Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


24 ianuarie 2008Hotărârea Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

din 24 ianuarie 2008
(Proces-verbal nr.1)

Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice, recunoaşterea şi echivalarea actelor de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate.

În rezultatul examinării dosarelor de atestare ale pretendenţilor la grade ştiinţifice şi la titluri ştiinţifice şi ştiinţifico - didactice şi în conformitate cu prevederile regulamentare în vigoare, Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic HOTĂRĂŞTE:

Să confere:


Să recunoască şi să echivaleze: actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactice obţinute în străinatate - la 1 persoană


 1. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor habilitat, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor habilitat următorilor pretendenţi:
  1. COŞMAN Sergiu, doctor habilitat în agricultură,
    Specialitatea: 06.02.02 – Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor;;
    Tema: Optimizarea sistemului de alimentaţie a taurinelor în Republica Moldova
  2. CALENICI Eugenia, doctor habilitat în medicină,
    Specialitatea: 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (cardiologie);;
    Tema: Hipertensiunea arterială esenţială: tulburări nevrotiforme şi active (studiu clinic şi strategii curative.
  3. ROŞCA Liudmila, doctor habilitat în filozofie,
    Specialitatea: 09.00.08 – Filozofia şi metodologia ştiinţei (bioetica);;
    Tema: Redimensionarea problemelor morale şi tehnogene din perspectiva strategiei supravieţuirii lumii contemporane.

 2. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor următorilor pretendenţi:
  1. MALAEŞTEAN Iurie, doctor în chimie;
    Specialitatea: 02.00.01 – Chimie anorganică
    Tema:Sinteza şi studiul complecşilor unor metale de tip 3d cu acizi mono- şi dicarboxilici.
  2. ŢURCANU Veronica, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (cardiologie);
    Tema:Prognosticul pacienţilor cu sindrom coronarian acut fără supradenivelarea segmentului ST asociat cu diabet zaharat tip2 la supravegherea de durată.
  3. ŞMUGUROV Valentina, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie;
    Tema:Aspecte clinico-epidemiologice şi pronosticul individual al cuplului steril în Republica Moldova.
  4. CALMÎC Varfolomei, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.33 – Medicină socială şi management;
    Tema:Optimizarea activităţii de educaţie pentru sănătate şi promovare a modului sănătos de viaţă în condiţii socio-economice noi.
  5. ANGHEL M. Ion, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.01 – Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept;
    Tema:Procedura judecătorească: istoria şi contemporaneitatea.
  6. PRODAN Mariana, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.01 – Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept;
    Tema:Cauzalitatea – condiţie inerentă a răspunderii juridice.
  7. MĂRGĂRIT C. Nicolae, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (civil);
    Tema:Asigurări şi fraude maritime.
  8. EJOVA Cristina, doctor în politologie;
    Specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice;
    Tema:Terorismul internaţional în contextul globalizării (analiză politologică).
  9. ENEA Viorel, doctor în politologie;
    Specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice;
    Tema:Partidele politice din România postdecembristă: realităţi şi probleme
  10. DAMIAN Victor, doctor în istorie;
    Specialitatea: 07.00.03 – Istoria universală;
    Tema:Căzăcimea ucraineană în istoria politică a Ţării Moldovei (a doua jumătate a secolului al XVI-lea – începutul anilor ’80 ai secolului al XVII-lea).
  11. BORŞEVSKI Andrei, doctor în istorie;
    Specialitatea: 07.00.03 – Istoria universală;
    Tema:Российское законодательство о мировой юстиции и его проявление в деятельности мировых судов Бессарабии (конец 60х-70 годы 19 века).
  12. CRICLIVAIA Diana, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit;
    Tema:Particularităţi de soluţionare a problemelor agenţilor economici prin aplicarea convenţiilor privind evitarea dublei impuneri (cazul Republicii Moldova).
  13. NEGRITU Ghenadie, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în agricultură);
    Tema:Organizarea şi eficienţa economică a utilizării parcului de maşini şi tractoare în agricultură.
  14. VÎRCOLICI Margareta, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în industria de confecţii);
    Tema:Perfecţionarea managementului resurselor umane ca factor al creşterii eficienţei activităţii întreprinderii (în baza materialelor industriei de confecţii din Republica Moldova).
  15. CUPCEA Vera, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în industria de confecţii);
    Tema:Sporirea eficienţei activităţii întreprinderilor de confecţii prin implementarea managementului calităţii
  16. MUNTEANU Tatiana, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.01 – Economie politică; doctrine economice;
    Tema:Căile de formare şi distribuire a veniturilor disponibile ale populaţiei
  17. DOSCA Aliona, doctor în filologie;
    Specialitatea: 10.02.04 – Limbi germanice (limba germană);
    Tema:Construirea sistemului lexical-semantic terminologic al domeniului de aplicaţie drept (pe baza materialului german);
  18. NICORICI Liliana, doctor în filologie;
    Specialitatea: 17.00.04 – Arte vizuale (arta plastică, decorativă, aplicată);
    Tema:Arta giuvaiergeriei din Republica Moldova
  19. ROCACIUC Victoria, doctor în filologie;
    Specialitatea: 117.00.04 – Arte vizuale (arta plastică, decorativă, aplicată);
    Tema:Ambianţa artistică din Republica Moldova. Anii 1940-1990.
  20. CIUMAC Anatolie, doctor în tehnică;
    Specialitatea: 05.13.13 – Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale;
    Tema:Modele şi algoritmi de configurare a setului de servere pentru reţelele locale.
  21. MILEACOVA Elena, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare;
    Tema:Психосоциальная адаптация личности девочки-подростка в системе адекватного потребностно-мотивационного содержания физической культуры.
  22. CRISTEI Tamara, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală;
    Tema:Valorificarea resurselor pedagogice ale textului la nivel microstructural.
  23. MISTREANU Tatiana, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală;
    Tema:Bazele pedagogice ale educaţiei civice a elevilor din învăţământul gimnazial.
  24. TĂNASE Marinela, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală;
    Tema:Modelul formării profesionale iniţiale a profesorului de psihologie.
  25. RAŢĂ Elena, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare;
    Tema:Prognozarea pregătirii psihomotrice a sportivelor de 14 -16 ani specializate în proba de 50m craul prin aplicarea modelării matematice.

