Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Şedinţa Comisiei de atestare a CNAA: Semne bune anul are


27 aprilie 2016

La 21 aprilie curent, a avut loc ședința Comisiei de atestare a CNAA, prezidată de academicianul Valeriu CANȚER, președintele CNAA. În cadrul ei, a fost examinat un număr mare de dosare, 122, privind problematica ce ține de activitatea acestei comisii: formarea consiliilor științifice ad-hoc de susținere a tezelor de doctorat – 54, conferirea gradelor științifice –23, conferirea titlurilor științifice – 34, recunoașterea și echivalarea tezelor de doctorat susținute peste hotare – 2, instituirea și modificarea seminarelor științifice de profil – 10.

Dacă ne vom referi la prima chestiune din agendă – formarea consiliilor științifice ad-hoc de susținere a tezelor de doctorat, esențial este că 54 de persoane vor susține tezele de doctorat în următoarele luni, în dependență de operativitatea îndeplinirii notelor informative de către doctorand, elaborate la CNAA, de disponibilitatea membrilor consiliilor științifice de a se întruni la presusținerea tezelor de doctorat, apoi la susținerea propriu-zisă (deplasări, concedii de boală etc.). Se anunță o primăvară fierbinte, dar și o vară pe potrivă (mai-iulie). Cum va fi toamna, în acest sens, vom vedea la următoarele două ședințe ale Comisiei de atestare, la care vor fi examinate noi dosare cu privire la formarea consiliilor științifice ad-hoc.

Să vedem care sunt domeniile de preferință ale aspiranților la grade științifice, conform Hotărârii CA din 21 aprilie 2016: 13 persoane doresc să susțină doctoratul în domeniul științelor pedagogice, 10 – în științe economice, 9 – în științe medicale, 6 – în drept, 4 – în științe chimice, 3 – în științe biologice.

Urmează domeniile cu deficit în pregătirea cadrelor științifice de înaltă calificare: științele administrative – 2, psihologie – 1, științele fizice – 1, medical-veterinare – 1, științele tehnice –1, informatică –1, filologie – 1, studiul artelor și culturologie – 1. Tendința de divizare nejustificată de către cei tineri a domeniilor de cercetare în preferate și nepreferate se păstrează și în tabloul general al pregătirii cadrelor științifice pe anul 2015, la care ne-am referit anterior în alte publicații, plasate pe site-ul CNAA.

Vom nominaliza în context o cercetare interesantă din pedagogie, dat fiind că acest domeniu s-a plasat pe primul loc în topul preferințelor doctoranzilor. Teza de doctor habilitat în științe pedagogice cu temaMetodologia educației literar-artistice a elevilor (MELA), elaborată de profesorul universitar Constantin ȘCHIOPU de la Universitatea Pedagogică „I. Creangă”, este originală prin validarea experimentală a concepției MELA din perspectiva unor sisteme de activitate literar-lectorală, concepute în funcție de specificul literaturii ca artă a limbajului, de particularitățile de gen și specie ale operelor studiate, de categoriile cunoașterii literar-artistice și de caracteristicile receptării lectorului ca cel de al doilea subiect al actului de creație – recreator de valori constituente ale metodologiei ELA.

Referitor la o altă teză de doctorat în drept cu temaReglementarea juridică a aplicării valorii în vamă la mărfurile importate în Republica Moldova, elaborată în cadrul Universității de Stat din Moldova de dl Viorel SÎRGHI, potrivit președintelui CNAA, după numărul de publicații la prima vedere ar trage pentru participare la Concursul NaționalTeza de doctorat de excelență a anului 2016. Vom vedea cum respectivul aspirant la grad științific va susține doctoratul, cum va fi apreciat de membrii consiliului științific ad-hoc, format în acest scop, și experții pe domeniu din cadrul CNAA.

Vin cu lucrări importante pentru artele frumoase, literatură și științele administrative Alona-Olga VARDANEAN – Concertul pentru pian și orchestră în creația compozitorilor din Republica Moldova, Nadejda IVANOV – Arhetipul animus-anima în proza lui Mircea Eliade, Oleg SOLOMON – Eficientizarea procesului decizional în contextul modernizării administrației publice din Republica Moldova etc.

O altă chestiune abordată la ședința Comisiei de atestare a ținut de conferirea gradelor științifice celor care deja au trecut toate etapele traseului de susținere a tezei de doctorat. 23 de persoane s-au putut bucura sincer că au ajuns la final. Hotărârea respectivă la grade pe site-ul CNAA. Vom începe cu decanul de vârstă, dna Elena MIRONENCO, profesor universitar la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice – trecută de 70 de ani, dar care a avut curajul și plăcerea să elaboreze un studiu solid de doctor habilitat cu tema Creaţia componistică din Republica Moldova la confluenţa secolelor XX-XXI (genuri instrumentale, teatrul muzical) – lucrare de o importanță semnificativă pentru cultura muzicală din țară.

Dat fiind că la acest compartiment au fost susținute și trei lucrări în filologie le vom nominaliza pe toate pentru a încuraja și pe alți entuziaști care doresc să servească literatura și literele. Astfel, două tinere cercetătoare Oxana GHERMAN și Victoria VÂNTU au susținut tezele de doctorat în aceeași zi în cadrul Institutului de Filologie al AȘM, la specialitatea Literatura română. Prima cercetătoare a abordat subiectul Romanul lui Vladimir Beșleagă (lumea artistică, personaje, tehnici narative), cea de a doua – Arte poetice în poezia postbelică din Republica Moldova (reabilitarea esteticului). Veaceslav DOLGOV de la Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți a venit cu o cercetare interesantă care necesită cunoștințe enciclopedice: Conceptul lingvocultural „юродивый” în imaginea lingvală a lumii din limba rusă. Mai mult, prima lucrare, semnată de Oxana GHERMAN, a fost propusă pentru a participa la Concursul Național Teza de doctorat de excelență a anului 2016.

De asemenea, conform Hotărârii din 21 aprilie curent, au fost investiți cu titluri științifice și științifico-didactice 34 de cercetători și cadre didactice, inclusiv 5 dintre ei au devenit profesori universitar, 2 – profesori cercetător, 18 – conferențiari universitari, 9 – conferențiari cercetători. Hotărârea respectivă la titluri pe site-ul CNAA. Aceste noi cadre științifice de înaltă calificare vor permite crearea și consolidarea școlilor doctorale, conform Codului Educației – la etapa de implementare, pregătirea cadrelor științifice de înaltă calificare pentru cercetare și educație.

Dacă vom face un bilanț al activității CNAA în domeniul atestării, constatăm că de la începutul anului, în cadrul a două ședințe ale CA, au fost constituite 88 de consilii științifice ad-hoc pentru susținerea tezelor de doctorat, au fost conferite 55 grade de doctor în diferite domenii, inclusiv 6 de doctor habilitat, 51 titluri științifice, dintre care 8 de profesor universitar și 2 de profesor cercetător. Au fost recunoscute și echivalate 3 teze de doctor susținute peste hotare. Aceste date depășesc puțin indicatorii din aceeași perioadă a anului trecut, ne dau speranța că tendința respectivă se va păstra și pe parcursul anului 2016. Țara are mare nevoie de cadre științifice de înaltă calificare, fără de care nu ne putem imagina o dezvoltare durabilă și un viitor prosper.

Tatiana ROTARU