Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Anunţ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare


14 septembrie 2011

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 şi modificărilor ulterioare, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare anunţă concursul pentru următoarea funcţie vacantă:

FUNCŢIE VACANTĂ:

Secţia economico-financiară
Şef secţie 1 unitate

Informaţia necesară:

1.Denumirea autorităţii publice: Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare

2.Sediul autorităţii: mun. Chişinău, bl. Ştefan cel Mare, 180

3.Denumirea funcţiei publice vacante, scopul general şi sarcinile de bază:

3.1. Secţia economico-financiară - Şef secţie ( 1 unitate)

a) scopul general al funcţiei
Asigurarea ţinerii evidenţei contabile veridice prin întocmirea diferitor documente, note contabile, în conformitate cu instrucţiunile, actele legislative şi normative în vigoare, precum şi al Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007, în vederea realizării optime a activităţii contabile din cadrul CNAA.

b) sarcinile de bază ale funcţie
- Coordonarea şi monitorizarea corectitudinii şi plenitudinii evidenţei contabile sintetice şi analitice conform Planului de conturi a evidenţei contabile pentru instituţiile bugetare şi evidenţei financiare conform Codului Fiscal al RM pentru activitatea CNAA
- Întocmirea devizului real de cheltuieli din buget pentru întreţinerea aparatului administrativ al CNAA şi a cheltuielilor de casă, elaborarea planului de finanţare a CNAA.
- Asigurarea întocmirii şi prezentării în termenii stabiliţi a dărilor de seamă la Ministerul Finanţelor RM, Inspectoratul Fiscal de Stat, Compania Naţională de Asigurări Sociale şi alte organe de stat.
- Acordarea asistenţei metodologice în domeniul economico-financiar pentru colaboratorii secţiei şi persoanelor juridice şi fizice

4.Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul CNAA

4.1. Condiţii de bază:

4.2 Cerinţe specifice:

Bibliografia

• Constituţia Republicii Moldova
• Acte normative în domeniul serviciului public

● Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale

 • Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
 • Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative
 • Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
 • Hotărîrea Guvernului nr.1402 din 30 decembrie 2005 ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova”
 • Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 14 noiembrie 2006 ,,Cu privire la aprobarea structurii-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea organului central de specialitate al administraţiei publice”
 • Hotărîrea Guvernului nr.33 din 11 ianuarie 2007 ,,Cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici”
 • • Acte normative în domeniul de specialitate

  6. Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

  1. formularul de participare, indicat în anexa nr.1;
  2. copia buletinului de identitate;
  3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
  4. copia carnetului de muncă;
  5. cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).

  Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare).

  7. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:

  - Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este 30 septembrie 2011 inclusiv.

  8. Locul desfăşurării concursului:

  - Locul depunerii documentelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare :
  - mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare,180 , biroul nr.1118, tel.: 22-10-46, e-mail: cusca@cnaa.md

  9. Persoanele responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

  - Cuşca Elena, consultant, responsabil serviciul resurse umane ;

  Cheltuielile

  Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sânt suportate de CNAA, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

  MS Word document

  Anexa nr.1 la anunţul cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul CNAA

  COMISIA DE CONCURS

  I. Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiei publice vacante Şef secţie economico-financiară (Contabil-şef) :

  1. PEŞTEANU Lidia
  2. AVORNIC Ana

  II. Interviul se va desfăşura pe data de 11.10.2011, ora 11.30, în bir.1118

  COMISIA DE CONCURS

  Candidaţii care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante Şef secţie economico-financiară (Contabil-şef) :

  AVORNIC Ana