Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


19 aprilie 2007Hotărârea Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

din 19 aprilie 2007
(Proces-verbal nr.3)

Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice, recunoaşterea şi echivalarea actelor de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate.

În rezultatul examinării dosarelor de atestare ale pretendenţilor la grade ştiinţifice şi la titluri ştiinţifice şi ştiinţifico - didactice şi în conformitate cu prevederile regulamentare în vigoare, Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic HOTĂRĂŞTE:

Să confere:


Să recunoască şi să echivaleze: actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactice obţinute în străinatate - la 3 persoane


 1. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor habilitat, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor habilitat următorilor pretendenţi:
  1. MANIUC Mihail, doctor habilitat în medicină,
    Specialitatea: 14.00.04 – Otorinolaringologie;
    Tema: Chirurgia funcţională endoscopică rinosinuzală la copii.
  2. BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în economie,
    Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în industrie);
    Tema: Managementul strategic al costurilor (în baza materialelor întreprinderilor industriei prelucrătoare din Republica Moldova).

 2. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor următorilor pretendenţi:
  1. GHERŞTEGA Natalia, doctor în ştiinţe fizico-matematice;
    Specialitatea: 01.01.02 – Ecuaţii diferenţiale;
    Tema: Algebrele Lie pentru sistemele diferenţiale tridimensionale şi aplicaţii.
  2. LUPAN Mircea, doctor în ştiinţe fizico-matematice;
    Specialitatea: 01.01.02 – Ecuaţii diferenţiale;
    Tema: Clasificarea topologică a sistemului pătratic complet cu centru de simetrie.
  3. PĂŞCANU Angela, doctor în ştiinţe fizico-matematice;
    Specialitatea: 01.01.02 – Ecuaţii diferenţiale;
    Tema: GL (2, R) – orbitele sistemelor de ecuaţii diferenţiale polinomiale.
  4. SÎRGHII Vadim, doctor în tehnică;
    Specialitatea: 05.20.03 – Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare.;
    Tema: Contribuţii la asigurarea tehnologică a fiabilităţii pieselor utilajului agricol recondiţionate cu aplicarea compoziţiilor din mase plastice.
  5. MOTRUC Natalia, doctor în tehnică;
    Specialitatea: 05.18.01 – Tehnologia produselor alimentare (Tehnologia produselor alimentaţiei publice). ;
    Tema: Ameliorarea valorii nutritive a produselor de panificaţie prin fortifierea cu cationi de calciu.
  6. CAISÎN Valeriu, doctor în biologie;
    Specialitatea: 03.00.05 – Botanică;
    Tema: Studiu dendrometric şi auxologic în arborete de stejar din rezervaţia „Codrii”.
  7. VASILAŞCU Natalia, doctor în biologie;
    Specialitatea: 03.00.08 – Zoologie;
    Tema: Diversitatea şi particularităţile biologo-ecologice a ornitofaunei oraşului Chişinău.
  8. SALEM OBADI SAEL, doctor în biologie;
    Specialitatea: 03.00.18 – Hidrobiologie, ihtiologie;
    Tema: Таксономическое разнообразие и продуктивность популяций доминирующих видов рыб Кучурганского водохранилища–охладителя Молдавской ГРЭС.
  9. ŢUGUI Tatiana, doctor în chimie;
    Specialitatea: 11.00.11 – Protecţia mediului înconjurător şi folosirea raţională a resurselor naturale;
    Tema: Analiza şi evaluarea gazelor cu efect de seră, provenite din depozitele de deşeuri menajere.
  10. BULIMESTRU Ion, doctor în chimie;
    Specialitatea: 02.00.01 – Chimia anorganică;
    Tema: Precursori şi noi materiale în baza combinaţiilor heteronucleare ale bismutului(III) cu unele elemente 3d.
  11. HARITONOV Svetlana, doctor în chimie;
    Specialitatea: 02.00.04 – Chimie fizică;
    Tema: Evoluţia proprietăţilor fizico-chimice ale lipidelor fortificate cu iod.
  12. ŢINŢARU Natalia, doctor în chimie;
    Specialitatea: 02.00.05 – Electrochimie;
    Tema: Термокинетические процессы при электроосаждении хрома и сплавов Co-W.
  13. ZĂPÂRŢAN Maria, doctor în filologie;
    Specialitatea: 10.01.01 – Literatura română;;
    Tema: Problema specificului naţional la revista „Viaţa românească” (G. Ibrăileanu şi M. Ralea).
  14. GROSSU-CHIRIAC Cristina, doctor în filologie;
    Specialitatea: 10.01.06 – Literatura universală şi comparată;
    Tema:Metode de receptare a mitului Medeei în literatura germană contemporană.
  15. ZAHARIA Victor, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.01 – Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept;
    Tema: Accesul la justiţie ca principiu al statului de drept.
  16. TRAGHIRA Vasile, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept;
    Tema: Конституционное право человека и гражданина на предпринимательскую деятельность в Республике Молдова.
  17. BELECCIU Liliana, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.02 – Drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept;
    Tema: Contractul de concesiune.
  18. TROFIMOV Igor, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.02 – Drept public (ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept;
    Tema: Răspunderea civilă în raporturile de dreptul mediului.
  19. IORDANOV Iordanca-Rodica, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.02 – Drept public (ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept;
    Tema: Fundamentarea ştiinţifică şi reglementarea normativă a drepturilor ecologice ale omului în Republica Moldova.
  20. MARTÎNIUC Cristina, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.10 – Drept internaţional public;
    Tema: Probleme actuale ale calităţii de subiect de drept internaţional public contemporan.
  21. MIŞIN Tatiana, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (civil);
    Tema: Contractul de asigurare benevolă de persoane în Republica Moldova.
  22. FURDUI Viorel, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.02 – Drept public (drept administrativ);
    Tema: Raporturile autorităţilor publice în administrarea patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale.
  23. BUCIUCEANU Mariana, doctor în sociologie;
    Specialitatea: 22.00.04 – Structură socială, instituţii şi procese sociale;
    Tema: Probleme sociale ale comportamentului delincvent în rândul tineretului (în baza investigaţiilor sociologice efectuate în Republica Moldova).
  24. STERCUL Natalia, doctor în politologie;
    Specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice;
    Tema: Формирование новой парадигмы политического мышления в современных условиях.
  25. COJOCARU Ion, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (matematică);
    Tema: Învăţământul matematic în Moldova: secolul al XV-lea începutul secolului al XX-lea (aspect didactic).
  26. GHEORGHIŢĂ Cezara, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală;
    Tema: Fundamente etnopedagogice şi etnografice ale dezvoltării capacităţilor creative la studenţi.
  27. ANTONOVA Natalia, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.05 – Boli interne (gastroenterologie);
    Tema: Particularităţile evoluţiei clinice şi tratamentului complex al ulcerului duodenal la pacienţii vârstnici.
  28. BEJENARI Angela, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.05 – Boli interne (pneumologie);
    Tema: Managementul recuperării bolnavilor cu bronhopneumopatie cronică obstructivă.
  29. GHEORGHIŢA Stela, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.30 – Epidemiologie;
    Tema: Consideraţii la optimizarea supravegherii epidemiologice în borrelioza Lyme.
  30. CORCODEL Diana, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.33 – Medicină socială şi management;
    Tema: Aspecte medico-sociale şi psihologice ale sănătăţii copiilor de vîrsta preşcolară din familiile monoparentale în mediul rural.
  31. NIKOLENKO Ion, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.26 – Ftiziopneumologie;
    Tema: Tuberculoza pulmonară în practica internistului: erori de diagnostic.
  32. OSADCII Diana, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie;
    Tema: Particularităţi histologice şi ultrastucturale ale implantelor peritoneale în cancerul ovarian.
  33. GOGÎRNOIU Gheorghe, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit;
    Tema: Perfecţionarea sistemelor fiscale în perspectiva integrării europene şi contribuţiei la formarea veniturilor bugetare (experienţe moldo-române).
  34. LUPŞA Gheorghe, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în servicii);
    Tema: Managementul marketingului serviciilor în cadrul societăţilor comerciale pe acţiuni.
  35. COŞERIN Florinel, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în organizarea muncii);
    Tema: Managementul organizării muncii în domeniul transportului naval.
  36. EFROS Elena, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în agricultură);
    Tema: Organizarea şi planificarea producţiei viticole.

