Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14 iunie 2007Hotărârea Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

din 14 iunie 2007
(Proces-verbal nr.4)

Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice, recunoaşterea şi echivalarea actelor de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate.

În rezultatul examinării dosarelor de atestare ale pretendenţilor la grade ştiinţifice şi la titluri ştiinţifice şi ştiinţifico - didactice şi în conformitate cu prevederile regulamentare în vigoare, Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic HOTĂRĂŞTE:

Să confere:


Să recunoască şi să echivaleze: actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactice obţinute în străinatate - la 4 persoane


 1. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor habilitat, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor habilitat următorilor pretendenţi:
  1. TARAN Anatolie, doctor habilitat în medicină,
    Specialitatea: 14.00.27– Chirurgie;
    Tema: Tratamentul chirurgical activ precoce în profilaxia şi terapia afecţiunilor viscerale la pacienţii cu leziuni termice grave.
  2. CALMUŢCHI Laurenţiu, doctor habilitat în ştiinţe fiz-mat,
    Specialitatea: 01.01.04 – Geometrie şi topologie;
    Tema: Metode algebrice şi funcţionale în teoria extensiilor spaţiilor topologice.

 2. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor următorilor pretendenţi:
  1. TINTIUC Elena, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.21 – Stomatologie
    Tema:Asistenţa stomatologică acordată populaţiei urbane în condiţiile Asigurărilor Medicale Obligatorii din Republica Moldova.
  2. GLAVAN Alina, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.22 – Ortopedie şi traumatologie
    Tema:Tratamentul complex al fracturilor de radius distal şi consecinţele lui.
  3. MOHAMED ALI JERAYED AL-KHALAF, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.28 – Neurochirurgie
    Tema:Monitoringul electrofiziologic în procesul de diagnosticare, tratament chirurgical şi recuperare al bolnavilor cu meningioame spinale.
  4. AHMAD ABDULKARIM AL SHARE, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.40– Urologie
    Tema:Hidrocaliconefroza la copii. Particularităţi de diagnostic şi tratament.
  5. COTONEŢ Alic, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.27– Chirurgie
    Tema:Diagnosticul şi tratamentul endoscopic în obstrucţiile biliare distale complicate cu icter mecanic.
  6. BOGDAN Valeriu, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.27– Chirurgie
    Tema:Atitudinea chirurgicală asupra focarului de peritonită postoperatorie în dependenţă de localizarea lui în cavitatea peritoneală.
  7. BUCAŢEL Angela, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.25– Farmacologie şi farmacologie clinică
    Tema:Influenţa glicozidelor cardiace asupra sistemelor pro- şi antioxodant în normo—şi hiperoxibarie pe fondal de insuficienţă cardiacă acută.
  8. TUDOS Radion, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.15– Anatomie patologică
    Tema:Participarea catepsinei L la degradarea colagenului în procesul de regresie a cirozei hepatice experimentale .
  9. POPESCU Liuba, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie
    Tema:Unele aspecte farmacoterapeutice în disfuncţia diastolică de geneză hipertensivă: beta-adrenoblocada nonselectivă versus dihidroperidina de generaţia III.
  10. STOLEICOV Snejana, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.30 – Epidemiologie
    Tema:Epidemiologia osteitei posttraumatice şi unele măsuri de combatere.
  11. KULCIŢKAIA Stela, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.26 – Ftiziopneumologie
    Tema:Răspândirea, tabloul clinic, diagnosticul, tratamentul şi profilaxia complicaţiilor postvaccinale şi revaccinale cu BCG la copii.
  12. BRUMARU Albina, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.36 – Diagnosticul de laborator, imunologie şi alergologie
    Tema:Activitatea imunoreglatoare a preparatului BIOR în tratamentul tuberculozei pulmonare .
  13. PRIPA Valerii, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.19 – Imagistica medicală
    Tema:Posibilităţile radiodiagnosticului modern în depistarea malrotaţiei duodenale şi consecinţelor acesteia.
  14. NEVOIA Angela, doctor în biologie;
    Specialitatea: 03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor
    Tema:Modificările conţinutului aminoacizilor liberi la şobolanii de diferită vârstă la acţiunea factorilor stresogeni de diversă natură.
  15. PRODIUS Denis, doctor în chimie;
    Specialitatea: 02.00.01 – Chimie anorganică
    Tema:Sinteza şi studiul clusterilor homo- şi heteronucleari ai fierului cu acizii di- şi tricloroacetici.
  16. SZEKELY K. Ştefania Cătălina, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.02 – Drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
    Tema:Corelaţia principiilor subsidiarităţii şi autonomiei locale – plan comparativ Republica Moldova şi România.
  17. IOVA V. Ion, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.02 – Drept public (financiar); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
