Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

CNAA în primul semestru: atestarea: Obstacole serioase în fata formalismului si mediocritătii în cercetare


5 august 2011

15 cetăţeni străini, preponderent din România, unul din Israel, în ianuarie-iunie au susținut tezele de doctor în științe în Republica Moldova. În total, în primul semestru al anului curent Comisia de atestare a CNAA (Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare) al RM a conferit grade științifice la 103 persoane – 92 de doctori și 11 doctori habilitați, ceea ce corespunde nivelului anului 2010 – 208 persoane (186 dr. și 22 dr. h.). Cel mai mai bun rezultat în pregătirea cadrelor științifice din ultimii 5 ani a fost atins în 2009 – an, în care au fost susținute 285 teze de doctorat, inclusiv 246 – de doctor și 39 – de doctor habilitat. Descreșterea acestui indicator în 2010 ține de sporirea rigorilor privind criteriile de acordare a gradelor științifice: în ultimii doi ani și jumătate au fost operate mai multe modificări la Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova. Măsuri drastice, în acest sens, au fost luate și în România, Rusia, Belarus, Azerbaigean, Armenia, ca să nu amintim de statele Uniunii Europene, unde exigențele privind calitatea lucrărilor de doctorat au fost întotdeauna la înălțime. Mai bine să avem mai puține teze, dar să fie mai bune, relevante sub aspect științific, cu elemente de originalitate și perspectivă de implementare.

Un factor pozitiv în realizarea acestor intenții a avut-o implicarea experților străini (România, Ucraina, Rusia etc.) în calitate de referenți oficiali – 17 persoane în primele 6 luni ale a.c., precum și în cadrul activității consiliilor științifice specializate – 15, în cazurile discutabile privind calitatea și originalitatea tezelor de doctorat pentru a confirma sau infirma valoarea lor științifică. În alte situații suspecte CNAA practică expertizarea confidenţială a lucrărilor de doctorat – se propune unui savant din domeniu pentru examinare o lucrare, fără ca acesta să cunoască autorul ei.

Sistemul de pregătire a cadrelor științifice în țara noastră are la temelie o rețea, constituită din 161 seminare ştiinţifice de profil, 109 consilii ştiinţifice specializate (permanente sau ad-hoc) și 26 comisii de experţi în diverse domenii, rețea pe care CNAA o dezvoltă și o perfecționează în continuare, reieșind din tradițiile existente și experiența statelor din regiune. Traseul parcurs de o lucrare de doctorat: laboratorul, catedra – seminarul științific de profil – consiliul științific specializat al instituției de cercetare sau al universității – Comisia de experți a CNAA – Comisia de atestare a CNAA – permite de a îmbunătăți teza respectivă, a o confirma la final, sau a o respinge din anumite motive.

În primul semestru al anului curent Comisia de atestare a CNAA, de asemenea, a conferit titluri ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar, conferenţiar cercetător, profesor universitar şi profesor cercetător. Dacă în perioada 2008-2010 s-a constatat o tendinţă de ușoară creştere a numărului acordat de titluri ştiinţifico-didactice, apoi în primul semestru al anului 2011 se observă deja o diminuare a acestor cifre. Astfel, în 2008 au fost conferite 131 titluri ştiinţifico-didactice (113 de conferențiari și 18 profesori de ambele categorii), în 2009 – 152 (128 de conferențiari și 24 de profesori), în 2010 – 153 titluri științifice (129 de conferențiari și 24 de profesori). În primul semestru al anului curent, s-au bucurat de aceste aprecieri ale profesionalismului și experienței într-un anumit domeniu de activitate doar 60 de conferențiari universitari și conferenţiari cercetători și 10 profesori universitari şi profesori cercetători, ceea ce este mai puțin decât nivelul mediu atins pe 6 luni în ultimii trei ani. Motivele sunt diferite, dar majoritatea țin de ridicarea ștachetei exigențelor, una dintre care prevede publicarea de către pretendenții la titluri a două lucrări metodice în ultimii 5 ani – cerință introdusă în Regulamentul CNAA, nominalizat mai sus.

Este surprinzător tabloul distribuirii numărului de grade științifice, conferite de CNAA în ianuarie-iunie curent, pe instituții academice, universități și instituții ramurale. Cine excelează în pregătirea cadrelor științifice? În palmaresul realizărilor universităților au intrat 71 de doctori și 5 doctori habiltați, în total 76 de cadre didactice de înaltă calificare. Institutele academice au pregătit doar 15 doctori și 4 doctori habilitați, în total 19 persoane, iar institutele ramurale mai puțin de jumătate din indicatorul înregistrat de AȘM – 6 dr. și 2 dr. hab, în total 8 specialiști de înaltă calificare.

În primul semestru al anului 2011 Comisia de atestare a CNAA a respins 8 dosare depuse pentru conferirea titlurilor ştiinţifico-didactice din motivul necorespunderii lor prevederilor actelor normative. 5 dosare, după înlăturarea neajunsurilor depistate, au fost promovate pentru conferirea titlurilor științifice. Altele 8 au fost transferate spre examinarea finală în şedinţa Comisiei de atestare din luna octombrie. Un dosar înaintat pentru conferirea gradului de doctor în drept a fost respins, depistându-se plagiat. Alt dosar prezentat pentru conferirea gradului de doctor în economie a fost retras de autor din motivul necorespunderii conținutului tezei specialităţii solicitate.

În prima jumătate a anului 2011 Direcţia de pregătire a cadrelor ştiinţifice, cu asistenţa colaboratorilor Direcţiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice şi a comisiilor de experţi în domeniu, a examinat şi a promovat 60 de dosare de abilitare a conducătorilor de doctorat şi 52 de programe reactualizate a examenelor de doctorat. Circa 10 % din dosare şi programe au fost remise pentru a fi aduse în concordanţă cu cerinţele CNAA. Tot în această perioadă a fost elaborat şi promovat un nou „Regulament privind abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat (postdoctorat)”. De asemenea, a fost întocmit proiectul „Metodologia aprobării temei tezei de doctorat şi a numirii conducătorului de doctorat” şi trimis spre discuție în instituţiile organizatoare de doctorat.

După cum ne-am convins, toate măsurile întreprinse sunt canalizate spre actualizarea temelor tezelor de doctorat, responsabilizarea conducătorilor acestora, ridicarea ștachetei calității lucrărilor de doctorat, creând, astfel, obstacole serioase în fața plagiatului, formalismului și mediocrității în cercetare.

Tatiana Rotaru