Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


19 iunie 2008Hotărârea Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

din 19 iunie 2008
(Proces-verbal nr.5)

Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice, recunoaşterea şi echivalarea actelor de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate.

În rezultatul examinării dosarelor de atestare ale pretendenţilor la grade ştiinţifice şi la titluri ştiinţifice şi ştiinţifico - didactice şi în conformitate cu prevederile regulamentare în vigoare, Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic HOTĂRĂŞTE:

Să confere:


Să recunoască şi să echivaleze: actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactice obţinute în străinatate - la 4 persoană


 1. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor habilitat, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor habilitat următorilor pretendenţi:
  1. BALICA Ion, doctor habilitat în medicină,
    Specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie;;
    Tema: Sepsisul chirurgical. Actualităţi etiopatogenetice şi modalităţi de ameliorare a rezultatelor tratamentului.
  2. ANGHELICI Gheorghe, doctor habilitat în medicină,
    Specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie;;
    Tema: Diagnosticul şi tratamentul chirurgical al complicaţiilor cirozei hepatice.
  3. CIOCANU Mihail, doctor habilitat în medicină,
    Specialitatea: 14.00.33 – Medicină socială şi management;;
    Tema: Argumentarea ştiinţifică a strategiei de dezvoltare a asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în Republica Moldova.
  4. GANEA Mihail, doctor habilitat în medicină,
    Specialitatea: 4.00.33 – Medicină socială şi management;;
    Tema: Insuficienţa vasculară cerebrală la invalizii după traumatisme cranio-cerebrale (Aspecte neurologice şi medico-sociale).
  5. BERNIC Jana, doctor habilitat în medicină,
    Specialitatea: 14.00.40 – Urologie şi 14.00.35 – Chirurgie pediatrică; ;
    Tema: Infecţiile de tract urinar în uropatiile malformative la copil. Aspecte clinico-paraclinice şi medico-chirurgicale.
  6. CAPCELEA Valeriu, doctor habilitat în filozofie,
    Specialitatea: 09.00.01 – Ontologie şi gnoseologie;;
    Tema: Norme sociale ca factor de stabilizare a societăţii în tranziţie.
  7. PÎŞCHINA Tatiana, doctor habilitat în economie,
    Specialitatea: 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale;;
    Tema: Структурные приоритеты экономики в условиях глобализации (методология, принципы, опыт)
  8. NEDERIŢA Alexandru, doctor habilitat în economie,
    Specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică;;
    Tema: Probleme metodologice ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor întreprinderii.
  9. ŞCERBACOV Victor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice,
    Specialitatea: 01.01.06 – Logică matematică, algebră şi teoria numerelor;;
    Tema: Despre quasigrupuri liniare şi inverse şi aplicarea lor în teoria codurilor
  10. TOPALA Pavel, doctor habilitat în tehnică,
    Specialitatea: 05.03.01 – Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (tehnologii neconvenţionale;;
    Tema: Studiul fundamental şi aplicativ al efectelor electroerozive în tehnologiile neconvenţionale.

