Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Pulsul creativităţii ştiinţifice: Laureaţii Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2015”


12 decembrie 2016

Concursul Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului”, organizat de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, se desfăşoară deja al cincilea an. Această competiție intelectuală își propune drept scop dezvoltarea şi stimularea creativităţii ştiinţifice a cercetătorilor. Obiectivele de bază ale concursului vizează promovarea cercetărilor ştiinţifice calitative în diverse domenii ale ştiinţei; stimularea activităţii de investigaţie cu rezultate de valoare pentru economia naţională; motivarea cercetătorilor în vederea elaborării unor teze de doctorat de calitate, ce corespund tuturor rigorilor ştiinţifice şi regulamentare; sporirea prestigiului cercetătorului, ca reprezentant al valorilor naţionale intelectuale.

În cadrul ediţiei actuale a concursului pentru anul 2015, comisiile de experţi pe domenii ale CNAA au selectat 24 teze de doctorat – 5 teze de doctor habilitat şi 19 teze de doctor. Dintre ele, conform evaluării, au fost identificate 12 teze de doctorat de excelenţă şi tot atâţia învingători. La ședința Comisiei de atestare din 15 noiembrie curent, care a aprobat rezultatele Comitetului de concurs a tezelor de doctorat de excelență pentru anul 2015, în urma unor discuții, a mai fost promovată o lucrare, cea de a 13-cea, drept învingătoare în această competiție.

Referitor la Comitetul de concurs pentru nominalizarea tezelor de doctorat de excelenţă ale anului 2015, condus de acad. Valeriu Canţer, preşedintele CNAA, vom menționa că din el au făcut parte 13 persoane, inclusiv 2 membri titulari și 2 membri corespondenți ai AŞM, toți 13 au gradul de doctor habilitat, iar 10 dintre ei posedă și titlul de profesor universitar. Prin urmare, nivelul profesionist al experţilor din acest organ de jurizare a fost foarte înalt. Vom preciza: Concursul Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2015”, potrivit Regulamentului respectiv, revăzut în a. 2013, a derulat pe trei domenii: Ştiinţe socio-umane; Ştiinţe reale şi tehnice; Ştiinţe ale naturii şi vieţii.

Începem lista laureaților cu ultimul domeniu, Știinţe ale naturii şi vieţii, la care au fost promovate cele mai multe, 10 teze de doctorat: 2 de doctor habilitat și 8 de doctor. Din acest număr de lucrări bune, Comitetul pentru concurs a nominalizat 4 drept învingătoare – 1 de doctor habilitat și 3 de doctor. Autoarea tezei de doctor habilitat de excelenţă în ştiinţe medicale cu tema „Patogenia și predictorii restenozei coronariene intra-stent”, specialitatea Cardiologie, este dna Lucia Ciobanu, cercetător științific superior din cadrul Institutului de Cardiologie. Tema este de o importanţă deosebită prin abordarea afecțiunilor coronariene – cauza principală a mortalității cardiovasculare – care se impun ca o povară socio-economică în toate țările lumii. Tratamentul leziunilor coronariene severe (stenoza coronariană, infarctul miocardic acut, angina pectorală instabilă) prin angioplastie, inițial cu balon și ulterior cu implantare de stent bar-metalic și stent activ farmacologic, a deschis noi perspective și speranțe. Autoarea face parte din dinastia de medici cardiologi, fondată de acad. Mihail Popovici, ex-director al Institutului de Cardiologie pe parcurs de aproape trei decenii. Mai mult, dânsa l-a avut drept consultant pe dr. hab. în medicină, prof. univ. Sava Costin, născut în s. Vorniceni, raionul Străşeni, o celebritate științifică la Institutul Max-Planck din Germania, ales membru de onoare al AȘM în 2013. Pentru rezultatele sale excepţionale în domeniul microscopiei electronice a patologiei cardiovasculare, a fost propus la Premiul Nobel. Cel de al doilea consultant al acestei teze de doctor habilitat de excelenţă este un remarcabil cardiolog, dl Valeriu Cobeț, dr. hab., profesor la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”.

