Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Popas aniversar:Dincolo de pragul universitar poate fi doar lumină


20 iulie 2016

Dincolo de pragul universitar poate fi doar lumină

Profesorul universitar Constantin Ețco, doctor habilitat în științe medicale, colegul nostru din cadrul Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare (CNAA), marchează pe 22 iulie curent jubileul 75 de ani. Acest popas aniversar constituie un motiv temeinic pentru apariția unor materiale în mass-media cu aprecieri meritorii a activității sale prodigioase de cercetare și pregătire a cadrelor științifico-didactice de înaltă calificare („Literatura și Arta”, „Făclia” etc.). În ceea ce ne privește, aducem alte detalii la descrierea portretului savantului, responsabil la CNAA de atestarea cadrelor științifice de înaltă calificare din domeniul medicinei și farmaciei.

Dl Constantin Ețco a venit la CNAA în anul 2000 pentru a activa aici prin cumul în Direcția atestare, continuându-și în paralel munca de profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. La acel moment, acumulase deja o vastă experiență de muncă: a fost președinte al Comitetului sindical al acestei instituții de educaţie, a deținut succesiv funcțiile de vicedecan al facultății de medicină generală (1992-1993), decan al facultății de studii postuniversitare (1993-2000).

O etapă importantă a vieții și activității sale constituie fondarea, în 1997, a Catedrei economie, management și psihopedagogie în medicină, o structură foarte necesară în pregătirea medicilor pentru activităţi în condiţii noi, pe care a condus-o până nu demult.

Această enumerare succintă a unora dintre multiplele activităţi abordate pe parcursul vieţii, ne permite să certificăm că profesorul universitar Constantin Ețco a avut pregătirea și competența necesară la CNAA pentru a participa nemijlocit la elaborarea și promovarea politicilor de stat în domeniul științei; asigurarea cadrului normativ ce ține de pregătirea cadrelor științifice și științifico-didactice; perfectarea procesului de pregătire a cadrelor științifice prin studii de doctorat și postdoctorat; atestarea potențialului științific și științifico-didactic național.

Dar să vorbim mai concret referitor la una din problemele de bază de care se ocupă omagiatul nostru în cadrul CNAA – atestarea cadrelor științifice și științifico-didactice din medicină și farmacie. Anume tematica din acest domeniu se află printre cele mai solicitate în cercetările de doctorat. De exemplu, în 2015, cele mai multe teze de doctorat au fost susținute în domeniul dreptului – 40 de lucrări, după care urmeazăMedicina și farmacia cu 33 de lucrări; același indicator a fost atins și în economie, iar în pedagogie – 26. Pentru comparație mai aducem și alte date statistice: în biologie au fost susținute anul trecut 11 teze de doctorat; în fizică și agricultură – câte 7; în matematică, științe politice și administrative – câte 4; în medicina veterinară – 3; în chimie și informatică – câte 2 teze. Există domenii, în care n-au fost susținute nici câte o teză de doctorat. Astfel, conchidem că în multe domenii de activitate cercetarea este slab solicitată de cei tineri. Vin cu un argument în acest sens, la care m-am referit nu o dată: țara noastră pregătește puține cadre științifice de înaltă calificație comparativ cu alte state ale lumii. Bunăoară, dacă în Republica Moldova susţin doctoratele anul doar 5-6 persoane la 100 mii de locuitori, apoi majoritatea ţărilor europene înregistrează valori de peste 15 grade ştiinţifice, iar Germania, Suedia şi Elveţia – de peste 30 la 100 mii de locuitori. Potrivit acestui indicator, suntem ai cincilea de la urmă pe continentul european. Iată de ce, dragi cititori, să nu-i credeți pe acei care afirmă public, nefiind documentați, că noi avem în țară prea mulți doctori în științe.

