Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Şedinţa Comisiei de acreditare: Colectivele ştiinţifice onorează examenul - două au trecut, al treilea urmează să revină…


5 aprilie 2011

La ultima şedinţă ordinară a Comisiei de acreditare au fost examinate mai multe probleme vizând activitatea ei curentă, dar şi de perspectivă. În acest context, evidenţiem proiectul Regulamentului-cadru privind organizarea activităţii ştiinţifice în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, prezentat în prima lectură de dr. hab. Vitalie Minciună, şef de direcţie al CNAA, în perspectiva adoptării şi implementării Codului educaţiei al Republicii Moldova. Conform acestui proiect de document, membrii comisiei respective au analizat principiile de organizare a sectorului ştiinţific în instituţiile de educaţie; structura Institutului/Centrului universitar de cercetare; categoriile de personal; organizarea procesului de cercetare; formele de activitate ştiinţifică, precum şi finanţarea procesului de cercetare. După unele discuţii, propuneri şi precizări ce-au fost făcute la această şedinţă, moderată de acad. Valeriu Canţer, preşedintele CNAA, Regulamentul privind organizarea activităţii ştiinţifice în cadrul instituţiilor de învăţământ superior urmează a fi adoptat în lectura a doua în cadrul altei întruniri a Comisiei de acreditare a CNAA.
Conform Agendei, la şedinţa Comisiei de acreditare au fost examinate materialele referitoare la evaluarea a trei organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru reacreditare pe profilul de cercetare: Genetică, fiziologie şi ameliorarea plantelor – Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor; acreditare pe profilul de cercetare Genetica funcţională şi bioinformatica – Universitatea Academiei de Știinţe a Moldovei şi pe profilul de cercetare Construcţii şi Materiale de construcţii – Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM” Î.S.

Rapoarte privind evaluarea primei organizaţii din domeniu au prezentat acad. Alexandru Ciubotaru, consultant ştiinţific al Grădinii Botanice, din partea CNAA – consultantul, dr. Lucia Bileţchi. În perioada supusă evaluării (2006-2010) Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor a realizat 7 proiecte instituţionale (3 fundamentale şi 4 aplicative), 5 proiecte în cadrul Programului de Stat „Principii şi procedee tehnologice de diminuare a consecinţelor calamităţilor naturale asupra plantelor de cultură” (2004-2008). De asemenea, cercetătorii institutului au îndeplinit 11 proiecte în cadrul mai multor programe de cooperare bilaterală, încheiate între Academia de Știinţe a Moldovei şi alte state: AȘM – Fondul de Cercetări Fundamentale din Federaţia Rusă – 7 proiecte; AŞM – Fondul de Cercetări Fundamentale din Republica Belarus – 2 proiecte; AŞM – Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării din Germania – 1 proiect; AŞM – Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Ucrainei – 1 proiect.

Totodată, Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor a obţinut şi 13 granturi finanţate de către fundaţiile internaţionale: INTAS – 2, NATO – 2, CRDF – 2, SIDA – 5, STCU – 2. Alţi 6 cercetători au obţinut granturi internaţionale individuale. Aceste date statistice ne redau un tablou impresionant vizând cadrul de cercetare al unuia din cele mai mari institute academice, care efectuează cercetări de performanţă la nivel internaţional. În contextul dat, colectivul institutului s-a afirmat şi printr-o serie de lucrări aplicative: 6 proiecte de transfer tehnologic vizând implementarea unor produse în agricultură (bioreglatori naturali – Moldstim, Ecostim, Reglalg, Microcom), a noi tehnologii şi soiuri în parteneriat cu Institutul de Cercetări Ştiinţifice şi Proiectări Tehnologice în Industria Alimentară, Uzina „Farmaco”, agenţi economici din domeniul agriculturii. Le-a facilitat şi înlesnit munca de cercetare a geneticienilor, fiziologilor, amelioratorilor şi chimiştilor din institut proiectele realizate în 2007 şi 2010 pentru procurarea utilajului ştiinţific.

Rezultatele ştiinţifice din institut şi-au găsit reflecţie în 230 de articole publicate în reviste naţionale (categoria A – 3, categoria B – 112, categoria C – 82) şi 274 – în culegeri. În revistele de specialitate din străinătate au fost editate 76 de articole, inclusiv 22 – în reviste cotate ISI şi 211 – în culegeri. Savanţii din institut au semnat în calitate de autori 6 monografii, 3 manuale pentru învăţământul universitar, 5 lucrări instructiv-metodice cu referire la genetica medicală, cultura plantelor agricole, precum şi 4 cărţi de popularizare a ştiinţei. În palmaresul realizărilor acestui colectiv au intrat şi 90 brevete de invenţie pentru soiuri de plante agricole, leguminoase, aromatice şi medicinale. Este îmbucurător şi faptul că 4 invenţii dintre ele au fost brevetate în Ucraina în colaborare cu cercetătorii ucraineni. Un alt succes impunător: în perioada evaluată colaboratorii institutului au suţinut 14 teze de doctor şi 1 de doctor habilitat.

