mult, susţin membrii comisiei de evaluare a organizaţiei vizate, în frunte cu academicianul M. Popovici, dacă volumul alocaţiilor financiare ar spori, dacă s-ar revedea modalitatea de salarizare a medicilor curativi şi a cercetătorilor cu grade şi titluri ştiinţifice, numărul cărora în Institutul Oncologic este de 51 din totalul de 75 de persoane.

Avem toată siguranţa că rezultatele instituţiilor, ce au fost acreditate la şedinţa dată, vor spori cu mult, datorită momentelor mai slabe evidenţiate de către comisiile specializate de evaluare şi că orice estimare trebuie să conducă spre noi reuşite.

L.Mocanu, L.Bileţchi,
Direcţia de evaluare şi acreditare a CNAA