Dar să revenim la subiectul materialului nostru – omagiatul Constantin Ețco și domeniile pe care Domnia sa le reprezintă cu brio la CNAA: tezele de doctorat în medicină și farmacie se impun ca număr și calitate. Nu o singură dată ele au ocupat locuri de frunte la Concursul Național Teza de doctorat de excelență a anului. La aceste realizări, un merit deosebit îi aparține dlui profesor universitar Constantin Ețco care consultă doctoranzii, le monitorizează activitatea pe parcursul traseului: catedră-seminar-comisia de experți-comisia de atestare și îi ajută cu un sfat în caz de necesitate, îi încurajează pentru a aduce la un final bun cercetarea de doctorat. Într-o discuție, dl Constantin Ețco mi-a mărturisit că în acești ani de muncă la CNAA a examinat peste 1200 de dosare de atestare a cadrelor științifice și științifico-didactice. În numărul dat intră, desigur, nu doar acei cărora li s-au conferit gradul de doctor și doctor habilitat în științe medicale, ci și persoanele care au fost distinse cu titlul științifico-didactic de profesor universitar sau profesor cercetător, conferențiar universitar sau conferențiar cercetător. Un alt număr de dosare atestate – componentă a acestei cifre – ține de recunoașterea și echivalarea tezelor de doctorat susținute peste hotare. Ce n-ai zice, dar sunt 1200 de oameni care la o anumită etapă a vieții lor au beneficiat de consultanța și sprijinul profesorului Ețco în ascensiunea lor profesională.

La rândul său, după absolvirea facultății de medicină generală a Institutului de Stat de Medicină din Chișinău, Constantin Ețco s-a bucurat de susținerea unor savanți iluștri ca Nicolae Testemițanu, Ion Prisăcari și Eugen Popușoi. În 1979, sub conducerea prof. N. Testemițanu, a susținut teza de doctor în științe cu tema „Aspecte medico-sociale ale mortalității infantile prin pneumonie la copiii din localitățile rurale”, iar în 1992 – teza de doctor habilitat, având drept subiect„Condițiile, modul de viață și sănătatea copiilor din localitățile rurale dens populate”. Și prin aceste două cercetări Constantin Ețco a susținut și a promovat idealurile mentorului său, care și-a consacrat întreaga sa activitate, în calitate de ministru și de savant, îmbunătățirii calității asistenței medicale a populației din mediul rural.

Rezultatele cercetărilor științifice realizate de profesorul Ețco au fost reflectate în 750 de lucrări, inclusiv 30 de monografii, 44 de manuale, compendii, note de curs, ghiduri, recomandări metodice ș.a. Ultima sa lucrare științifică, coautori Raisa Russu-Deleu, Natalia Zarbailov, apărută recent de sub tipar, vizează un subiect de mare actualitate pentru cei tineri: Proiectarea, elaborarea și redactarea lucrărilor științifice. Este fondator al unei școli științifice în domeniul managementului sănătăţii. Sub conducerea Dumnealui au fost susținute 38 teze de doctor și doctor habilitat . Discipolii săi au activat și activează cu succes la posturi înalte de conducere în Parlament, Guvern, Ministerul Sănătății, de conducători ai instituțiilor medicale, o altă parte lucrează peste hotare: în România, Canada, Franța, Albania etc.

În calitate de organizator al ocrotirii sănătății, specialist principal al Ministerului Sănătății în Management a participat ca autor la elaborarea Politicilor de Stat în Sănătate, a Strategiei de Dezvoltare a Sistemului de Sănătate pentru anii 2000-2017 și a altor proiecte de anvergură, inclusiv a Legii cu privire la serviciul de supraveghere în sănătatea publică. A fost remarcat și ca unul din autorii de bază a actelor normative privind implementarea asigurărilor medicale obligatorii.

Pentru realizările semnificative înregistrate în știință şi activitatea publică a fost ales membru titular al Academiei „Noosfera” din Moscova, al Academiei Internaționale de Informatizare pe lângă ONU și al Academiei Internaționale de Management. La nivel de stat, dl Constantin Ețco a fost distins cu ordinul „Gloria Muncii”, cu medaliile „Dimitrie Cantemir” și „Nicolae Testemițanu”, i-a fost decernat Premiul AȘM (edițiile 2008 și 2011).

Cei care acum se înscriu la Universitatea de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”, dincolo de pragul instituției îi așteaptă pe ei studii aprofundate sub îndrumarea unor dascăli de valoare, cunoașterea, care în context general înseamnă lumină, iar în cazul medicinei – şi viaţă sănătoasă. Profesorul universitar Constantin Eţco, pe drept, poate fi considerat semănător de cunoştinţe şi lumină în mediul academic. Nu ne rămâne ca la acei 75 de ani-lumină ai vieţii sale să-i dorim multă sănătate, energie creatoare pentru a valorifica în continuare înţelepciunea acumulată pe parcursul mai multor decenii.

Academician Valeriu Canţer,
Preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare