Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


28 februarie 2008Hotărârea Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

din 28 februarie 2008
(Proces-verbal nr.2)

Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice, recunoaşterea şi echivalarea actelor de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate.

În rezultatul examinării dosarelor de atestare ale pretendenţilor la grade ştiinţifice şi la titluri ştiinţifice şi ştiinţifico - didactice şi în conformitate cu prevederile regulamentare în vigoare, Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic HOTĂRĂŞTE:

Să confere:
 1. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor habilitat, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor habilitat următorilor pretendenţi:
  1. MIŞIN Igor, doctor habilitat în medicină,
    Specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie;;
    Tema: Caracteristica comparativă a eficacităţii metodelor de profilaxie şi tratament a hemoragiilor din varicele esofagiene şi gastrice condiţionate de hipertensiunea portală.
  2. GHIDIRIM Nicolae, doctor habilitat în medicină,
    Specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie;;
    Tema: Actualităţi în epidemiologie, etiopatogeneza, diagnosticul, tratamentul şi profilaxia tumorilor maligne. Tratamentul complicaţiilor cancerului gastric.
  3. ŞARAGOV Vasilii, doctor habilitat în chimie,
    Specialitatea: 02.00.04 – Chimie fizică;;
    Tema: Физико-химические аспекты взаимодействия неорганических стекол с химически активными газами и электромагнитными полями
  4. ENICOV Igor, doctor habilitat în economie,
    Specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit;;
    Tema: Teoria şi practica riscului în banca comercială

 2. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor următorilor pretendenţi:
  1. NALIVAICO Oxana, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (cardiologie);
    Tema:Particularităţile funcţionale ale reactivităţii vasculare pulmonare şi sistemice la pacienţii cu hipertensiune arterială pulmonară
  2. LUPAŞCU Victor, doctor în biologie;
    Specialitatea: 03.00.15 – Genetică;
    Tema:Aspecte în evaluarea plantelor modificate genetic (Nicotiana tabacum, var.Xanthi) şi metode de identificare a acestora.
  3. ŢĂRANU Lilia, doctor în biologie;
    Specialitatea: 03.00.15 – Genetică
    Tema:Влияние гомо- и гетерозиготного состояния мутантных генов на количественные признаки томата (Lycopersicon esculentum Mill.)
  4. STEFANOV Ivan, doctor în agricultură;
    Specialitatea: 06.01.04 – Agrochimie
    Tema:Изменение показателей плодородия карбонатного чернозема и продуктивности подсолнечника под влиянием удобрений в полевом севообороте
  5. SAVA Lucia, doctor în istorie;
    Specialitatea: 107.00.02 – Istoria românilor;
    Tema:Viaţa cotidiană în oraşul Chişinău la începutul secolului al XX-lea (1900-1918).
  6. STEPANIUC Victor, doctor în istorie;
    Specialitatea: 25.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria administraţiei publice;
    Tema:Evoluţia statalităţii moldoveneşti în epoca contemporan.
  7. ZAPOROJAN Veaceslav, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept;
    Tema:Protecţia drepturilor fundamentale în justiţia constituţională a Republicii Moldova.
  8. PUŞCAŞ Victor, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept;
    Tema:Autoritatea judecătorească în exercitarea puterii de stat.
  9. AL KHALAF Irina, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (limba franceză)
    Tema:Valorificarea metodologică a textului literar ca factor al învăţării limbii franceze (în clasele primare)
  10. BOTNARCIUC Ludmila, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală
    Tema:Formarea limbajului profesional la studenţii colegiului de medicină
  11. CIOBAN-PILEŢCAIA Antonina, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (matematica);
    Tema:Научно-теоретические основы мотивации изучения курса математики в гимназии (на примере алгебры)
  12. CAVCALIUC Ina, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.06 – Marketing; logistică;
    Tema:Strategii de marketing în vederea dezvoltării turismului intern în Republica Moldova
  13. SAVA Elena, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale;
    Tema:Relaţiile economice dintre ţările triadei: probleme şi perspective.
  14. TROFIMOV Maria, doctor în filologie;
    Specialitatea: 10.01.09 – Folcloristică;
    Tema:Folcloristica românească din Basarabia anilor 1918-1940
  15. FONOBEROVA Maria, doctor în ştiinţe fizico-matematice;
    Specialitatea: 01.01.09 – Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale;
    Tema:Optimal Flows in Dynamic Networks and Algorithms for their Finding
  16. CIOBANU Corina, doctor în tehnică;
    Specialitatea: 05.18.01 – Tehnologia produselor alimentare (Tehnologia alimentaţiei publice);
    Tema:Cercetări privind influenţa compoziţiei şi a factorilor tehnologici asupra biodisponibilităţii fierului din produse alimentare fortificate

