Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Academicianul Simion Toma la 75 de ani. O viaţa guvernată de tainele interacţiunii solului cu lumea vegetală


23 august 2011

Primele cercetări ce au prins rădăcini în arealul meleagurilor noastre au fost cele desfăşurate în domeniul agriculturii, care dezvoltându-se pe parcursul a mai bine de un secol s-au constituit într-un domeniu ştiinţific de anvergură din ţara noastră. Astfel, în prezent o componentă importantă a cercetării–dezvoltării naţionale o constituie ştiinţa agrară, fără de care nu poate fi concepută Academia de Ştiinţe şi institutele ramurale.

O contribuţie esenţială la dezvoltarea acestui domeniu, de importanţă vitală pentru republica noastră, şi-a adus pe parcursul deja a mai bine de 5 decenii distinsul academician Simion Toma, care rotunjeşte o vârstă onorabilă de 75 de ani. Sunt mulţi sau puţini aceşti ani? Prin ceea ce a reuşit să realizeze academicianul Simion Toma – sunt mulţi, dar prin ceea ce îşi propune să facă sunt încă relativ puţini. Crezul său în ştiinţa agricolă coincide totalmente cu spusele academicianului român Gheorghe Ionescu-Şişeşti: „Nu se poate îndruma temeinic agricultura, dacă nu vom avea întinse cercetări ştiinţifice aplicate la condiţiile noastre de pământ şi de climă, la plantele şi animalele adaptate la mediul nostru, la organizarea cea mai potrivită pentru condiţiile economice şi sociale în care ne găsim".

Calea vieţii în marea lume a ştiinţei academicianul Simion Toma a început-o de la porţile Colegiului Agricol din s. Cucuruzeni, r. Orhei în anii 1950-1954, trecând apoi, în perioada 1954-1959, prin forjeria Institutului Agricol din Chişinău (astăzi – Universitatea Agrară de Stat din Moldova). Cu 50 de ani în urmă, ca tânăr cercetător, şi-a asumat în forul său interior o misiune captivantă şi nobilă – aceea de a decripta tainele interacţiunii lumii vegetale cu solul la lumina Soarelui. Timp de peste jumătate de secol, cercetătorul de cel mai înalt grad al ştiinţei agricole din R. Moldova a studiat interacţiunea intimă între pământ şi regnul vegetal ce aparţine plantelor cultivate. Activitatea sa a fost remarcată şi de oficialităţile vremurilor trecute şi prezente, dar şi de cele mai titrate instituţii ştiinţifice naţionale şi de peste hotarele ţării. Dovadă sunt şi înaltele funcţii ştiinţifice şi manageriale deţinute de savant în ultimii 40 de ani.

Acad. Simion Toma face parte din generaţia de cercetători, formată în deceniile V-VI ale secolului al XX-lea, care, venind pe tărâmul cercetării, a configurat reperele de formatare a ştiinţei autohtone. Calitatea umană, cât şi cea profesionala a "întemeietorilor" au constituit garanţia succesului: respectul faţă de muncă, zelul nepotolit pentru cunoaştere şi progres, devotamentul cu care era slujită cercetarea şi răspunderea pentru a propaga ştiinţa şi a face educaţie universitară de valoare. Drept urmare firească a acestor eforturi şi a devotamentului celor implicaţi a fost ctitoria unui spectru întreg de laboratoare de cercetare, orientate în cazul dat al cercetării agrare spre soluţionarea problemelor cu care se confruntă agricultura modernă. Au fost dintotdeauna probleme din punct de vedere hidrologic şi climatic, dar acum, în perioada schimbărilor climatice, ne putem aştepta la fenomene extreme. Vorbim de secetă şi arşită în perioade prelungite, care pot fi cuplate cu inundaţii catastrofale. Trebuie sa fim îngrijoraţi, dar şi să ne pregătim să le combatem efectele şi în această albie acad. Simion Toma îşi orientează investigaţiile în ultimii ani.

