Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Prospeţimea apelor şi tăria codrilor: Tatiana Callo, şef de şcoală ştiinţifică în Republica Moldova, cea a pedagogiei transprezente


21 ianuarie 2011

(Ziarul Literatura şi Arta. JOI, 30 decembrie 2010. NR. 52)

Se ştie că geniul unui popor se certifică prin înţelepciunea-i concentrată în palmaresul aforismelor şi prin personalităţile care le consacră, valorizîndu-le, în proce¬sul activităţii lor, în produsele create întru prosperitatea şi devenirea umană continuă. Ei bine, Doamna profesor uni¬versitar, doctor habilitat Tatiana Callo, nume de referinţă în pedagogia actuală din republică, demonstrează elocvent proverbul neamului nostru omul sfinţeşte locul, întregul iti¬nerar al multiaspectualei sale activităţi fiind marcat de eve¬nimente cardinale din parcursul evolutiv al complexului domeniu al educaţiei în perioada Reformei Învăţămîntului din Republica Moldova şi în cea de modernizare, optimi¬zare a acesteia, evenimente care au dobândit o substanţă pedagogică consistentă graţie „baghetei” magice a profesi¬onalismului său deosebit. Se mai ştie că nimic nu creşte pe loc arid, or, profesionalismul de marcă al profesorului uni¬versitar T. Callo îşi trage sevele din mai multe rădăcini, pe care doar un spirit consacrat, pe care îl reprezintă din plin, putea să le sesizeze şi să le valorizeze în asemenea măsură.

Născută în centrul Moldovei (Cărpineni, Hînceşti), a absorbit prospeţimea apelor şi tăria codrilor din preajma baştinei sale, spaţiu formativ emblematic pentru personalitatea-i puternică, pe care şi-a constituit-o. De asemenea, emblematice sunt şi semnele temporale ale ivirii în această lume a T.Callo: aproape de mijloc de veac (1955), ceea ce în planul continuităţii calitative este, de fapt, momentul de germinare a unui nou început, şi în preajma sărbătorii de Crăciun (23. 12), însemn al descendenţei spirituale a nea¬mului în tot ce are el fundamental ca existenţă în timp. Bi¬neînţeles, centrul acestui spaţiu extins îi este familia (fapt recunoscut de Domnia sa într-un interviu), care îşi asuma¬se, începînd cu bunelul şi continuînd cu părinţii, destinul anevoios şi responsabil de pedagogi. Doamnei T.Callo îi revine marea datorie să confirme vocaţia şi prestigiul de pedagog, fiind reprezentantul decisivei generaţii a treia. Şi, precum ne-am convins, a demonstrat-o sine ira pe parcur¬sul activităţii sale prodigioase. Aşadar, calitatea de prim rang a distinsului profesor universitar T.Callo este vocaţia de pedagog, întemeiată pe studiile de excelenţă, efectuate în cadrul Facultăţii de Filologie a Universităţii de Stat din Moldova şi pe parcursul celor două doctorate: primul, Aca¬demia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Lingvistică, şi al doilea, studiile de postdoctorat – I.Ş.E.

Vocaţia de pedagog prin consacrare, cu mîna pe pul¬sul ritmului actual al imperativului educaţional, şi-a de¬monstrat-o cu prisosinţă pe parcursul anilor de activitate ştiinţifico-didactică, desfăşurată la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi parcurgînd toate treptele devenirii profesio¬nalului de marcă: de la metodist al disciplinei la Director interimar al I.Ş.E. Este de-a dreptul impresionant atît volu¬mul de muncă de cea mai înaltă probă cît diversitatea acti¬vităţilor realizate de doamna T. Callo: întîi de toate, peste 15000 mii de ore didactice pentru profesorii din republi¬că şi managerii unităţilor de învăţămînt, cîştigîndu-şi, cu surplus de merit, titlul onorific de profesor al profesorilor. Devenind unul din promotorii Reformei Învăţămîntului din republică, s-a angajat totalmente în procesul de conceptu¬alizare si realizare a dezideratelor stringente ale acesteia, fiind convinsă că societatea este responsabilă pentru arta de a face reforme, „deoarece învăţămîntul nu se face doar în învăţămînt, el se face în mentalitatea socială”. În calitate de formator naţional şi manager al activităţilor de formare continuă, pe parcursul cărora a monitorizat şi a participat la elaborarea a 47 de programe de formare, de care au be¬neficiat circa 45 mii de cadre didactice, care s-au străduit, ulterior, să implementeze un sistem educaţional modern. În scopul realizării reformei vizate, s-a implicat în activi¬tatea de coordonare a 7 centre naţionale de formare şi a 52 centre de formare teritorială, în orgnizarea a 16 stagii de formare . În mod special, Doamna T.Callo şi-a oferit potenţialul pedagogic poate celui mai complicat domeniu din învăţămîntul preuniversitar: didacticii limbii române pentru şcolile alolingve, sentimentul datoriei profesionale determinîndu-i răsrunsul promt la o necesitate stringentă a învăţămîntului din republică. În felul acesta, elevii din şcolile cu predare în limba rusă şi profesorii au avut, curînd, la dispoziţie primele programe şi ma¬nuale de limba română în noua formulă curiculară. Clopoţelul, manual elaborat în colaborare cu dna doctor în pedago¬gie L.Granaci şi pictorul V. Movileanu, Editura Iulian, 1996, a fost nominalizat pentru Premiul de Stat al R. Moldova, iar manualul Limba română pentru cl.a VIII-a a fost primul manual de orientare comunicativă din republică.

