Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


17 aprilie 2008


Seminarele ştiinţifice de profil [152 Kb]

Hotărârea Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

din 17 aprilie 2008
(Proces-verbal nr.4)

Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice, recunoaşterea şi echivalarea actelor de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate.

În rezultatul examinării dosarelor de atestare ale pretendenţilor la grade ştiinţifice şi la titluri ştiinţifice şi ştiinţifico - didactice şi în conformitate cu prevederile regulamentare în vigoare, Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic HOTĂRĂŞTE:

Să confere:


Să recunoască şi să echivaleze: actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactice obţinute în străinatate - la 6 persoană


 1. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor habilitat, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor habilitat următorilor pretendenţi:
  1. RACU Jana, doctor habilitat în psihologie,
    Specialitatea: 19.00.07 – Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii;;
    Tema: Психогенез речи в смешанных коммуникативных средах..
  2. STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie,
    Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în agricultură);;
    Tema: Mecanismul funcţionării eficiente a sectorului agrar.

 2. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor următorilor pretendenţi:
  1. VARVARIUC Carolina, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.13 – Neurologie;
    Tema:Sindromul copilul moale neurogen, particularităţi de diagnostic şi tratament.
  2. ALSALIEM Sulaiman, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.08 – Oftalmologie;
    Tema:Aspecte terapeutice noi ale afecţiunilor corneene caracterizate prin defecte superficiale.
  3. IAROVOI Liviu, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.10 – Boli infecţioase;
    Tema:Caracteristica clinică, imunologică şi optimizarea tratamentului în erizipel
  4. LUCA Lucia, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.10 – Boli infecţioase;
    Tema:Transmiterea materno-fetală a infecţiei HIV şi tratamentul profilactic.
  5. CASIAN Ana, doctor în farmacie
    Specialitatea: 15.00.01 – Farmacie;
    Tema:Contribuţii la optimizarea metodei cromatografie de lichide sub presiune pentru aplicarea în analiza farmacocinetică.
  6. LIULENOVA Valentina, doctor în biologie;
    Specialitatea:03.00.12 – Fiziologie vegetală;
    Tema:Reglarea nutriţiei minerale, activitatea zaharozosintazei, zaharozofosfatsintazei şi acumularea zaharozei la sfecla pentru zahăr.
  7. LEVIŢCHI Alexei, doctor în biologie;
    Specialitatea: 03.00.15 – Genetică;
    Tema:Estimarea heterozisului la floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) în baza algoritmilor informaţionali.
  8. OZDEMIR Dogan, doctor în biologie;
    Specialitatea: 03.00.15 – Genetică;
    Tema:Polimorfismul genetic în aspectul heterozisului la Cucumis sativus L.
  9. BACAL Svetlana, doctor în biologie;
    Specialitatea: 03.00.09 – Entomologie
    Tema:Diversitatea şi ecologia coleopterelor epigee (Insecta, Coleoptera) din rezervaţia peisagistică „Codrii Tigheci”.
  10. MARANDICI Elena, doctor în biologie;
    Specialitatea: 03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor;
    Tema:Dinamica modificării cantităţii şi calităţii spermei în funcţie de vârstă, mediu ambiant şi impactul preparatelor microbiene la vieri.
  11. SCUTELNIC Valeriu, doctor în istorie;
    Specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor;
    Tema:Evoluţii sociale în satul basarabean după reforma agrară (1868-1905).
  12. BACALOV Sergiu, doctor în istorie;
    Specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor;
    Tema:Boierimea Ţării Moldovei la mijlocul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea (Studiu istorico-genealogic).
  13. CIOCAN Iurie, doctor în politologie;
    Specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice;
    Tema:Partidele politice în sistemul relaţiilor de putere (cazul Republicii Moldova).
  14. ANTONOV Viorica, doctor în politologie;
    Specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice;
    Tema:Implicaţiile politice ale terorismului internaţional.
  15. MUNTEANU Alexandru, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (procesual civil);
    Tema:Admisibilitatea recursului împotriva deciziilor instanţei de apel.
  16. PROCA Ludmila, doctor în drept;
    Specialitatea: 25.00.02 – Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice;
    Tema:Asistenţa socială – instituţie distinctă a ramurii protecţiei sociale (aspect instituţional administrativ).
  17. MIHOCI I. Vasile, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept;
    Tema:Probleme teoretice şi practice privind realizarea dreptului fundamental al omului la apărare şi asistenţă juridică.
  18. MĂRGINEANU Lilia, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.02 – Drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept;
    Tema:Rolul şi statutul juridic al autorităţilor administraţiei publice în soluţionarea problemelor copiilor aflaţi în dificultate.
