Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Comisia de acreditare a CNAA: De la rezultatele evaluate spre noi obiective ştiinţifice.


18 noiembrie 2011

Realizând recent un interviu cu profesorul Boris Ţukerblat, membru corespondent al AŞM, la Universitatea „D. Ben Gurion” din Beer-Sheva, Israel, dânsul a confirmat ceea ce de fapt cunoaştem mulţi din mediul ştiinţific: valoarea unui cercetător, a actualităţii investigaţiilor lui este apreciată, conform publicaţiilor sale în revistele de specialitate din străinătate şi, în deosebi, în cele cu factor de impact (ISI). Al doilea moment revelator ţine de implementarea rezultatelor în practică, perspectiva lor de aplicabilitate, noile tehnologii etc. "De exemplu, a precizat savantul fizician, un cercetător va putea concura pentru un grant internaţional, doar prezentând lista lucrărilor publicate din ultimii 5 ani în revistele din categoria nominalizată. Meritele din trecut nu au absolut nici o importanţă. Nu contează eşti tu academician, membru corespondent sau director de institut – aceste titluri şi funcţii, în genere, nicăieri nu se contabilizează şi nu se punctează. Arată rezultatele recente şi în caz că ele sunt interesante şi de perspectivă, conţin elementul de noutate ştiinţifică vei primi bani pentru continuarea cercetărilor".

Reacreditarea unui institut de cercetări de către Comisia respectivă a CNAA pentru următorii cinci ani are loc potrivit unor indicatori calitativi şi cantitativi, care constau din rezultatele însumate ale cercetătorilor, în parte, precum şi ale laboratoarelor ştiinţifice (Regulamentul privind activitatea comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării). Unul din aceste repere ale indicatorilor este vizibilitatea internaţională. Mi-am amintit de spusele concetăţeanului nostru, cu domiciliul în prezent în Israel, în cazul reacreditării Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” al AŞM.

În contextul dat, s-a constatat la ultima şedinţă a Comisiei de acreditare a CNAA că institutul respectiv a înregistrat rezultate excelente pe o serie de parametri evaluaţi, inclusiv vizibilitatea internaţională. Astfel, în perioada 2006-2010 colaboratorii lui au publicat 4 monografii, inclusiv 3 în străinătate la editura Springer, 10 capitole în monografii (8 în străinătate), 3 publicaţii ştiinţifice electronice, de asemenea, peste hotare, 74 de articole în reviste ISI (Nature Materials, Physical Review(B,E,D), Physical Review Letters, Jornal of Applied Physics, Applied Physics Letters , Journal Physics A, Journal of optoelectronics and advanced materials şi altele), 47 de articole în alte reviste ştiinţifice din străinătate.

A scris presa, dar mai amintim încă o dată şi noi că realizările ştiinţifice ale colaboratorilor acestui institut au fost plasate de 3 ori pe coperta Revistei internaţionale „Physica Status Solidi” din Germania, de 4 ori apreciate de site-ul NanoTechWeb.org din Marea Britanie, câte o dată de site-urile MaterialsViews.com (Germania) şi „Journal of Applications of Superconductivity”( SUA).

Este semnificativ faptul că institutul a realizat cercetări în valoare de 15,8 mln lei, inclusiv din granturi internaţionale, contracte economice peste 6,7 mln lei sau sursele extrabugetare, în ansamblu, au constituit 43%.

Totodată, vom sublinia că în ţară au fost publicate mai puţine articole, decât în străinătate, ceea ce confirmă nivelul lor de competitivitate. Bunăoară, revistele de categoria A din Republica Moldova au găzduit 57 de articole ale colaboratorilor institutului, cele de categoria B – 2, de categoria C – 11 articole. În palmaresul realizărilor ştiinţifice ale cercetătorilor şi inginerilor din institut s-au înscris, de asemenea, 23 de rapoarte invitate la manifestările ştiinţifice naţionale şi internaţionale, 221 de articole şi circa 350 de rezumate apărute în culegeri din ţară şi străinătate.

Rezultatele ştiinţifice au fost apreciate cu 22 medalii la saloanele internaţionale şi naţionale de inventică. Printre distincţiile savanţilor din institut vom nominaliza Premiul special pentru „Cea mai remarcabilă invenţie în nanotehnologii” de la Salonul Internaţional „Arhimede” – m.c. I. Tighineanu, Moscova, 2008; Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei– acad. V. Canţer, 2008; dr. hab. A. Nikolaeva şi dr. L. Konopko, 2009; Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru rezultate excelente ale tinerilor cercetători – A. Ţurcan, cercetător ştiinţific stagiar, 2009; „Premiul pentru Tineret – 2010” (inginerii T. Cotoman, I. Stici şi N. Curoşu. Persoanele nominalizate – piese grele în cercetarea din institut – au avut şi alte aprecieri internaţionale în perioada evaluată: A. Nicolaeva a fost aleasă ca membru al Academiei Internaţionale de Termoelectricitate; V. Canţer – membru de onoare al Institutului Internaţional de Fizică din Marea Britanie. Unii dintre ei au fost aleşi membri ai colegiilor redacţionale ale unor reviste de specialitate din străinătate: A. Sidorenco – „Россия-Germania”, 2010; „Физика низких температур”, Harkov, Ucraina; I. Tighineanu – „European Journal of Engineering Education”, Marea Britanie, 2006, V.Canţer – „Annals Metallurgy and Materials Science”, România, 2007. Este apreciată şi considerată de prestigiu activitatea în calitate de referent ştiinţific al unor reviste cu factor de impact (ISI): V. Canter, A. Sidorenco, I. Tighineanu.