Dar cum se întâmplă la şedinţele Comisiei de acreditare, sunt scoase în vileag şi o serie de probleme, vicisitudini din activitatea organizaţiilor evaluate şi făcute în acest sens recomandări concrete. În cazul Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor Comisia a recomandat actualizarea sistematică a paginii Web cu informaţii relevante în limbile română şi engleză; angajarea unei persoane responsabile de transferul tehnologic pentru promovarea şi extinderea vizibilităţii rezultatelor fundamentale şi aplicative relevante pe plan naţional şi internaţional; majorarea cotei cheltuielilor pentru procurarea echipamentului ştiinţific, deplasărilor ştiinţifice şi pregătirea cadrelor; atragerea surselor financiare prin iniţierea mai multor proiecte pentru tinerii cercetători şi proiecte de transfer tehnologic, precum şi contracte cu agenţi economici; optimizarea proceselor de mobilizare a genofondului, catalogarea mai exigentă a materialului genetic deja stocat, diversificarea mostrelor prin obţinerea surselor autohtone şi alohtone etc.

Comisia de acreditare a analizat Avizul Comisiei specializate şi Raportul de evaluare privind activitatea Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor pentru perioada 2006-2010 şi a luat hotărârea de a reacredita Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM cu profilul de cercetare Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor, atribuindu-i următoarele calificative pentru performanţa obţinută: a) instituţiei – organizaţie cu recunoaştere internaţională; b) profilului de cercetare – bine. Astfel, Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AȘM este cea de a treia organizaţie reacredită, din totalul de 11 care au trecut această procedură în 2010-2011, căruia i s-a acordat cel mai înalt calificativ (după Institutul de Matematică şi Informatică şi Institutul de Chimie ale AȘM). Vom nota că la profilul de cercetare nici o organizaţie reacreditată până în prezent n-a fost apreciată cu calificativul foarte bine. E vorba de rezerve nevalorificate ale institutelor, dar şi de exigenţa membrilor Comisiei de acreditare, în speţă, a preşedintelui CNAA.

Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei – cea mai tânără instituţie de învăţământ superior – s-a prezentat în cadrul acestei şedinţe la prima sa acreditare. Are trei ani, de când a fost luată la evidenţa de stat, dar deja s-a impus prin unele rezultate în activitatea de cercetare. Raportorii, membrul corespondent Andrei Palii, profesor la Universitatea Agrară de Stat, şi consultantul CNAA Elena Cuşcă au menţionat că Universitatea AŞM îşi desfăşoară activitatea ştiinţifică în cadrul Centrului universitar biologie moleculară, încadrându-se în direcţia strategică – Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară. În perioada anilor 2008-2010, cercetările ştiinţifice au fost realizate în cadrul unui proiect dintr-un program de stat, a unui proiect instituţional, a două proiecte internaţionale din programele de cooperare bilaterale, semnate de AŞM şi Belarus, AŞM şi Germania, a unui proiect pentru procurarea echipamentului ştiinţific, în comun cu Institutul de Fizică Aplicată, precum şi în cadrul a două proiecte internaţionale TEMPUS.
Rezultatele ştiinţifice s-au fructificat în 9 articole publicate în reviste din străinătate, 27 – în reviste naţionale, inclusiv 14 în Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Biologice, categoria B, precum şi în 2 monografii, 4 manuale şi 5 ghiduri. Universitatea AȘM a organizat 9 manifestări ştiinţifice naţionale, a prezentat 4 referate la conferinţe şi congrese internaţionale şi 29 – la cele naţionale. La aceste realizări şi-au adus contribuţia 25 persoane angajate în activitatea de cercetare, inclusiv 16 colaboratori titulari (1 membru corespondent, 3 doctori habilitaţi, 8 doctori şi 4 fără de grad ştiinţific), 7 persoane (f/gr) formează cumulul intern şi 2 (1 dr. hab. şi 1 dr.) – cumulul extern. Ponderea personalului în vârstă de până la 35 ani reprezintă 50% din cei angajaţi – un indice foarte bun, comparativ cu rezultatele înregistrate de alte structuri academice.