    Tema:Aspecte juridico-administrative de reglementare a pieţei valorilor mobiliare. Elemente de drept comparat.
  18. TUDORICĂ N. Valentin, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.10 – Drept internaţional public
    Tema:Azilul politic şi extrădarea în dreptul internaţional.
  19. ROTARU Oxana, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.08– Drept penal (drept penal; criminologie)
    Tema:Criminalitatea minorilor: aspect penal, psihologic şi criminologic.
  20. FLOANDER Ion, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.02 – Drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
    Tema:Realizarea unităţii de scop şi acţiune a autorităţilor publice prin intermediul controlului administrativ.
  21. CĂRUNTU Constantin, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (civil)
    Tema:Modalităţile de transmitere şi transformare a drepturilor şi obligaţiilor civile: cesiunea de creanţă şi cesiunea de datorie.
  22. DAVID Mihail, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (penal; criminologic)
    Tema:Economia subterană şi spălarea banilor – studiu criminologic.
  23. COJOCARU Radion, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (penal; procesual penal; criminalistică)
    Tema:Studiu de drept penal şi investigarea judiciară a infracţiunii de pruncucidere.
  24. CEBOTARI Svetlana, doctor în politologie;
    Specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
    Tema:Politica externă a Republicii Moldova în contextul proceselor integraţioniste: interese şi priorităţi.
  25. ROŞCA Alexandru, doctor în politologie;
    Specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
    Tema:Teoria şi practica statului social: istorie şi contemporaneitate.
  26. BENCHECI Mihail, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.08 – Teoria şi metodologia instruirii profesionale
    Tema:Proiectarea curriculumului în instituţiile de învăţământ tip colegiu pentru formarea tehnicianului-constructor.
  27. GUMOVSCHI Ana, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit
    Tema:Influenţa politicii de preţ asupra gestiunii financiare a agenţilor economici.
  28. CUHAL Veronica, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit
    Tema:Impactul politicii monetare asupra creşterii economice.
  29. MOVILĂ Irina, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat)
    Tema:Managementul strategic ca factor al formării şi realizării efective a potenţialului uman al întreprinderii.
  30. SOLCAN Mihail, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat)
    Tema:Crearea şi gestionarea imaginii firmei.
  31. RĂUŢ V. Ion, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale
    Tema:Securitatea economică a României în perspectiva de aderare la Uniunea Europeană.
  32. JURAVSCHI Lucia, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale
    Tema:Integrarea economică europeană şi incidenţele ei asupra comerţului exterior.
  33. GALBEN Raisa, doctor în filologie;
    Specialitatea: 10.02.01 – Limba română
    Tema:Analiza semantico-funcţională a verbelor cauzative.
  34. GRĂDINARU Angela, doctor în filologie;
    Specialitatea: 10.02.05 – Limbi romanice
    Tema:Atracţia paronimică în limba franceză.
  35. ALENIN Igor, doctor în filologie;
    Specialitatea: 10.01.06 – Literatura universală şi comparată
    Tema:Funcţiile motivelor biblice în sistemul constantelor artistice din literatura universală a secolului al XX-lea.
  36. DRAGANCEA Svetlana, doctor în filologie;
    Specialitatea: 10.02.19 – Lingvistică generală (sociolingvistica)
    Tema:Imaginea obiectelor publicitare din perspectivă lingvistică.
  37. BUJAC Mariana, doctor în ştiinţe fizico-matematice;
    Specialitatea: 01.01.09 – Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale)
    Tema:Asupra varietăţilor abstracte, conturului Euler multidimensional şi aspectelor aplicative ale acestora.
  38. URÎTU Dionis, doctor în tehnică;
    Specialitatea: 05.18.07 – Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
    Tema:Elaborarea tehnologiilor de prelucrare complexă a seminţelor de struguri.
  39. BEJAN Valerian, doctor în tehnică;
    Specialitatea: 05.18.07 – Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
    Tema:Elaborarea procedeelor tehnologice de obţinere a vinurilor de calitate în plaiul „Pleşna-Mîndreşti” din Codrii Moldovei.

 3. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar următorilor pretendenţi:
  1. MUNTEANU Andrei, doctor în biologie, profesor universitar în specialitatea: 03.00.08 – Zoologie.
  2. VOLCHINSCHI Victor, doctor în drept, profesor universitar în specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (drept civil).
  3. HÎNCU Rodica, doctor habilitat în economie, profesor universitar în specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit.
  4. RAILEANU Leonid, doctor în studiul artelor, profesor universitar în specialitatea: 17.00.01 – Arte audio-vizuale (arta muzicală).

 4. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţific de profesor cercetător următorului pretendent:
  1. IAVORSCHI Constantin, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător la specialitatea: 14.00.26 – Ftiziopneumologie.