 3. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar următorilor pretendenţi:
  1. CALLO Tatiana, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar în specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală.
  2. PALADI Ion,doctor habilitat în economie, profesor universitar în specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în administraţia publică).
  3. SEDLEŢCHI Iurie, doctor în drept, profesor universitar în specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept procesual penal).

 4. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar (docent) următorilor pretendenţi:
  1. CODREANU Igor, doctor în geografie, conferenţiar universitar în specialitatea: 11.00.11 – Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale.
  2. BAJUREA Nicolae, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.21 – Stomatologie.

 5. Să confere, în baza demersurilor consiliilor ştiinţifice ale institutelor de cercetare ştiinţifică sau ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A.,titlul ştiinţific de conferenţiar cercetător următorilor pretendenţi:
  1. CEBAN Ecaterina, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător în specialitatea: 06.01.07 – Pomicultură
  2. ZUBCOV Natalia, doctor în biologie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 03.00.18 – Hidrobiologie, ihtiologie.
  3. FUŞTEI Nicolae, doctor în istorie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor.
  4. SOLOVEI Rodica, doctor în istorie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală .

Să recunoască şi să echivaleze actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate de către următorii titulari:

SIMIONICĂ Eugeniu, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în biologie, conferit de Universitatea din Bucureşti, diploma nr. 0000384, seria E, eliberată la 18 decembrie 2006, care se echivalează cu gradul de doctor în biologie, în specialitatea: 03.00.04 – Biochimie;.