De produsele pedagogice ale profe¬sorului T.Callo s-au bucurat şi adulţii: profesorii la disciplină avînd pe masa de lucru Metodica predării limbii româ¬ne în ciclul primar al şcolii alolingve (1994); diverse ghiduri metodice (10) în care se întemeiază metodologic specifi¬cul predării-învăţării disciplinei; materi¬alele a trei conferinţe republicane „Ori¬entarea comunicativă în învăţarea limbii române de către alolingvi”, organizate în anii 2000, 2002, 2004; manualul pentru adulţi Limba care ne uneşte, nivelul 1 (2003), ni¬velul 2 (2004), nivelul3 (2004) , pledoarie evidentă pentru punerea limbii române în valoare funcţională şi în dreptu¬rile consfinţite de adevărul istoric şi axilogic.

Astfel, defrişînd terenuri anevoioase ale domeniului didactic, profesorul universitar T.Callo îşi proba şi aplica în practică ideile sale pedagogice îndrăzneţe şi, în mare parte, inovatorii, promovînd un învăţămînt de calitate în republică, care ne-ar permite circumscrierea în cadrul eu¬ro-global la care rîvnim pe bună dreptate.

În numeroasele sale participări la conferinţele naţionale şi internaţionale aborda probleme metodologice stringente, pe care le axa pe idei cu probitate pragmatică şi cu deschi¬deri spre soluţii promiţătoare, cum ar fi: Priorităţile for¬mării continue în evoluţia sistemului educaţional; Cîteva principii ale educaţiei pentru comunicare; Educaţia pentru comunicare ca unul din factorii esenţiali ai educaţiei; Inte¬grarea europeană prin educaţie şi învăţămînt etc.

Prin activitatea-i efervescentă, a reuşit să atragă nu¬meroase cadre didactice cu experienţă şi tineri cercetători împătimiţi de acest domeniu fascinant prin tempoul vivace al activităţilor pragmatice înnoitoare, care este domeniul pedagogic.

I-au solicitat diriguirea ştiinţifică mulţi tineri cercetă¬tori, cărora doctorul habilitat T.Callo le aplica testul calită¬ţii, probîndu-i la capitolul idei şi concepte de implementare a unui învăţămint de calitate în R.Moldova, după care le propunea un nivel foarte înalt al produsului final de realiza¬re a cercetării. Cu toate acestea, toate tezele de doctorat au atins rezultatul scontat, fiind, fiecare în parte şi în totalitate, demersuri metodologice care propun, confirmă, demon¬strează şi prospectează conceptul educaţiei postmoderne a elevului care trebuie „să aibă verticalitatea viziunii integre asupra vieţii, ca în această bază să rezolvăm problemele imediatului”.(T.Callo)

În felul acesta, doctorul habilitat în pedagogie, profe¬sorul universitar T.Callo şi-a afirmat crezul vieţii şi cre¬zul profesional: de a fi conceptorul unui model pedagogic pertinent, funcţional şi a forma coechipieri performanţi, generatori de idei avansate şi implementatori ai acesto¬ra, în concordanţă cu permanenţa imperativului timpului, ce necesită „un model al educaţiei care într-adevăr să fie gîndit reformator de la început pînă la sfîrşit în integralitatea şi interrelaţiona¬rea lui cu alte sisteme adiacente ale edu¬caţiei.” Conceptele inovatorii de bază ale acestui model sînt cele ale educaţiei totale şi pedagogiei integralităţii, care au proiectat evoluţia pedagogiei moder¬ne pe un făgaş de reală educare a tinerei personalităţi ce va face faţă solicitărilor de moment şi de perspectivă a societăţii, elocvent expuse în lucrările sale funda¬mentale: Educaţia comunicării verbale. (2003), O pedagogie a integralităţii. (2007), Configuraţii ale educaţiei totale. (2007), Repere conceptuale ale integră¬rii ştiinţei şi a învăţămîntului superior. (2007). Realizările obţinute de discipo¬lii savantului de renume în domeniu, T.Callo, pe care i-a format/consolidat cu multă minuţiozitate şi responsabili¬tate de şef de şcoală modernă, cercetă¬tori teoreticieni şi tineri, dar promiţători cercetători practicieni în domeniul pedagogiei actuale, au fost fundamentate metodologic într-un proaspăt tratat inti¬tulat Şcoala ştiinţifică a pedagogiei transprezente, lansat chiar în ajunul Sărbătorii de Crăciun, ca însemn valoric ce încununează o activitate prodigioasă în domeniu şi un jubileu frumos al pedagogului prin vocaţie şi devenire per¬sonalizată, un etalon de personalitate modernă integrală, de savant ce tezaurizează valori spirituale fundamentale, supunîndu-le unui proces de permanentizare prin discipolii săi, care i-au mărturisit sincer o profundă recunoştinţă, to¬tală admiraţie, sănătate durabilă şi vigirozitate inepuizabilă în activitatea-i consacrată.

La mulţi ani şi noi realizări din partea tuturor celor ce Vă cunosc şi Vă citesc/utilizează lucrările.

Cu profund respect şi apreciere deosebită,
Tamara CRISTEI, dr. în şt. pedagogice, USM.

(Literatura şi Arta. JOI, 30 decembrie 2010. NR. 52)