Comisia de acreditare a CNAA a luat act de informaţia prezentată de Comisia specializată de evaluare şi a susţinut în mod unanim propunerea ei de a acredita Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei cu profilul de cercetare Genetica funcţională şi bioinformatica. Prin urmare, acestei instituţii de educaţie i-a fost confirmată competenţa de a desfăşura activităţi, conform profilului de cercetare aprobat.

Cazul acreditării următoarei organizaţii – Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM” Î.S. – programate pentru această şedinţă a fost unul cu totul deosebit: raportorul, preşedintele Comisiei specializate de evaluare Gheorghe Moraru, doctor habilitat, profesor al Universităţii Tehnice a Moldovei, şi-a început discursul pe un ton grav: activitatea institutului nu corespunde criteriilor de acreditare. În acest context, a amintit că respectiva instituţie a fost evaluată în două rânduri: în toamnă anului 2010 şi în martie 2011. La prima estimare i-au fost înaintate o serie de obiecţii, printre care lipsa unui program de cercetare în domeniul construcţiilor Republicii Moldova, coordonat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor; necorespunderea potenţialului uman indicatorilor cantitativi şi calitativi; reflectarea modestă a rezultatelor activităţii în cadrul manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale; neparticiparea la editarea unei reviste ştiinţifice de profil. Comisia specializată de evaluare i-a acordat un anumit timp Institutului „INCERCOM” pentru înlăturarea acestor neajunsuri, după care din nou, în martie curent, l-a supus evaluării, dar cu acelaşi verdict la final: institutul nu corespunde criteriilor de acreditare, în special, la compartimentul tematica de cercetare şi potenţialul uman şi a propus de a amâna acreditarea lui pentru o perioada rezonabilă, pe parcursul căreia el se va conforma cerinţelor înaintate.

Acad. Valeriu Canţer, preşedintele CNAA, a intervenit în această dispută dintre Comisia specializată şi administraţia institutului, din care reieşea că acreditarea lui într-un fel ar prejudicia interesele economice ale altei instituţii din domeniu. Anume problema dată a generat conflictul, camuflat prin pretenţii exagerate faţă de rezultatele activităţii „INCERCOM”- lui şi incertitudine totală faţă de viitorul lui. Dar ţara are nevoie de institute de cercetări ştiinţifice de ramură, a opinat în contextul dat preşedintele CNAA, multe dintre care au dispărut deja pe parcursul lungii tranziţii moldoveneşti de aproape două decenii. Institutul nominalizat, unul dintre puţinele care a supravieţuit, trebuie ajutat şi susţinut ca să se afirme eficient în domeniile construcţiilor, materialelor şi produselor pentru construcţie şi protecţie seismică a edificiilor. Însă, concomitent, el trebuie să corespundă cerinţelor de barem ale acreditării.

Amintim că Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM” Î.S. este o întreprindere de stat la autogestiune. Direcţia principală de activitate a acestuia ţine de elaborarea bazei normative şi a standardelor naţionale în domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţii. În perioada 2007-2010 a realizat 47 proiecte de elaborare a normativelor naţionale în construcţie şi 93 proiecte de adoptare a standardelor şi normativelor europene. Pentru 2011-2013 se preconizează adoptarea a peste 300 de standarde şi normative europene. Cercetătorii institutului au participat, de asemenea, la 8 conferinţe internaţionale la Chişinău, Galaţi, Bucureşti, Oriol, Odesa, în cadrul cărora au prezentate 9 rapoarte ştiinţifice, au şi mai multe implementări în practică. Despre aceste şi alte rezultate din activitatea institutului a relatat la şedinţă consultantul CNAA Svetlana Berezovschi. Prin urmare, Institutul „INCERCOM” poate şi trebuie să aibă un viitor ce va influenţa benefic dezvoltarea construcţiilor şi a materialelor din domeniu în Republica Moldova.

Comisia de Acreditare a CNAA a luat o decizie unanimă de a forma o comisie suplimentară din patru membri ai săi, condusă de acad. Andrei Andrieş, care va reexamina situaţia din institut la faţa locului, va analiza dosarul de autoevaluare şi avizul Comisiei specializate de evaluare. În baza acestor rezultate Comisia de Acreditare va reveni la problema dată peste două luni. În această perioadă de timp administraţia Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM” urmează să lichideze neajunsurile scoase în evidenţă de Comisia specializată de evaluare şi să realizeze propunerile Comisiei de acreditare cu privire la ameliorarea activităţii ştiinţifice din colectiv.

Tatiana Rotaru