 3. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar următorilor pretendenţi:
  1. CUZNEŢOV Larisa, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar în specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală.
  2. CONSTANTINOVICI Elena,doctor habilitat în filologie, profesor universitar în specialitatea: 10.02.01 – Limba română.

 4. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar (docent) următorilor pretendenţi:
  1. JALBĂ Alexandr, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.35 – Chirurgie pediatrică.
  2. CIOCÂRLAN Victor, doctor în biologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 03.00.08 – Zoologie.
  3. SILITRARI Elena, doctor în biologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 03.00.08 – Zoologie.
  4. JOSANU Iurii, doctor în filosofie, conferenţiar universitar în specialitatea: 23.00.03 – Cultura politică şi ideologie; etnopolitologie, tehnologii politice.
  5. CHEIANU-ANDREI Diana, doctor în sociologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 22.00.04 – Structură socială, instituţii şi procese sociale.
  6. ŢURCANU Dumitru, doctor în politologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 10.01.10 – Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării.
  7. TEACĂ Ilie, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (civil).
  8. POTÂNG Angela, doctor în psihologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 19.00.05 – Psihologie socială.
  9. PASCARI Valentina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală.
  10. MACRIŢCHI Natalia, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (matematica).
  11. STRATULAT Natalia, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credi.
  12. DOGA-MÎRZAC Mariana, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit.
  13. TABARCEA Ala, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.06 – Marketing; logistică.
  14. POSTOLACHI Valentina, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în cercetare-dezvoltare).
  15. BALTAG Ion, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.01 – Economie politică; doctrine economice .
  16. BÎRSAN Svetlana, doctor în filologiee, conferenţiar universitar în specialitatea: 10.02.05 – Limbi romanice.
  17. FONARI Victoria, doctor în filologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 10.01.01 – Literatura română.
  18. FUSU Sergiu, Maestru în artăe, conferenţiar universitar în specialitatea: 17.00.04 – Arte vizuale (arta plastică).
  19. COVAL Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar în specialitatea: 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilot.
  20. POCAZNOI Ion, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar în specialitatea: 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilot.
  21. CHISTOL Vitalie, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar în specialitatea: 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilot.

 5. Să confere, în baza demersurilor consiliilor ştiinţifice ale institutelor de cercetare ştiinţifică sau ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A.,titlul ştiinţific de conferenţiar cercetător următorilor pretendenţi:
  1. CIOCÂRLAN Nina, doctor în biologie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 03.00.05 – Botanică
  2. GHENDOV Veaceslav, doctor în biologie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 03.00.05 – Botanică
  3. IZVERSCAIA Tatiana, doctor în biologie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 03.00.05 – Botanică
  4. SÎRBU Tatiana, doctor în biologie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 03.00.05 – Botanică
  5. FELEA Alina, doctor în istorie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor.
  6. ŢĂRANU Anatolie, doctor în istorie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 07.00.02 – Istoria Moldovei.
  7. ACULAI Elena, doctor în economie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în antreprenoriat)