Institutul editează revistele: „Moldavian Journal of Physical Sciences”, în limba engleză, Categoria A (varianta ei electronică este difuzată pe adresa: http://sfm.asm.md/moldphys); „Fizica şi tehnologiile moderne” – cu statut de publicaţie ştiinţifico-didactică, Categoria C.

Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” a obţinut rezultate performante şi pe alte poziţii în cadrul evaluării lui: contribuţia ştiinţifică şi recunoaşterea naţională; relevanţa economică; relevanţa socială. În total, a acumulat 882 n puncte din totalul de 1000, prevăzut de Regulamentul nominalizat mai sus. Astfel, în rezultatul discuţiilor şi al votului secret, Comisia de acreditare a CNAA a apreciat institutul cu cea mai înaltă notă, atribuindu-i Categoria A – organizaţie cu recunoaştere internaţională. Cu foarte bine a fost evaluat şi profilul lui de cercetare (unicul) Fizica şi electronica solidului, inclusiv a structurilor nanometrice, tehnologia şi ingineria materialelor şi dispozitivelor electronice. Pot să se bucure pe drept cu acest succes cei 110 de cercetători şi ingineri din institut, inclusiv 27 de doctori şi 10 doctori habilitaţi. Şi totuşi Comisia de evaluare, condusă de prof. univ. V. Dorogan, prorectorul Universităţii Tehnice a Moldovei, le-a înmânat celor reacreditaţi (director A. Sidorenco) şi un plan de acţiuni, completat şi confirmat de Comisia de acreditare a CNAA, privind consolidarea rezultatelor obţinute şi dezvoltarea Institutului în următoarea perioadă.

Cea de a doua organizaţie examinată în cadrul acestei şedinţe a Comisiei de acreditare a CNAA a fost Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” (rector dr. N. Chicuş), unica şi prima instituţie cu profil pedagogic din ţară, cu o istorie de peste 70 de ani. De-a lungul anilor ea a pregătit peste 37 mii de pedagogi pentru republică, unii dintre care au devenit savanţi de notorietate (Boris Mateenco, Boris Melnic, Petru Soltan, Haralambie Corbu, Alexandru Zavtur – membri ai AŞM), precum şi scriitori (Grigore Vieru, Spiridon Vangheli, Vasile Vasilache, Victor Teleucă, Gheorghe Vodă, Andrei Strâmbeanu, Ion Hadârcă etc.) Prin urmare, există experienţă, tradiţii – tinerii de astăzi au de la cine lua exemple de profesionalism, moralitate şi patriotism.

Actualmente, Universitatea constă din 7 facultăţi (istorie şi etnopedagogie, filologie, psihologie şi psihopedagogie specială, pedagogie, arte plastice şi design, limbi şi literaturi străine,informatică şi tehnologii informaţionale în instruire) şi 25 de catedre, în care activează 15 profesori universitari, 16 doctori habilitaţi, 124 de doctori în ştiinţe. În această instituţie de educaţie îşi fac studiile 5300 de studenţi, dintre care 4700 la ciclul I, 600 – la ciclul II (masteranzi) şi 120 – la ciclul III (doctoranzi). După cum vedem, există un potenţial important de cadre ştiinţifico-didactice şi tineri, care şi-au ales ca profesie pedagogia pentru a fi aplicată la diferite specialităţi.

