Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


26 februarie 2009


Hotarârea cu privire la atribuirea dreptului de conducator /consultant stiintific de doctorat [319 Kb]

Hotărârea cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Hotărârea cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, recunoaşterea şi echivalarea actelor de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică

Hotărârea cu privire la procedura de formare a consiliilor ştiinţifice specializate şi susţinere a tezelor

Hotărârea Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

din 26 februarie 2009
(Proces-verbal nr.2/6)

Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice, recunoaşterea şi echivalarea actelor de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate.

În conformitate cu articolele 103, alin. (1) şi 104, lit. d), i) şi r) din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, cu Regulamentul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, de înaltă calificare din Anexa nr.3 la Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, cu Regulamentul privind funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea CNAA din 25.11.2004 (proces-verbal nr.1) şi în rezultatul expertizei tezelor de doctor şi doctor habilitat, dosarelor de atestare ale pretendenţilor la grade ştiinţifice şi la titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice HOTĂRĂŞTE:

Să confere:


Să recunoască şi să echivaleze: actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactice obţinute în străinatate - la 2 persoane


 1. Se conferă, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor habilitat, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor habilitat următorilor pretendenţi:
  1. GONŢA Maria, doctor habilitat în chimie,
    Specialitatea: 02.00.04 – Chimie fizică şi 11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale;
    Tema: Transformarea nitraţilor, nitriţilor, formarea N-nitrozaminelor şi utilizarea inhibitorilor în procese redox.
  2. STEPANOV Veaceslav, doctor habilitat în istorie,
    Specialitatea: 07.00.07 – Etnologie, antropologie culturală şi istorică;
    Tema: Украинцы Молдовы: динамика этнической и гражданской идентичностей (1989-2005). (Ucrainenii din Moldova: Dinamica identităţii etnice şi civice (anii 1989-2005)).
  3. LOBANOV Natalia, doctor habilitat în economie,
    Specialitatea: 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale;
    Tema: Tranzacţiile comerciale internaţionale în condiţiile de constituire a economiei globale postindustriale.
  4. BAHNARU Vasile, doctor habilitat în filologie,
    Specialitatea: 10.02.01 – Limba română;
    Tema: Bazele lingvistice pentru o teorie generală a lexicografiei româneşti.e
  5. GUŢULEAC Emilian, doctor habilitat în tehnică,
    Specialitatea: 05.13.13 – Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale;
    Tema: Evaluarea performanţelor sistemelor de calcul prin reţele Petri stocastice descriptiv-restructurabile.
  6. STURZA Rodica, doctor habilitat în tehnică,
    Specialitatea: 05.18.01 – Tehnologia produselor alimentare (Tehnologia uleiului şi grăsimilor; Tehnologia produselor de panificaţie, paste făinoase şi produselor de patiserie);
    Tema: Principii teoretice şi practice de fortificare a alimentelor cu micronutrimente: iod, fier, calciu
  7. PERJAN Andrei, doctor habilitat ştiinţe fizico-matematice,,
    Specialitatea: 01.01.02 – Ecuaţii diferenţiale;
    Tema: Probleme la limită singular perturbate pentru ecuaţii diferenţiale de evoluţie.