Teza de doctor de excelenţă în științe medicale, gradul I, i-a fost conferită dlui Marin Vozian de la USMF „N. Testemiţanu”, autorul lucrării de doctorat „Diagnosticul şi tratamentul mucocelului apendicular”, specialitatea Chirurgie. Lucrarea prezintă un studiu descriptiv ce a inclus 22 de pacienți cu mucocel apendicular și pseudomixom peritoneal, tratați consecutiv. Problema științifică importantă soluționată rezidă în îmbunătățirea tratamentului leziunilor mucinoase ale apendicelui și pseudomixomului peritoneal prin elaborarea și implementarea protocolului de diagnostic și tratament, ceea ce a contribuit la ameliorarea rezultatelor supraviețuirii. Merită toată aprecierea noastră şi îndrumătorii doctorandului: dr. hab., prof. univ. Gheorghe Rojnoveanu și dr. hab., prof. cercet. Igor Mişin.

Următorul laureat al Tezei de doctor de excelenţă în științe geonomice, gradul II, este dna Stela Curcubăt, autoarea studiului „Evoluţia interpretării cartografice a învelişului de sol şi utilizării practice a hărţilor pedologice”, specialitatea Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale, realizat în cadrul Institutului de Ecologie și Geografie al AȘM. E o cercetare de actualitate stringentă, plăzmuită sub conducerea unei marcante personalități științifice din domeniu, academicianul Andrei Ursu.

Cel de al patrulea învingător din domeniul Știinţe ale naturii şi vieţii a fost nominalizat Ianoş Coreţchi, căruia i-a fost decernată Teza de doctor de excelenţă în ştiinţe medicale, gradul III. Cercetarea sa ține de specialitatea Farmacologie și farmacologie clinică, având drept subiect de studiu „Inofensivitatea şi aspecte farmacologice ale izopropilfosfit–S–izopropilizotiuroniului”,concretizat și finalizat în cadrul USMF „N. Testemiţanu”. A monitorizat realizarea acestei teze de doctorat membrul corespondent Victor Ghicavîi, conducător ştiinţific.

Savanții rămân în istorie prin opera lor științifică, dar și prin discipolii pe care i-au pregătit în cercetare. E un mic preambul la următorul domeniu al laureaților Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2015”, Ştiinţe reale şi tehnice, ce se remarcă prin doi mari dispăruți din știința națională și nu numai, doi îndrumători ştiinţifici care și-au încheiat frumos această trecere prin viață: le va continua cauza încă doi valoroși cercetători cu lucrări de excelenţă. Spre regret, matematicianul academician Petru Soltan (1931-2016) și chimistul academician Constantin Turtă (1940-2015) n-au ajuns să se bucure de roadele muncii lor: să-și felicite discipolii – învingători ai Concursului Național a celor mai bune teze de doctorat și să-și ridice Diploma de Merit a CNAA în calitate de consultant / conducător științific.

Iar acum să ne referim la discipolii lor. Teza de doctor habilitat de excelenţă în ştiinţe matematice i-a fost conferită de Comitetul pentru concurs dlui Sergiu Cataranciuc, șeful Departamentului matematici aplicate al USM. Studiul științific „Complexul generalizat de relaţii multi-are şi aspectele aplicative ale acestuia”, realizat la specialitatea Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale, i-a permis autorului să creeze o nouă direcție de cercetare, ce constă în fundamentarea teoriei complexelor de relaţii multi-are, prin care se generalizează mai multe structuri discrete clasice, ceea ce a contribuit la elaborarea modelelor şi metodelor eficiente în vederea aplicării acestora la soluţionarea problemelor de optimizare discretă. Competitorul este deja un savant în toată legea cu 130 publicații științifice, inclusiv 58 la tema tezei, a pregătit și trei doctori în științe fizico-matematice. Cele mai importante realizări ale sale au avut loc sub steaua călăuzitoare a consultantului său științific Petru Soltan, căruia astăzi îi aducem un omagiu.