 3. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar următorilor pretendenţi:
  1. KISELIOV Iurii,doctor habilitat în tehnică, profesor universitar în specialitatea: 05.03.01 – Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică.
  2. AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar în specialitatea: 12.00.01 – Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept..

 4. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar (docent) următorilor pretendenţi:
  1. POGORA Victor, doctor în tehnică, conferenţiar universitar în specialitatea: 05.03.01 – Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică.
  2. CIOBANU Iacob, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar în specialitatea: 01.01.09 – Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale.
  3. PETCU Valentina, doctor în agricultură, conferenţiar universitar în specialitatea: 06.02.01 – Ameliorarea şi biotehnologia reproducţiei animalelor.
  4. UNGUREANU Ludmila, doctor în filologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 10.02.19 – Lingvistica generală (computaţională).
  5. CUŞMIR Marcel, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept.
  6. ZBÂRNEA Aurelia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală.
  7. HÎŢU Dumitru, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.21 – Stomatologie.
  8. SAVCIUC Oxana, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.06 – Marketing; logistică.

 5. Să confere, în baza demersurilor consiliilor ştiinţifice ale institutelor de cercetare ştiinţifică sau ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţific de conferenţiar cercetător următorilor pretendenţi:
  1. LUPAŞCO Iulianna, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.05 – Boli interne (hepatologie).
  2. MANOLACHE Gheorghe, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.44 – Chirurgie cardiovasculară.
  3. MINCIUNĂ Vitalie, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.16 – Fiziologie normală şi patologică.
  4. SAMOTÎIA Evghenia, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi radiologie.
  5. RUSU Porfirie, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi radiologie.
  6. GLADÎŞ Valentina, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.29 – Hematologie şi transfuziologie.

Să recunoască şi să echivaleze actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate de către următorii titulari:

CURTEV Nicolae, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în filologie, conferit de Comisia Superioară de Atestare a Republicii Bulgaria, diploma nr. 30877 eliberată la 18 decembrie 2006, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în filologie, în specialitatea: 10.02.03 – Limbi slave (limba bulgară).
BÎTCĂ Ion, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în drept, conferit de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, România, diploma nr.0000590, seria D, eliberată la 19 mai 2005, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în drept, în specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (civil).
PLOŞNIŢĂ Elena, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în istorie, conferit de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România, diploma nr.0000009, seria P, eliberată la 08 aprilie 1998, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în istorie, în specialitatea: 07.00.12 – Muzeologie, ocrotirea monumentelor istorico-culturale.