 2. Se conferă, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali gradul ştiinţific de doctor următorilor pretendenţi:
  1. HOTINEANU Alina, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.01 – Obstetrică şi ginecologie;
    Tema:Infertilitatea tubară: particularităţile clinico-imunologice şi tratamentul prin reproducere asistată.
  2. SÎRBU Dumitru, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.21 – Stomatologie;
    Tema:Osteosinteza mandibulei prin acces endooral.
  3. BUŞMACHIU Ion, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.21 – Stomatologie;
    Tema:Tratamentul anomaliilor clasa II/1 Angle.
  4. FILIMON Silvia, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (cardiologie);
    Tema:Disfuncţia endotelială şi glicometabolică la bolnavii cu infarct miocardic vechi sub influenţa tratamentului hipolipemiant.
  5. CASIAN Neonila, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.14 –Oncologie şi radioterapie;
    Tema:Mola hidatiformă în Republica Moldova: aspecte epidemiologice, de monitoring şi reabilitare.
  6. SCALEŢCHI Valentina, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.26 – Ftiziopneumologie;
    Tema:Aspecte contemporane clinico-funcţionale de reabilitare ocluzală la tratamentul cu punţi dentare.
  7. BĂLAN Greta, doctor în medicină;
    Specialitatea: 03.00.07 – Microbiologie;
    Tema:Elaborarea şi evaluarea metodelor rapide pentru diagnosticul de laborator al infecţiilor tractusului urinar
  8. BOLDESCU Veaceslav, doctor în chimie;
    Specialitatea: 05.17.10 – Tehnologia produselor speciale (farmaceutice);
    Tema:Tehnologii de obţinere a compuşilor complecşi moleculari ai ciclodextrinelor cu unele substanţe chimioterapice
  9. ACHIRI-BADICEAN Irina, doctor în biologie;
    Specialitatea: : 03.00.12 – Fiziologie vegetală;
    Tema:Efectele fiziologice ale tratării soiei (Glycine max L) cu vanadiu şi metaboliţi de streptomicete la etapa de germinare.
  10. RĂILEANU Natalia, doctor în biologie;
    Specialitatea: : 06.01.11 – Protecţia plantelor;
    Tema:Argumentarea biologică a aplicării Trichogramma evanescens Westw. pentru reglarea densităţii Helicoverpa armigera Hb. la tomate şi porumb zaharat.
  11. PUŢUNTICĂ Anatolie, doctor în geografie;
    Specialitatea: 11.00.09 – Meteorologie, climatologie, agrometeorologie;
    Tema:Fenomenele meteorologice de risc de pe teritoriul Republicii Moldova.
  12. LEPĂDAT M. Elena-Doina (România), doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.01 – Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept;
    Tema:Capacitatea juridică în dreptul privat românesc: aspecte istorico-juridice, teoretice şi legislative.
  13. PLATON Lilian, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept;
    Tema:Garanţiile realizării dreptului fundamental la muncă în Republica Moldova.
  14. CERBA Valeriu, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.02 – Drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept;
    Tema:Mecanism organizaţional-juridic de administrare a organelor afacerilor interne: analiza sistemico-juridică.
  15. MANOLIU A. Mihai, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.02 – Drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept;
    Tema:Transferul deprinderilor de identificare a mijloacelor expresive ale textului artistic în predarea a două limbi străine (limba spaniolă / engleză)
  16. NEMERENCO Valeriu, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.02 – Drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept;
    Tema:Modele şi sisteme de administraţie publică a municipiilor capitală.
  17. REŞETNICOV Artur, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal);
    Tema:Documentul fals ca obiect material, produs şi mijloc de săvîrşire a infracţiunii.
  18. IOVIŢA Alexandrina, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.10 – Drept internaţional public;
    Tema:Unele probleme de aplicare a principiului distincţiei în dreptul internaţional umanitar.
  19. ŢURCAN Galina, doctor în politologie,
    Specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice;
    Tema:Cultura politică a studenţilor. Cazul Republicii Moldova.