Basarabean prin naştere şi chişinăuian prin adopţie, născut la 30 august 1936, în judeţul Orhei, acad. Simion Toma şi-a împărţit viaţa între Universitate şi Academie, iar în ultima perioadă – şi între Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare. Domnia sa şi-a început calea spre olimpul academic la catedra de agrochimie a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, cunoscând toate treptele urcuşului pe scara ierarhică: asistent, conferenţiar, iar mai târziu – profesor universitar. Rezultatele remarcabile ale activităţii sale ştiinţifice, precum şi a celei didactice, realizate concomitent în cadrul Alma Mater, s-au soldat cu atribuirea gradului superior de calificare ştiinţifică – doctor habilitat, la vârsta de doar 37 ani. La acest ceas aniversar, rămâne pentru zeci de generaţii de tineri unul dintre cei mai valoroşi mentori pe care i-a avut catedra şi Universitatea.

Din anul 1978 trece porţile Academiei de Ştiinţe a Moldovei, plămădindu-şi cercetarea agronomică în cadrul Institutului de Fiziologie a Plantelor. Competenţa profesională, rezultatele ştiinţifice obţinute de o înaltă valoare teoretică şi aplicativă, au fost recunoscute de colegii de breaslă, acordându-i-se în anul 1978 titlul onorific de membru corespondent, iar în anul 1981 – de membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, la vârsta de 46 de ani, plasându-se, astfel, printre cei mai tineri academicieni în istoria instituţiei menţionate şi a domeniului de cercetare. După promovarea în forul naţional academic este ales vicepreşedinte, academician coordonator al Secţiei de Știinţe Agricole, director al Institutului de Fiziologie a Plantelor şi, astfel, pe parcursul a mai bine de trei decenii aduce o substanţială contribuţie în "blazonarea" AŞM.

Relevanţa cercetărilor realizate este confirmată de 55 brevete de invenţii, 18 monografii şi broşuri pentru utilizatori, care se numără printre cele cca 800 de lucrări ştiinţifice publicate de-a lungul anilor de activitate fructuoasă. Completivitatea rezultatelor obţinute este confirmată de 56 medalii de aur, argint şi bronz, obţinute la saloanele naţionale şi internaţionale ale deţinătorilor de brevete şi patente, desfăşurate în URSS, Republica Moldova, SUA, Republica Populară Chineză, Regatul Belgiei, România, Federaţia Rusă, Elveţia, Republica Coreea etc.

Vizibilitatea şi recunoaşterea naţională şi internaţională a investigaţiilor întreprinse privind mecanismele fiziologice şi biochimice de creştere a rezistenţei plantelor la acţiunea factorilor stresogeni, elaborarea principiilor de optimizare a nutriţiei minerale a plantelor de cultură, precum şi a celor de majorare a productivităţii prin metode ecologic inofensive este certă şi de netăgăduit. Cu o asemenea impresionantă carte de vizită este firească acordarea calităţii de membru al unui şir de societăţi ştiinţifice în domeniu din ţară şi de peste hotare şi a mai multor distincţii şi titluri, printre care se numără: „Ordinul Republicii”, ordinile „Drapelul Roşu de Muncă”, „Insigna de Onoare”, medaliile „Dumitrie Cantemir”, „Veteran al Muncii”, titlurile de Om emerit, Doctor Honoris Cauza al Universităţii Agrare de Stat din Moldova, Diploma de Onoare a Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti, Diploma Guvernului Republicii Moldova etc. Însă poate mai importante decât aceste recunoaşteri oficiale rămân dragostea pe care i-o poartă colegii săi, aprecierea şi respectul, cu totul deosebite, ale foştilor săi elevi.

Antrenarea dlui academician Simion Toma în activităţile Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare a demarat în anul 2006, odată cu numirea Dumnealui în funcţia de preşedinte al Comisiei de experţi în agricultură (profilul Agronomie). Timp de doi ani şi jumătate au fost examinate 23 de dosare privind solicitarea acordării gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de către comisia respectivă, demonstrând o exigenţă sporită, asigurând obiectivitatea şi transparenţa deciziilor luate.

În anul 2008, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova, dl academician S. Toma a fost numit în funcţie de vicepreşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, conducător al Comisiei de acreditare. În această postură înaltă de demnitar public, Domnia sa şi-a reafirmat calităţile manageriale, fiind mereu deschis pentru noi idei, diriguind un colectiv unit în cadrul Direcţiei de evaluare şi acreditare şi promovând în activitatea de zi cu zi astfel de valori ca principialitatea, onestitatea, colegialitatea şi bunăvoinţa.