O altă lucrare, remarcată la concurs este Teza de doctor de excelenţă în ştiinţe chimice, gradul I, cu genericul „Sinteza, studiul derivaţilor ferocenului şi porfirinei şi a combinaţiilor coordinative ale acestora cu metalele de tranziţie (Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ru și Pd)”, specialitatea Chimie anorganică, elaborată la Institutul de Chimie al AŞM. Autorul Dumitru Sîrbu a susținut teza de doctor în engleză, la care nu a mai putut să fie fizic acad. Constantin Turtă – numele lui este luat pe coperta lucrării în ramă neagră. În schimb, a fost prezent consultantul ştiinţificAndrew Benniston, doctor, profesor universitar din Marea Britanie, un bun prieten al fostului său conducător. Problema ştiinţifică soluţionată de talentatul chimist moldovean constă în elucidarea relaţiei structură-proprietate în sistemele moleculare în baza ferocenului şi porfirinei, contribuind la înţelegerea mai profundă a proceselor fizice şi chimice în materialele studiate, întru optimizarea ulterioară a eficienţei lor aplicative. În rezultatul acestei cercetări de doctorat au fost obținuți 27 de compuși, inclusiv 14 derivați noi ai ferocenului și porfirinei, utilizând procedeele sintetice elaborate, fiind propuse și mecanismele reacțiilor.

Cea de a doua Teza de doctor de excelenţă în informatică, gradul II, i-a fost conferită dnei Galina Marusic de la Universitatea Tehnică a Moldovei. Autoarea și-a propus în cercetarea sa „Modelarea evoluţiei spaţio-temporale a caracteristicilor ecosistemelor acvatice de tip râu în vederea estimării parametrilor calităţii apelor”, specialitatea Modelare, metode matematice, produse program, și a reușit cu brio acest lucru. Conducătorul ei ştiinţific, Vasile Moraru, doctor, conferenţiar universitar, este mândru de discipola sa, care s-a alăturat micii cohorte de informaticieni din R. Moldova cu grade științifice. Toți ne dorim ca în era digitală să avem câți mai mulți doctori în informatică, care, prin noile lor produse, revoluționează viața contemporană.

Laureată a concursului anual al tezelor de doctorat a devenit și Natalia Furtună cu Teza de doctor de excelenţă în științe tehnice, gradul III, reprezentantă a aceleiași UTM. Domeniul pare fi de interes doar pentru bărbați, dar subiectul formulat al cercetării de doctorat a cucerit-o și pe tânăra doamnă: „Valorificarea potenţialului aromatic al soiurilor de struguri Startovîi, Viorica şi Muscat de Ialoveni”. Aspectul realizării temei ține, desigur, de specialitatea Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice. Intuiția pur feminină, îmbinată cu cercetările științifice și sub îndrumarea unui specialist experimentat ca Grigore Musteaţă, doctor, conferenţiar universitar, au îndreptățit așteptările: o lucrare de excelență și niște rezultate cu arome îmbătătoare ce se cer implementate în industria de ramură.

Ultimul compartiment al Concursului Naţional„Teza de doctorat de excelenţă a anului 2015” îl constituie Științele socio-imane, tot cu patru nominalizări. Teza de doctor habilitat de excelenţă în drept, în rezultatul evaluării, i-a revenit dlui Eduard Boişteanu, format ca specialist în nordul țării, la Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți. A făcut studii doctorale la Universitatea de Stat din Moldova și postdoctorale – la Universitatea din Cluj Napoca. Teza de doctor habilitat „Fundamente teoretico-practice privind instituţia juridică a parteneriatului social în sfera muncii”, specialitatea Dreptul muncii şi protecţiei sociale, a fost susținută la Facultatea de Drept a USM, apreciată la Concursul Național drept cea mai valoroasă. Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării este determinată de importanța social-juridică a parteneriatului social în sfera muncii pentru domeniul politicilor social-economice ale statului. Studiul realizat cuprinde o cercetare comparativă a cadrului normativ în domeniul negocierilor colective, actelor de parteneriat social și al conflictelor colective de muncă, existent în mai multe țări. Lucrarea, pe bune, a acoperit un gol în cercetarea și literatura de specialitate din domeniu.