  19. VLAICU Vlad, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept;
    Tema:Probleme ale protecţiei mediului în procesul realizării unor drepturi şi obligaţii constituţionale.
  20. VLAH Irina, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.02 – Drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept;
    Tema:Современная концепция развития государственной службы в Республике Молдова
  21. MÂNZALĂ A. Traian, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.10 – Drept internaţional public;
    Tema:Rolul dreptului internaţional în realizarea cooperării statelor în lupta contra criminalităţii economice.
  22. ŢÎGANAŞ Ion, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.10 – Drept internaţional public;
    Tema:Convenţiile internaţionale ce reglementează dreptul de autor şi drepturile conexe şi implementarea acestora în sistemul naţional de drept.
  23. BUZESCU I. Marin, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.02 – Drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept;
    Tema:Administrarea organelor de stat care asigură ordinea publică.
  24. SÎLI Vitalie, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal; criminologie);
    Tema:Recidiva infracţională: aspecte juridico-penale şi criminologice.
  25. TOLOCENCO Diana, doctor în psihologie;
    Specialitatea: 19.00.07 – Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii;
    Tema:Особенности формирования утверждения и отрицания у детей раннего возраста.
  26. TARABEIH Mahdi, doctor în psihologie;
    Specialitatea: 19.00.07 – Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii;
    Tema:Fundamente psihologice ale optimizării gândirii studenţilor-medici în situaţii de urgenţă.
  27. BOLEA Zinaida, doctor în psihologie;
    Specialitatea: 19.00.07 – Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii;
    Tema:Diferenţe de gen în stările depresive la vârsta adolescentină.
  28. ŢAULEAN Micaela, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală;
    Tema: Formarea atitudinii pozitive faţă de cultura naţională la elevii claselor primare (la orele de limba engleză).
  29. SADOVEI Larisa, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală;
    Tema:Formarea competenţei de comunicare didactică prin modulul pedagogic universitar.
  30. GHICOV Adrian, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală;
    Tema: Integralitatea implicaţiilor pedagogice ca factor al performanţelor elevilor.
  31. SUGAC Olga, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.08 – Teoria şi metodologia instruirii profesionale
    Tema:Педагогическая модель начальной технологической и художественно-технологической подготовки инженеров швейного производства
  32. MEREUŢĂ V. Claudiu, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare;
    Tema:Eficienţa folosirii mijloacelor audiovizuale în cadrul lecţiilor de educaţie fizică cu elevii treptei gimnaziale.
  33. CHILDESCU Valentina, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.01 – Economie politică; doctrine economice;
    Tema:Impactul transformării relaţiilor de proprietate asupra eficienţei economice.
  34. GUMENIUC Ina, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în industria zahărului);
    Tema:Reducerea costurilor şi sporirea competitivităţii producţiei întreprinderilor industriei de zahăr.
  35. POPA Daniela, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în agricultură);
    Tema: Mecanismul economic şi rolul acestuia în sporirea eficienţei activităţii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) (pe baza datelor Zonei de Nord a Republicii Moldova).
  36. POPESCU Corina, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale;
    Tema: Turismul românesc în contextul integrării în Uniunea Europeană.
  37. ROMAN Dorina, doctor în filologie;
    Specialitatea: 10.01.06 – Literatura universală şi comparată;
    Tema: Ipostaze ale tragicului în romanul secolului al XX-le.
  38. BABIN-RUSU Tatiana, doctor în filologie;
    Specialitatea: 10.02.19 – Lingvistica generală (contrastiv-tipologică);
    Tema:Corelaţia câmpurilor semantice caracterologice în limba germană şi în limba română.
  39. ROGA Victoria, doctor în filologie;
    Specialitatea: 10.02.19 – Lingvistică generală (contrastiv-tipologică);
    Tema: Tipologia contrastivă a negaţiei în limbile germană şi română.
  40. MAŢCAN Rodica, doctor în filologie;
    Specialitatea: 10.02.05 – Limbi romanice (limba franceză);
    Tema:Dimensiuni funcţional-semantice ale viitorului în limba franceză.
  41. VLAICU Olga, doctor în studiul artelor;
    Specialitatea: 17.00.01 – Arte audio vizuale (arta muzicală);
    Tema:Произведения для скрипки и фортепиано композиторов Республики Молдова (вторая половина XX века).
  42. GUPALOVA Elena, doctor în studiul artelor;
    Specialitatea: 17.00.01 – Arte audio vizuale (arta muzicală);
    Tema:Отечественный пианистический репертуар в Республике Молдова
  43. CONSTANTINOV Boris, doctor în ştiinţe fizico-matematice;
    Specialitatea: 01.04.04 – Electronică fizică
    Tema:Evoluţia structurilor disipative şi stările staţionare pe suprafaţa lichidului încărcată cu sarcină electrică.