 2. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor următorilor pretendenţi:
  1. ABABII Polina, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.04 – Otorinolaringologie;
    Tema:Optimizarea tratamentului chirurgical endoscopic al sinuzitelor paranazale recidivante şi cronice la copii.
  2. TALMACI Cornelia, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.05 – Boli interne (pulmonologie);
    Tema:Particularităţile clinico-evolutive ale pneumoniilor la bolnavii cu diabet zaharat.
  3. GONŢA Aureliu, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie;
    Tema:Managementul diagnostic şi chirurgical în ocluzia de geneză tumorală a colonului
  4. PUIU Ivan, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.33 – Medicină socială şi management;
    Tema:Elaborarea modelului de acordare a serviciilor de intervenţie timpurie pentru copiii cu disabilităţi în Republica Moldova.
  5. SARDARI Veronica, doctor în medicină;
    Specialitatea: 03.00.04 – Biochimie;
    Tema:Contribuţii la studiul metabolismului glucidic, remodelării osoase şi influenţei unor biopreparate algale cu conţinut divers de Zn în osteoporoza experimentală.
  6. GUDUMAC Eugeniu, doctor în agricultură;
    Specialitatea: 06.01.07 – Pomicultură;
    Tema:Optimizarea creşterii şi structurării coroanei în pepinieră a pomilor de măr altoiţi pe M9
  7. DULSCHI Silvia, doctor în istorie;
    Specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor;
    Tema:Partide şi organizaţii politice în Basarabia în perioada revoluţiei din 1905-1907.
  8. PLEŞCA Valeriu, doctor în politologie;
    Specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice;
    Tema:Impactul reformei Armatei asupra asigurării securităţii naţionale. Cazul Republicii Moldova
  9. DORUL Olga, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.10 – Drept internaţional public;
    Tema:Neutralitatea – parte componentă a sistemului de securitate colectivă.
  10. VRABIE Corneliu, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (internaţional privat);
    Tema:Statutul juridic al persoanei fizice în dreptul internaţional privat.
  11. GAŞPER Lucia, doctor în psihologie;
    Specialitatea: 19.00.07 – Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii;
    Tema:Particularităţile psihologice ale identităţii etnice la adolescenţi.
  12. LANGA Marius Claudiu, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală;
    Tema:Contribuţia lui Dimitrie Gusti la dezvoltarea pedagogiei sociale româneşti.
  13. BULGARU Ionuţ Marius, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală;
    Tema:Implicaţii teoretice şi metodologice în concepţia sociopedagogică a lui Emile Durkheim.
  14. BULAH Liubovi, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală;
    Tema:Pregătirea profesională a muncitorilor în contextul ocupaţional.
  15. GOLUBIŢCHI Silvia, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală;
    Tema:Romanul „Fraţii Jderi” de M. Sadoveanu ca model de educaţie permanentă..
  16. ROTARU Carolina, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (limba franceză);
    Tema:Condiţii metodologice ale evaluării competenţelor comunicative la elevi prin intermediul testelor formative (în cadrul predării/învăţării limbii franceze în clasele primare).
  17. GRECU Jana, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (limba engleză);
    Tema:Fundamente metodice ale utilizării umorului în procesul de pregătire a cadrelor didactice pentru predarea limbii engleze
  18. HUMAM ABDULKARIM, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (limba engleză);
    Tema:Abordarea comunicativă în predarea prepoziţiilor engleze studenţilor arabi.
  19. LIPCEANU Ala, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (limba germană);
    Tema:Condiţii pedagogice de optimizare a învăţării autonome (în procesul studierii limbii germane
  20. FRUNZE Lilia, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (limba română în şcoala alolingvă);
    Tema:Dezvoltarea competenţelor de comunicare în procesul analizei textului literar.
  21. MANOLACHE Gabriel Marian, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare;
    Tema:Efectele aplicării mijloacelor stretching în antrenamentul precompetiţional al fotbaliştilor juniori (16-18 ani).
  22. MOGA Carolina, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare;
    Tema:Pregătirea tehnică a gimnaştilor pe trambulină în baza formării capacităţilor de diferenţiere a parametrilor spaţio – temporali ai mişcărilor
  23. TALACHIR Laurenţiu-Gabriel, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare;
    Tema:Metodica organizării lucrului independent cu elevii treptei gimnaziale la obiectul Educaţie fizică.
  24. CHISILI Serghei, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.06 – Marketing; logistică;
    Tema:Căi de perfecţionare a politicii de formare a preţurilor la producţia pomicolă în condiţiile pieţei Republicii Moldova.
  25. BARGAN Petru, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în activitatea inovaţională);
    Tema:Managementul inovaţional în funcţionarea asociaţiilor ştiinţifice de producere din Republica Moldova
  26. NEGRU Ruxanda, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în servicii);
    Tema:Perfecţionarea sistemului de management în restaurante.
  27. AMBROS Mariana, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în comerţ);
    Tema:Strategii de dezvoltare a comerţului cu amănuntul în Republica Moldova.
  28. ROŞCA Diana, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.06 – Marketing; logistică;
    Tema: Strategii de marketing în dezvoltarea şi promovarea ecoturismului în Republica Moldova.
  29. CUŞNIR Corina, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit;
    Tema:Perfecţionarea sistemului de gestionare a activelor curente ale întreprinderilor cooperaţiei de consum în Republica Moldova.
  30. AMARFII-RAILEAN Nelli, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică;
    Tema:Diagnosticul şi estimarea potenţialului economic al întreprinderilor în condiţiile dezvoltării durabile.
  31. CUŞMĂUNSĂ Rodica, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică;
    Tema:Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor aferente lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi de priectare-experimentare.
  32. CIUNGU Cristina-Antoaneta, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale;
    Tema:Strategii de cooperare internaţională a sectorului agroalimentar al României
  33. BALŢATU Ludmila, doctor în filologie;
    Specialitatea: 10.01.06 – Literatura universală şi comparată;
    Tema: Literatura tradusă şi comparatismul (în baza experienţei traducătorilor din Republica Moldova).
  34. GHIŢU Lorina, doctor în filologie;
    Specialitatea: 10.01.06 – Literatura universală şi comparată;
    Tema:Quijotismul în literatura română.
  35. CAPCELEA Titu, doctor în ştiinţe fizico-matematice;
    Specialitatea: 01.01.09 – Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale;
    Tema: Metode direct-aproximative la rezolvarea ecuaţiilor integrale singulare cu simboluri discontinui..
  36. CUCULESCU Elmira, doctor în ştiinţe fizico-matematice;
    Specialitatea: 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor;
    Tema: Studiul proprietăţilor fizice a joncţiunilor GaS(Cu)/GaAs, GaSe(Cu)/GaAs şi GaS(Cu)/GaSe(Cu).
  37. MAXIM Victoria, doctor în informatică;
    Specialitatea: 01.05.04 – Modelare matematică; metode matematice; produse program;
    Tema:Analiza computaţională a corespondenţei de afaceri.