În situaţiile critice, care nu lipsesc în activitatea cotidiană a CNAA, dl academician Simion Toma dă dovadă permanent de abilităţi de-a dreptul diplomatice, pentru care în continuare este înalt apreciat şi respectat în mediul ştiinţific şi cel al persoanelor de decizie din ţară. În calitatea sa de conducător al Comisiei de acreditare, promovează ideea constituirii sistemului naţional de evaluare, atestare şi acreditare în sfera ştiinţei şi inovării, care, prin aplicarea unor instrumente unice de estimare a performanţei, ar asigura continuitatea procesului de evaluare, atestare a colaboratorilor, a subdiviziunilor de cercetare şi de acreditare a organizaţiilor.

Domnia sa este adeptul perfecţionării cadrului legal actual de evaluare şi acreditare, implementării standardelor de calitate în sfera ştiinţei şi inovării, precum şi ierarhizării organizaţiilor acreditate în baza performanţei demonstrate. În toate aceste metamorfoze necesare vicepreşedintele CNAA vede oportunităţile aplicării unei susţineri financiare distincte din partea statului; stimulării procesului de dezvoltare a entităţilor ştiinţifice; fortificării întregului domeniu de cercetare-dezvoltare-inovare din ţară; facilitarea integrării acestuia în spaţiul european şi cel mondial de cercetare şi educaţie.

Concomitent cu activitatea de funcţionar public, dl academician Simion Toma îşi continuă munca prodigioasă de consultant ştiinţific la Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, aducându-şi contribuţia la realizarea proiectelor ştiinţifice ale institutului. Potrivit savantului, după cum mai menţionat mai sus, viitorul producţiilor agricole depinde de interacţiunea miraculoasă a solului cu plantele sub bagheta magică a plugarului, documentat cu tehnologiile agricole de vârf. De acestea din urmă depinde în mare măsură respectul şi grija pe care ţăranul le va acorda pământului, sănătăţii acestuia, rezervelor sale în elemente nutritive şi apă, adică, în ultima instanţă –agriculturii durabile. Ce pericol poate fi mai mare pentru omenire, pentru viitorul unei agriculturi durabile şi performante decât degradarea solului şi a lumii vegetale, indiferent de căile şi mijloacele prin care se produce.

Prevenirea degradării acestora nu poate fi realizată decât în condiţiile aplicării agriculturii moderne, cu introducerea unor metode noi, care rezultă din avantajele cercetării. Desigur, datele ştiinţei generale şi tehnicile din alte ţări ne stau la dispoziţie, dar valabilitatea lor pentru condiţiile noastre de climă şi sol este limitată. De aceea noi trebuie să avem o cercetare adecvată proprie.

În ultimii ani acad. Simion Toma continuă să contribuie la dezvoltarea unor cercetări de actualitate pentru ţara noastră: împreună cu numeroşii săi discipoli, a stabilit căile de atenuare a consecinţelor acţiunii factorilor climatici nefavorabili asupra plantelor cultivate. Sub conducerea dumnealui, doar în ultimii cinci ani au fost susţinute 3 teze de doctor în biologie. De altfel, bilanţul antrenării Domniei sale în procesul de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare este, de asemenea, impunător. Dl academician a creat şcoala ştiinţifică Microelementele în obiectele biosferei: plante, sol, apă, furaje, produse alimentare. 38 de doctori şi doctori habilitaţi, pregătiţi de dumnealui, confirmă prestigiul acestei şcoli, fiind plasaţi în funcţii decizionale, care determină politicile statale cu atribuţie la domeniul agroalimentar.

De rând cu talentul de cercetător, natura l-a înzestrat din plin pe acad. Simion Toma cu un spectru larg de calităţi umane, ce definesc Omul de pe plaiurilor noastre. Bunătatea, inteligenţa, abilitatea de a evalua valorile adevărate sunt doar câteva din aceste virtuţi, prin care se impune printre colegi în mediul academic. Parafrazându-l pe Herodot am putea să încheiem acest cuvânt omagial cu următoarele: fiind inteligent de la natură el are discernământul în a crede doar jumătate din ceea ce aude şi ce se scrie despre sine, iar ajungând la această vârstă onorabilă a atins şi cota înţelepciunii de a şti care e jumătatea respectivă.

Colectivul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare îi urează distinsului savant şi personalitate marcantă a neamului nostru Simion Toma multă sănătate, abnegaţie şi noi forţe întru propăşirea ştiinţei şi a ţării noastre.

Valeriu CANŢER,
academician,
preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM