Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Academia de Studii Economice a Moldovei la 25 ani: Platformă inteligentă de modernizare a ţării


23 septembrie 2016

Instituția Universității, care este o creație specifică a civilizației occidentale, a avut un rol-cheie în perfecţionarea sistemului social, economic şi cultural pe tot parcursul dezvoltării societăţii. Putem afirma cu certitudine că primele universități, care au luat naștere în Italia (Bologna), Franța (Paris) și Anglia (Oxford) la începutul secolului al XIII-lea, au fost precursorii Epocii Renaşterii în Europa. Şi mai importantă este Instituția Universității în prezent, când problemele cu care se confruntă societatea modernă nu pot să-şi găsească soluţii adecvate, bazate pe cunoaştere, decât în spaţiul educațional. Cunoaşterea şi modul în care aceasta este creată, gestionată, diseminată și aplicată devin avantaje competitive ce vor trasa linia de demarcaţie între entităţile participante la concertul economic, social și știinţific global, în mileniul XXI.

Cu mult mai târziu, de abia în secolul XIX-lea, odată cu înfiinţarea universităţilor din Iaşi, Bucureşti, Cluj,Timişoara a început să se contureze peisajul universitar şi în arealul românesc cu prima generaţie de instituții de învățământ superior. Procesul de iniţiere a învăţământului superior din principate putea porni mult mai devreme, odată cu înfiinţarea, în anul 1642, a Academiei Domneşti de la Iaşi sau, chiar în 1562, când s-a fondat Şcoala Latină. Însă acestea au fost instituţii de învăţătură înaltă care nu au durat în timp şi nu au evoluat în universităţi clasice. A doua generaţie de universităţi se configurează în prima jumătate a sec. XX, şi printre ele se înscriu şi cele din fosta RSS Moldovenească: Universităţile pedagogice din Tiraspol, Chişinău, Bălţi, Universitatea Agrară, Universitatea de Medicină.

După cunoscutele evenimente de după 1989, în România, şi declararea independenţei Republicii Moldova, în 1991, porneşte procesul de geneză a celei de a treia generaţii de universităţi. Printre ele se înscrie şi Academia de Studii Economice a Moldovei, care încorporează în cadrul ei o bună parte din învăţământul superior economic din Republica Moldova şi care sărbătoreşte în această toamnă frumoasa aniversare de 25 ani. Cu această ocazie, ne amintim de calea parcursă de cea mai importantă instituție de profil economic din Republica Moldova şi ne exprimăm înalta noastră consideraţie pentru contribuţia universităţii în domeniul educaţiei şi cercetării naţionale, bucurându-ne constant pentru realizările repurtate. Înfiinţată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 537, la 25 septembrie 1991, ASEM s-a constituit la momentul oportun, când învăţământul superior economic existent pe atunci doar într-o fază incipientă a trebuit să fie reformat fundamental şi reclădit pentru a deveni compatibil cu noile realităţi economice şi sociale.

Nucleul acestei instituții de învățământ superior din domeniul științei și învățământului economic s-a profilat încă cu mult timp înainte, când în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, în august 1953, a fost deschisă Facultatea de Economie cu 52 de studenţi. Racordarea învăţământului superior economic la contextul economiei de piaţă şi dezvoltarea lui a reprezentat o sarcină foarte dificilă la începutul anilor ’90. Performanţa şi calitatea academică a unei universităţi sunt dovada iniţiativei, viziunii şi dedicării. Un rol major în configurarea transformărilor instituţionale ce ţin de educaţia universitară economică au avut-o academicienii Boris Melnic și Sergiu Rădăuțan, decanii Marlen Makeenko, Ivan Mocan, Mihail Cărăuș, Petru Secrieru, Viorel Țurcanu şi alţii. Reperele devenirii istorice şi consolidării academice ale instituţiei au fost puse de primul rector, ilustrul savant Paul Bran, şi extinse cu dăruire de următorii doi rectori – membrul corespondent Eugeniu Hrișcev şi academicianul Grigore Belostecinic. Totodată, acest domeniu a beneficiat de faptul că, în noile condiţii, profesia de economist a devenit mult mai căutată pe piaţa muncii.