 3. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar următorilor pretendenţi:
  1. ŢAPEŞ Vitalie, Maestru în arte, doctor în filosofie, profesor universitar în specialitatea: 17.00.01 – Arte audio-vizuale .
  2. BUDEVICI Anatolie, doctor în istorie, profesor universitar în specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare.

 4. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar (docent) următorilor pretendenţi:
  1. MOSCALU Iurie, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.05 – Boli interne (hepatologie).
  2. JERU Ion, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.08 – Oftalmologie.
  3. RABA Tatiana, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.09 – Pediatrie.
  4. ZOTA Eremei, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.13 – Neurologie.
  5. GHERMAN Igor, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.13 – Neurologie.
  6. TUTOVAN Elena, doctor în chimie, conferenţiar universitar în specialitatea: 02.00.04 – Chimie fizică.
  7. MEREUŢĂ Gheorghe, doctor în ştiinţe militare, conferenţiar universitar în specialitatea: 20.00.01 – Bazele ştiinţelor militare.
  8. NAZARIA Sergiu, doctor în politologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 23.00.04 – Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale.
  9. MOCANU Victor, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.02 – Drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept.
  10. FLOREA Eugen, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (criminologie).
  11. CUŞMIR Carolina, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.02 – Drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept.
  12. FLOANDER Ion, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (al afacerilor, internaţional privat).
  13. BODORIN Cornelia, doctor în psihologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 19.00.10 – Psihologia specială.
  14. LOSÎI Elena, doctor în psihologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 19.00.07 – Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii.
  15. CIOBANU Adriana, doctor în psihologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 19.00.10 – Psihologia specială.
  16. SAGOIAN Eraneac, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală.
  17. GRĂDINARI Galina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (limba engleză.
  18. TOMŞA Nicolae, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare.
  19. DOHMILĂ Iurie, doctor în tehnică, conferenţiar universitar în specialitatea: 05.23.08 – Tehnologia şi organizarea construcţiilor.
  20. CODREANU Constantin, doctor în filologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 05.14.02 – Centrale electrice (partea electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor.
  21. GHENDOV-MOŞANU Aliona, doctor în tehnică, conferenţiar universitar în specialitatea: 05.18.12 – Procese şi aparate în industria alimentară.
  22. MACARI Artur, doctor în tehnică, conferenţiar universitar în specialitatea: 05.18.01 – Tehnologia produselor alimentare.

 5. Să confere, în baza demersurilor consiliilor ştiinţifice ale institutelor de cercetare ştiinţifică sau ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţific de conferenţiar cercetător următorilor pretendenţi:
  1. LÎSÎI Dorin, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (cardiologie)
  2. PUNGA Janna, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie
  3. SIDELINICOVA Svetlana,doctor în chimie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 02.00.05 – Electrochimie
  4. PASAT Olga, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător în specialitatea: 06.01.07 – Pomicultură
  5. STEPANOV Veaceslav, doctor în istorie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 07.00.07 – Etnologie, antropologie culturală şi istorică

Să recunoască şi să echivaleze actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate de către următorii titulari:

ROZNERIŢA Iurie, Se recunoaşte gradul ştiinţific de candidat în ştiinţe medicale, conferit de Comisia Superioară de Atestare a Federaţiei Ruse, diploma nr. 005331, seria ДКН, eliberată la 13.10.2006, care se echivalează cu gradul de doctor în medicină, în specialitatea: 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (cardiologie).
LEŞCINSCHI Valeriu, Se recunoaşte gradul ştiinţific de candidat în ştiinţe medicale, conferit de Comisia Superioară de Atestare a Ucrainei, diploma nr. 045280, seria ДК, eliberată la 12.03.2008, care se echivalează cu gradul de doctor în medicină, în specialitatea: 19.00.04 – Psihologie medicală.
ŢÎCU Octavian , Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în istorie, conferit de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România diploma nr.0002964, seria A, eliberată la 25.06.2001, care se echivalează cu gradul de doctor în istorie, în specialitatea: 07.00.03 – Istoria universală.
COJOCARU Natalia, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în psihologie, conferit de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza, Iaşi România, diploma nr. 0007502, seria E, eliberată la 09 aprilie 2008, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în pedagogie, în specialitatea: 19.00.05 – Psihologie socială;