 5. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar (docent) următorilor pretendenţi:
  1. RAILEAN Silvia, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.21 – Stomatologie.
  2. TRIFAN Valentina, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.21 – Stomatologie.
  3. UNCUŢA Diana, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.21 – Stomatologie.
  4. VEREGA Grigore, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.22 – Ortopedie şi traumatologie.
  5. SÂRBU Zinaida, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.01 – Obstetrică şi ginecologie.
  6. TCACIUC Eugen, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.05 – Boli interne.
  7. BELEUŢĂ Tatiana, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.05 – Boli interne.
  8. MANEA Diana, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.05 – Boli interne.
  9. ZARBAILOV Natalia, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.05 – Boli interne.
  10. MORARI Alisa, doctor în agricultură, conferenţiar universitar în specialitatea: 06.02.04 – Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere.
  11. MAISTRU Rodica, doctor în filosofie, conferenţiar universitar în specialitatea: 09.00.03 – Istoria filosofiei.
  12. MILUŞEV Dmitrii, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept procesual penal; criminalistică).
  13. MĂRGINEANU Iurie, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept procesual penal).
  14. BRAGARI Nicolae, doctor în istorie, conferenţiar universitar în specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor.
  15. RABINOVICI Roman, doctor în istorie, conferenţiar universitar în specialitatea: 07.00.06 – Arheologie.
  16. RUSSEV Nicolai, doctor habilitat în istorie, conferenţiar universitar în specialitatea: 07.00.06 – Arheologie.
  17. MANZURA Igori, doctor în istorie, conferenţiar universitar în specialitatea: 07.00.06 – Arheologie.
  18. ROTARU-MASLO Liliana, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (internaţional, privat).
  19. TROFIMOV Igor, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (internaţional, privat).
  20. BANTUŞ Igor, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional, administrativ).
  21. KRAIJDAN Arina, doctor în istorie, conferenţiar universitar în specialitatea: 23.00.03 – Cultura politică şi ideologie; etnopolitologie, tehnologii politice.
  22. ANDRIŢCHI Viorica, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.01– Pedagogie generală.
  23. JIGĂU Elena, doctor în psihologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 19.00.04 – Psihologie medicală.
  24. MUSTEAŢĂ Simion, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.09 – Management educaţional.
  25. ŢÎRDEA Marcela, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.05– Economie şi management (în sfera socială).
  26. DZIUBEŢCAIA Tatiana, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit.
  27. GANEA Victoria, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit.
  28. KUZMINA Olga, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit.
  29. ORIOL Irina, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.11 – Statistică economică.
  30. MAXIM Ion, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit.
  31. GRAUR Elena, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în industrie).
  32. TCACIUC Claudia, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (resurse umane).
  33. SPÎNU Constantin, doctor în studiul artelor, conferenţiar universitar în specialitatea: 17.00.04 – Arte vizuale (arta plastică, decorativă, aplicată).
  34. STADLER Lucia, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar în specialitatea: 01.05.01 – Bazele teoretice ale informaticii; programarea calculatoarelor.
  35. IROVAN Marcela, doctor în tehnică, conferenţiar universitar în specialitatea: 05.19.07 – Modelarea articolelor textile, de confecţie, a îmbrăcămintei şi încălţămintei.
  36. BALAN Stela, doctor în tehnică, conferenţiar universitar în specialitatea: 05.19.07 – Modelarea articolelor textile, de confecţie, a îmbrăcămintei şi încălţămintei.

 6. Să confere, în baza demersurilor consiliilor ştiinţifice ale institutelor de cercetare ştiinţifică sau ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţific de conferenţiar cercetător următorilor pretendenţi:
  1. BULAT Iurie, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi radiologie.
  2. PIHUT Piotr, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi radiologie .
  3. SAVA Parascovia, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător în specialitatea: 06.01.07 – Pomicultură.
  4. RUSANDU Ivan, doctor în filosofie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 09.00.13 – Filosofie socială, antropologie filosofică, filosofia culturii.
  5. CLOCHIŞNER Sofia, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător în specialitatea: 01.04.02 – Fizica teoretică şi matematică.

Să recunoască şi să echivaleze actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate de către următorii titulari:

IURCHEVICI Iulia, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în sociologie, conferit de Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, România, eliberată la 07 iunie 2006, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în sociologie, în specialitatea: 22.00.04 – Structură socială, instituţii şi procese sociale.
DONOS Stela, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în economie, conferit de Academia de Studii Economice Bucureşti, România, eliberată la 13 decembrie 2005, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în economie, în specialitatea: 08.00.01 – Economie politică; doctrine economice.
CLICHICI Dorina, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în economie, conferit de Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, România, eliberată la 23 aprilie 2007, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în economie, în specialitatea: 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale.
PELIN Nicolae, Se recunoaşte gradul ştiinţific de candidat în ştiinţe tehnice, conferit de Comisia Superioară de Atestare a URSS, diploma eliberată la 10 iunie 1987, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în informatică, în specialitatea: 01.05.05 – Sisteme informaţionale .