Valentina Eşanu, autoarea Tezei de doctor de excelenţă în istorie, gradul I, a venit în ştiinţă acum 22 de ani în urma unei drame, care s-a întâmplat în familia sa: soţul ei, acad. Andrei Eşanu, reputat istoric al culturii medievale şi moderne a Moldovei, şi-a pierdut total vederea. Soţia Valentina, bibliograf de specialitate, s-a încadrat în cercetare alături de el, ca să continue împreună proiectele începute. După mai mult de două decenii, şi-a atestat profesionalismul prin această teză de doctor: „Marii demnitari ai Ţării Moldovei în domnia lui Ştefan cel Mare (1457-1504)”, specialitatea Istoria românilor, realizată la Institutul de Istorie al AŞM. Conducător / consultant ştiinţific i-au fost alte două personalităţi marcante din domeniul istoriei: m. cor. Demir Dragnev şi acad. Valeriu Pasat. Investigația poartă un caracter original și vine cu o viziune și o radiografiere nouă a perindării în înaltele posturi de stat ale celor mai de seamă figuri din epoca lui Ștefan cel Mare, a raporturilor dintre voievod și marea boierime pe parcursul domniei acestuia.

Teza de doctor de excelenţă în ştiinţe politice, gradul II, i-a fost acordată dnei Rodica Panţa, lector superior la ULIM. Lucrarea de doctorat cu tema „Diplomația publică a Republicii Moldova în contextul integrării europene”, specialitatea Teoria și metodologia relațiilor internaționale și a diplomației, a fost susţinută la USM sub conducerea dr. hab., prof. univ. Constantin Solomon, reputat om de ştiinţă. Abordarea teoretico-metodologică a subiectului şi rezultatele obţinute pot fi utilizate de factorii de decizie politici şi economici în procesul optimizării activităţilor de diplomaţie publică şi în elaborarea unei strategii şi politici ce ar permite realizarea obiectivelor de politică externă şi securitate naţională.

În cadrul Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2015”, locul trei a fost conferit la două persoane. E vorba de Silvia Şpac, autoarea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice „Fundamente pedagogice ale educaţiei pentru mass-media în cadrul colaborării şcoală-familie (treapta învăţământului primar)”, specialitatea Teoria generală a educaţiei, realizată la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Conducătorul ştiinţific Larisa Cuzneţov, dr. hab., prof. univ., cunoscută specialistă în domeniu şi persoană publică, i-a fost alături la bine şi la greu. Teza de doctor de excelenţă în ştiinţe pedagogice, gradul III, constituie de fapt o distincţie comună pentru ambele doamne.

Cea de a doua competitoare, căreia i-a fost decernată Teza de doctor de excelenţă în ştiinţe economice, gradul III, este Cristina Copăceanu. Sub îndrumarea dr. hab., prof. univ. Victoria Ganea, ea a susţinut lucrarea de doctorat cu tema „Eficienţa mecanismului de finanţare a sistemului ocrotirii sănătăţii în Republica Moldova”, specialitatea Finanţe, la Academia de Studii Economice a Moldovei. Este un rezultat îmbucurător şi pentru instituţia respectivă.

Concursul Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2015”, ca eveniment, a vizat mai multă lume: pe autorii tezelor de doctorat, conducătorii / consultanţii lor ştiinţifici, consiliile ştiinţifice specializate ad-hoc de susţinere a tezelor de doctorat, seminarele ştiinţifice de profil, instituţiile de cercetare şi de educaţie care sunt reprezentate de laureaţi. Prin urmare, ar trebui să se bucure întreaga comunitate ştiinţifică. Conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului”, se recomandă instituţiilor de învăţământ superior şi instituţiilor de cercetare şi inovare, în cadrul cărora au fost realizate tezele respective de doctorat, să acorde laureaţilor, premii băneşti. Premierea poate avea loc şi sub formă de publicare a tezelor laureaţilor ca monografie din sursele bugetare ale instituţiei respective. CNAA, la rândul său, acordă tuturor învingătorilor Diplomele de laureat şi trofee speciale, iar conducătorilor / consultanţilor ştiinţifici – Diplome de Merit.

Felicitări tuturor!

Tatiana ROTARU