  20. DARADUR Natalia, doctor în istorie
    Specialitatea: 07.00.01 – Istoria Moldovei;
    Tema:Ретроспектива и эволюция семьи и рождаемости у гагаузов Молдовы XIX- начала XXI вв. в контексте демографических тенденций современности. (Retrospectiva şi evoluţia familiei şi natalităţii la găgăuzii din Moldova în secolele XIX-lea – începutul secolului al XXI-lea în contextul tendinţelor demografice contemporane)a
  21. TITICA Svetlana, doctor în pedagogie
    Specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală;
    Tema:Formarea competenţelor de comunicare în limba engleză la elevii din clasele de liceu prin citirea textului publicistic.
  22. GRANEŢKAIA Lilia, doctor în pedagogie,
    Specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (discipline artistice);
    Tema:Tehnologii didactice de analiză interpretativă a imaginii muzicale în procesul formării pianistice a profesorului de muzică.
  23. AMBROSIE Ionel, doctor în pedagogie ;
    Specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare;
    Tema:Formarea calităţilor psihofizice şi motrice la elevele din învăţământul liceal cu profil industrial în baza programei cu conţinut adaptat.
  24. DOCU-AXELERAD Daniel (România), doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare;
    Tema:Pregătirea teoretică a elevilor din învăţământul liceal în cadrul disciplinei „Educaţia fizică”
  25. CUHAL Radu, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit;
    Tema:Cercetarea evoluţiei inflaţiei ca parte componentă a politicii monetare a Republicii Moldova.
  26. DANDARA Viorel, doctor în economie;
    Specialitatea: : 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit;
    Tema:Eficienţa controalelor fiscale şi rolul lor economic.
  27. GRODENSCHI Mariana, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale;
    Tema:Politica comercială externă a României în procesul integrării europene şi globalizării economice.
  28. PORUMB Tatiana, doctor în filologie,
    Specialitatea: : 10.02.05 – Limbi romanice (limba italiană);;
    Tema:Problema delimitării polisemiei de omonimia lexicală în limba italiană modernă
  29. ZGÂRCIBABĂ Elena, doctor în filologie,
    Specialitatea: 10.02.01 – Limba română;
    Tema:Problema predicatului verbal compus cu semiauxiliare modale în limba română actuală.
  30. MANOLII Adela, doctor în filologie,
    Specialitatea: 10.02.01 – Limba română;
    Tema:: Căile de pătrundere a elementelor de origine greacă în limba română.
  31. CORCINSCHI Nina, doctor în filologie,
    Specialitatea: 10.01.01 – Literatura română;
    Tema: Eseistica literară a lui Nicolae Dabija
  32. MATEŞ Raluca-Aurora (România), doctor în filologie,
    Specialitatea: 10.01.01 – Literatura română;
    Tema:Simbolistica romanului sadovenian. O viziune arhetipală.
  33. URSU Lucia, doctor în filologie,
    Specialitatea: 10.01.01 – Literatura română;
    Tema:Studiul utilizării ingredientelor din arealul Moldovei la fabricarea băuturilor tari.
  34. POTÎNG Tatiana, doctor în filologie,
    Specialitatea: 10.01.01 – Literatura română;
    Tema:Punctul de vedere în romanul românesc interbelic.
  35. VACULENCO Maxim, doctor în tehnică,
    Specialitatea: 05.02.02 – Teoria maşinilor şi organe de maşini;
    Tema:Contribuţii la studiul preciziei de prelucrare a danturilor angrenajului precesional.
  36. SOCHIREAN Anatolie, doctor în tehnică,
    Specialitatea: 05.02.02 – Teoria maşinilor şi organe de maşini;
    Tema:Contribuţii la cercetarea dinamicii transmisiilor planetare precesionale.
  37. TARANENCO Anatolie, doctor în tehnică,
    Specialitatea: 05.23.01 – Elemente de construcţii şi edificii;
    Tema:Calculul structurilor din bare în domeniul postelastic.
  38. DUMANOV Evghenii, doctor în ştiinţe fizico-matematice,
    Specialitatea: 01.04.02 – Fizică teoretică şi matematică;
    Tema:Proprietăţile colective ale excitonilor magnetici bidimensionali care interacţionează cu plasmonii.
  39. SUR Nadejda, doctor în ştiinţe fizico-matematice,
    Specialitatea: 01.01.09 – Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale;
    Tema:Grafuri cu mulţimi d-convexe apriori date.