 3. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar următorilor pretendenţi:
  1. GLADUN Nicolae, doctor habilitat în medicină, profesor universitar în specialitatea: 14.00.27 – Chirurgi.
  2. JELESCU Petru,doctor habilitat în psihologie, profesor universitar în specialitatea: 19.00.07 – Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii.
  3. POPA Gheorghe,doctor habilitat în filologie, profesor universitar în specialitatea: 10.02.01 – Limba român.

 4. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar (docent) următorilor pretendenţi:
  1. PASCARI-NEGRESCU Ala, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (cardiologie).
  2. CRISTALOV Gheorghe, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.27 – Chirurgi.
  3. CHIŢANU Ana, doctor în agricultură, conferenţiar universitar în specialitatea: 06.02.04 – Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere.
  4. CUŞMIR Ludmila, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea institutuţiilor de drept.
  5. LIPEŢ Margareta, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în industria prelucrătoare).
  6. CERNEI Mihail, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în energetică).
  7. COŞCIUG Angela, doctor în filologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 10.02.05 – Limbi romanice (limba franceză).
  8. SAINENCO Ala, doctor în filologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 10.02.01 – Limba română.
  9. ŢURCANU Lucia, doctor în filologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 10.01.01 – Literatura română.
  10. MELNIC Iuriea, doctor în tehnică, conferenţiar universitar în specialitatea: 05.20.01 – Mecanizarea agriculturii.
  11. LUPU Olga, doctor în tehnică, conferenţiar universitar în specialitatea: 05.18.12 – Procese şi aparate în industria alimentară.
  12. LUPAN Oleg, doctor în tehnică, conferenţiar universitar în specialitatea: 05.27.01 – Electronica corpului solid, microelectronică, nanoelectronică.

 5. Să confere, în baza demersurilor consiliilor ştiinţifice ale institutelor de cercetare ştiinţifică sau ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţific de conferenţiar cercetător următorilor pretendenţi:
  1. CREPIS Oleg, doctor în biologie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 03.00.18 – Hidrobiologie, ihtiologie
  2. MAKOVEI Milania, doctor în agricultură, conferenţiar cercetător în specialitatea: 06.01.05 – Ameliorarea şi producerea seminţelor

Să recunoască şi să echivaleze actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate de către următorii titulari:

GURSCHI Mariana, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în medicină, conferit de Facultatea de Medicină a Universitşţii Philipps din Marburg, Republica Federală Germania, diploma eliberată la 18.10.2007, care se echivalează cu gradul de doctor în medicină, în specialitatea: 14.00.19 – Imagistică medicală.
RADU Ghenadie, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în drept european, conferit de Universitatea Grenoble 2 Pierre Mendes France, Franţa, diploma nr.20404808, eliberată la 17.07.2007, care se echivalează cu gradul de doctor în drept, în specialitatea: 12.00.10 – Drept internaţional public.
OLEINIC Ludmila, Se recunoaşte gradul ştiinţific de candidat în ştiinţe politice, conferit de Universitatea Rusă „Prietenia Popoarelor” din Federaţia Rusă, diploma nr.037581, seria ДКН, eliberată la 21.09.2007, care se echivalează cu gradul de doctor în politologie, în specialitatea: 23.00.03 – Cultură politică şi ideologie; etnopolitologie, tehnologii politice.
BACUMENCO Ludmila, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în istorie, conferit de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România diploma nr.0003116, seria E, eliberată la 16.04.2007, care se echivalează cu gradul de doctor în istorie, în specialitatea: 07.00.06 – Arheologie.
STAH Diana , Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în filologie, conferit de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza, Iaşi România, diploma nr. 0004203, seria F, eliberată la 12 februarie 2008, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în filologie, în specialitatea: 10.01.06 – Literatura universală şi comparată;
TARLEV Vasile, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe tehnice, conferit de Comisia Superioară de Atestare a Ucrainei, diploma nr. 006368, seria ДД, eliberată la 13 februarie 2008, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor habilitat în tehnică, în specialitatea: 05.18.12 – Procese şi aparate în industria alimentară;