Preşedintele Comisiei de evaluare a CNAA, prof. univ. V. Guţu, decan al facultăţii de psihologie şi ştiinţe ale educaţiei de la Universitatea de Stat din Moldova, a menţionat în raportul prezentat la şedinţă că activitatea ştiinţifică se încadrează în trei profiluri: Patrimoniul istoric şi cultural în context european; Bazele teoretice şi aplicative ale formării profesionale a psihologilor; Curriculum de formare pedagogică a cadrelor didactice. Cele mai importante investigaţii ştiinţifice se efectuează în cadrul proiectelor instituţionale, ale programelor de stat, precum şi în cele pentru tineri cercetători şi în cadrul temelor de cercetare universitară. Astfel, în perioada evaluată au fost editate 43 de monografii, inclusiv 2 în străinătate: Petru Negură „Ni heros, ni traîtres. Les ecrivains moldaves face au pouvoir sovitique sous Staline”. Paris: L`Harmattan, 2009, Franţa; Victor Ţvircun "Дмитрий Кантемир. Страницы жизни в письмах и документов”, Sankt Petersburg, Rusia. Lucrări ştiinţifice importante semnează şi alţi cercetători universitari: Gh. Gonţa, N. Chicuş, N. Ciubotaru, S. Musteaţă, I. Racu, I. Negură, E Losâi, O. Stamatin, V. Mândâcanu, L. Cuzneţov, M. Cojocaru-Borozan, A. Solcan, V. Cojocaru ş.a.

Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă” este fondator a două publicaţii ştiinţifice de profil: Revista de ştiinţe socio-umane şi Revista „Psihologie, Pedagogie specială. Asistenţă socială”(ambele-s acreditate – Categoria C).

Vorbeam la început că Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” a excelat, în special, în domeniul cooperării ştiinţifice internaţionale, având un număr impunător de articole publicate în reviste ISI. În cazul unei instituţii pedagogice, ca Universitatea „I. Creangă”, este mai complicat să lucrezi la standarde internaţionale. E vorba de un specific al domeniului, legat de istoria, tradiţiile culturale şi ştiinţifice ale unei ţări. Totodată, este necesar un potenţial uman, pregătit la aceste standarde, să fie cunoscător de limbi străine, cu abilităţi de a lucra în proiecte internaţionale, dar să dispună şi de o bază tehnico-materială pe potrivă. Într-o ţară săracă, aflată în tranziţie de două decenii, multe le lipsesc astăzi din dotaţie pedagogilor.

Şi totuşi sunt tineri profesori, dar şi dintre acei cu mai multă experienţă care au reuşit să se impună, câştigând la concursuri şi proiecte internaţionale (A. Barbăneagră, S. Musteaţă), publicând rezultatele cercetărilor în reviste de peste hotare. Bunăoară, doctorul conferenţiar în istorie Sergiu Musteaţă a editat 6 lucrări în cadrul proiectelor internaţionale, a reuşit să publice 2 articole în reviste cu factor de impact (SUA, Germania). Cel de al treilea articol din categoria ISI, înregistrat în perioada evaluată la Universitate, aparţine grupului de autori în componenţa C. Perjan, M. Tarabeih, V. Gonţa (SUA). În total, cercetătorii universitari, în cadrul celor trei profiluri nominalizate, au realizat 26 de proiecte internaţionale. E mult, e puţin? Desigur, numărul de proiecte ar putea fi mai mare, iar această cifră, comparată cu perioada precedentă evaluată (2000-2004), ne mărturiseşte că la Universitate sunt schimbări spre bine, că în această activitate ar putea fi antrenate şi alte forţe, în special tinerii.

Membrii Comisiei specializate de evaluare, raportorii pe profiluri, precum şi membrii Comisiei de acreditare au făcut şi o serie de obiecţii şi propuneri, incluse în planul de acţiuni ale Universităţii pentru perioada de activitate imediat următoare: a moderniza site-ul acestei instituţii de învăţământ superior şi a spori volumul informaţiei prezentate în cadrul lui; a antrena mai multe cadre ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice la concursuri de proiecte internaţionale; a intensifica procesul de dezvoltare a politicilor educaţionale la nivel naţional, dat fiind că UPS „I. Creangă” este unica instituţie de profil pedagogic din ţară etc.

În urma dezbaterilor şi a votării secrete a membrilor Comisiei de acreditare, Universităţii Pedagogice de Stat „I. Creangă” i-a fost acordată Categoria B cu calificativul Organizaţie competitivă pe plan internaţional. Toate cele trei profiluri de cercetare – Patrimoniul istoric şi cultural în context european; Bazele teoretice şi aplicative ale formării profesionale a psihologilor; Curriculum de formare pedagogică a cadrelor didactice – au fost apreciate cu calificativul bine.

În perioada de reacreditare a instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării pentru următorii 5 ani, proces care a demarat în 2010 şi continuă în prezent, au fost evaluate pe profilurile de cercetare 19 organizaţii. La 7 dintre ele Comisia de acreditare a CNAA le-a acordat Categoria A şi calificativul Organizaţie cu recunoaştere internaţională, la celelalte 12 – Categoria B şi calificativul Organizaţie competitivă pe plan internaţional. A fost un examen, pe bună dreptate, pentru aceste colective de cercetători, susţinut cu demnitate, şi care urmează ca în perioada următoare să-şi consolideze rezultatele şi să realizeze noi obiective în evoluţia ştiinţifică. Aceasta este dialectica vieţii, de ea suntem obligaţi să ne conducem.

Tatiana Rotaru