 3. Se conferă, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale CNAA, titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar următorilor pretendenţi:
  1. BUGAIAN Larisa,doctor habilitat în economie, profesor universitar în specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în industrie).
  2. CIOBANU-SUHOMLIN Irina, doctor în studiul artelor, profesor universitar în specialitatea: 17.00.01 – Arte audio-vizuale (arta muzicală).
  3. DUBOSARSCHI Boris, Maestru Emerit al Artelor, profesor universitar în specialitatea: 17.00.01 – Arte audio-vizuale (arta muzicală)

  --
 4. Se conferă, în baza propunerilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior şi a avizelor din partea Ministerului Educaţiei şi Tineretului, titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar (docent) următorilor pretendenţi:
  1. STAMATI Adela, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.09 – Pediatrie,.
  2. CALANCEA Valentin, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.05 – Boli interne.
  3. PORT Angela, doctor în biologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 03.00.12 – Fiziologie vegetală.
  4. GÎRLA Lilia,doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal; criminologie).
  5. STRULEA Maria, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal; criminologie)
  6. OSMOCHESCU Eugeniu,doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.10 – Drept internaţional public.
  7. ZUBCO Angela, doctor în politologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice.
  8. TANASĂ Ruslan, doctor în politologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
  9. PERU-BALAN Aurelia, doctor în politologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politicel.
  10. SUCEVEANU Anghelina, doctor în folosofie, conferenţiar universitar în specialitatea: 09.00.01 – Ontologie şi teoria cunoaşterii.
  11. SPINEI Angela,doctor în folosofie, conferenţiar universitar în specialitatea: 09.00.01 – Ontologie şi teoria cunoaşterii.
  12. DUMBRĂVEANU Andrei, doctor în sociologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 10.01.10 – Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării.
  13. VELIŞCO Nadejda,doctor în chimie, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (chimia).
  14. CORCEVSCHI Svetlana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală.
  15. CIMPOIEŞ Dragoş, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în agricultură).
  16. DOLGHI Cristina,doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică .
  17. MAZNIC Silvia,doctor în filologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 10.02.01 – Limba română .
  18. VARZARI Elena,doctor în filologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 10.02.01 – Limba română .
  19. MOLOŞNIUC Viorica,doctor în filologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 10.02.05 – Limbi romanice (limba franceză) .
  20. GRĂDINARU Angela,doctor în filologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 10.02.05 – Limbi romanice (limba franceză) .
  21. TELEUCĂ Marcel,doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar în specialitatea: 01.01.06 – Logică matematică; algebră şi teoria numerelor .

 5. Se conferă, în baza propunerilor consiliilor ştiinţifice ale institutelor de cercetare ştiinţifică sau ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior şi a avizelor din partea Academiei de Ştiinţe a Moldovei titlul ştiinţific de conferenţiar cercetător următorilor pretendenţi:
  1. SÎRBU Tamara,doctor în biologie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 03.00.07 – Microbiologie,
  2. NISTREANU Victoria,doctor în biologie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 03.00.08 – Zoologie
  3. RYABTSEVA Svetlana, doctor în istorie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 07.00.06 – Arheologie
  4. TOMA Ludmila, doctor în studiul artelor, conferenţiar cercetător în specialitatea: 17.00.04 – Arte vizuale (arta plastică)

Se recunoaşte şi se echivalează actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate de către următorii titulari:

MACOVEI Tamara Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în filologie, conferit de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România, diploma nr. 0004304, seria F, eliberată la 03.07.2008, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în filologie, specialitatea: 10.01.09 – Folcloristică,
Tema: Simbolismul cromatic în cultura tradiţională şi se eliberează certificatul de recunoaştere şi echivalare.
GUŢU Corneliu Se echivalează titlul de cercetător ştiinţific superior obţinut de dl Corneliu GUŢU până la 31.12.2004 cu titlul de conferenţiar cercetător.