ASEM s-a consolidat în paralel cu statul Republica Moldova, reformatând platforma și conținutul învățământului universitar economic. Actualmente, ASEM reprezintă un complex universitar în cadrul căruia activează 6 facultăţi cu 26 de catedre, 2 departamente, 7 centre, 13 servicii, Şcoala Masterală de Excelenţă în Economie şi Business, Şcoala Doctorală, Şcoala Superioară de Turism şi Servicii Hoteliere, un incubator de afaceri; Colegiul Naţional de Comerţ.

În perioada relativ scurtă, de un sfert de veac, Academia de Studii Economice a Moldovei a devenit o instituţie de profil recunoscută în învăţământul universitar şi în activităţile de cercetare-dezvoltare, un important centru de învăţământ, de ştiinţă şi de cultură. Cei aproape 40 mii de absolvenţi ai universităţii sunt specialişti de înaltă calificare în diferite domenii ale economiei naţionale. Aceste succese nu ar fi fost posibile fără dezvoltarea cercetărilor ştiinţifice şi a studiilor doctorale. Cel mai mult sunt implicați în activitatea științifică cei 31 de doctori habilitați și peste 204 doctori în științe, dar ținând seama de tendințele din învățământul superior modern, sunt motivați să cerceteze și peste 13,5 mii de studenți, masteranzi şi doctoranzi. Evaluând rezultatele înregistrate, CNAA a acreditat în două rânduri instituţia în calitate de organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării cu toate drepturile aferente pentru a realiza activităţi de cercetare, inovare şi transfer tehnologic. La ultima acreditare, din 2013, calificativul acordat universităţii este cel cu recunoaştere internaţională, cu 5 profiluri de cercetare (Economie fundamentală şi aplicativă; Informatică, statistică şi cibernetică economică; Finanţe, contabilitate şi analiză economico-financiară; Business şi administrare; Integrare europeană şi politici sociale).

În prezent, în cadrul ASEM funcţionează două şcoli doctorale, inclusiv una în parteneriat, abilitate să pregătească doctoranzi la 10 specialităţi de profil economic, 19 de profil juridic şi 4 specialităţi din domeniul ştiinţelor administrative. 71 persoane de la ASEM sunt abilitate cu drept de conducere a doctoratului. Doar în perioada 2014-2016 (aprilie), au fost aprobate 24 de Consilii științifice de susţinere a tezelor de doctorat în cadrul ASEM, după acest indicator instituţia ocupând locul şase în R. Moldova.

Toate acestea vin să ne convingă că ASEM-ul îşi îndeplineşte cu succes misiunea în domeniul instruirii şi cercetării şi dispune astăzi de profesori de elită şi dascăli de mare valoare. Prin tot ce a realizat, confirmă cu prisosinţă proverbul românesc “apa trece, pietrele rămân”. Pe parcursul evoluţiei, această instituție de educație şi-a dezvoltat şi o platformă de cercetare economică de valoare, atribuindu-se de CNAA categoria A.

De Ziua Academiei de Studii Economice – prilej pentru un fructuos bilanţ academic, felicit întregul colectiv de profesori şi studenţi, fiind convins că vor urma mulţi ani de realizări care se bazează pe atributele competitive ale universităţii, consolidate în timp, pe competenţa personalului didactic şi de cercetare, pe calitatea studenţilor.

Eforturile şi strădaniile depuse de întregul colectiv al ASEM pe parcursul acestui sfert de veac vă dau tot temeiul să aspiraţi în viitor spre excelenţă, corespunzător principiilor societăţii bazate pe cunoaştere, să consolidați prestigiul instituţiei la nivel european şi internaţional. Aveţi toate atuurile să direcţionaţi procesul didactic pe noi principii, care să asigure compatibilitatea între învăţământul superior din R. Moldova şi cel european, în care se prefigurează cu tot mai mare claritate noi direcţii de dezvoltare universitară.

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!

Academician Valeriu CANŢER,
Preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare